a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
espa
Back to top

Φορολογικό Δίκαιο

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο (Σελίδα 12)

Εικονικά τιμολόγια – επιβαλλόμενα πρόστιμα και εν γένει συνέπειες

Επιβαλλόμενα πρόστιμα, και εν γένει συνέπειες σε περίπτωση έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων με το παλαιό και το νέο φορολογικό καθεστώς (ν. 2523/1997 και ν.4174/2013 – ΠΔ 186/1992 και ν.4093/2012). ...

Προβολή Άρθρου

Ευθύνη διαχειριστών Ε.Π.Ε. για οφειλές προς το Δημόσιο

Σύμφωνα με το άρθρο 115 παρ.2 Κ.Φ.Ε., τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά εντεταλμένοι στη διοίκηση μιας Ε.Π.Ε. κατά το χρόνο διάλυσής της, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως  για την πληρωμή φόρων εισοδήματος που οφείλονται από την Ε.Π.Ε., καθώς και των φόρων που παρακρατούνται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.  Στην έννοια των εντεταλμένων στη διοίκηση του νομικού προσώπου περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα στα οποία η διοίκηση του νομικού προσώπου ανατέθηκε με την ιδιωτική βούληση του οργάνου που έχει κατά νόμο τη διοίκηση και εκπροσώπηση του νομικού προσώπου, τέτοια δε περίπτωση συνιστά και η εκ μέρους του κατά νόμο...

Προβολή Άρθρου

Ειδικές επιβαρύνσεις σε Εταιρείες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Σύμφωνα με το Ν.4152/2013, οι κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 3 του Ν. 3468/2006, καταβάλλουν εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., υπέρ του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του Ν. 2773/1999 (Α` 286), ετήσιο τέλος ύψους χιλίων ευρώ ανά μεγαβάτ (1.000 €/MW). ...

Προβολή Άρθρου

Προϋποθέσεις απαλλαγής ναυτιλιακών εταιρειών από τον ειδικό φόρο ακινήτων

Σύμφωνα με την αρχική μορφή του άρθρου 15 Ν.3091/2001 για το Ειδικό Φόρο επί των ακινήτων, από την υποχρέωση εταιρειών με εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα στην Ελλάδα για καταβολή ετήσιου φόρου 3% επί της αξίας αυτών, εξαιρούνταν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει στην Ελλάδα γραφεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν 89/1967. ...

Προβολή Άρθρου

Άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως κατά απορριπτικής αποφάσεως διοικητικού εφετείου

Κατά απορριπτικής αποφάσεως διοικητικού εφετείου μπορεί να ασκηθεί από τον φορολογούμενο αίτηση αναιρέσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, που αρχίζει από την κοινοποίηση της καθαρογραμμένης απόφασης. ...

Προβολή Άρθρου

Αναστολή εκτέλεσης αποφάσεως διοικητικού δικαστηρίου

Κατ’ άρθρο 209Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ειδικά στις φορολογικές εν γένει διαφορές, στις οποίες η προθεσμία ή η άσκηση του ένδικου μέσου δεν συνεπάγεται κατά νόμο την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, μπορεί ύστερα από αίτηση εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο, να ανασταλεί με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση του δικαστηρίου, εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της απόφασης αυτής, μόνο όμως αν το ένδικο μέσο κρίνεται ως προδήλως βάσιμο. ...

Προβολή Άρθρου

Φόρος μεταβίβασης που επιβάλλεται σε απόκτηση ακινήτων με πλειστηριασμό

Για τη μεταβίβαση ακινήτου με πλειστηριασμό, ανεξάρτητα της μορφής του (εκούσιος, δικαστικός, αναγκαστικός), οφείλεται φ.μ.α. ...

Προβολή Άρθρου

Φόρος μεταβίβασης που επιβάλλεται σε απόκτηση ακινήτων με πλειστηριασμό

Για τη μεταβίβαση ακινήτου με πλειστηριασμό, ανεξάρτητα της μορφής του (εκούσιος, δικαστικός, αναγκαστικός), οφείλεται φ.μ.α. Στην περίπτωση του πλειστηριασμού για την επιβολή του φόρου μεταβίβασης, η κατακυρωτική έκθεση επέχει θέση συμβολαίου (γνωμ.624/77- εγκύκλιος Ν.6610/38/28-9-1997 ΠΟΛ 270). Ο φόρος μεταβίβασης που αναλογεί στο τίμημα μεταβίβασης που αναγράφεται στο συμβόλαιο, καθώς και στη διαφορά μεταξύ της αξίας (αγοραίας ή αντικειμενικής) και του τιμήματος μεταβίβασης, βαρύνει τον αγοραστή (Ν.1882/90 άρθρο 14 παρ.16). Σε περίπτωση μεταβίβασης με πλειστηριασμό, ως αγοραστής νοείται και ο υπερθεματιστής. Ο φ.μ.α επί πλειστηριασμού υπολογίζεται με ακέραιο συντελεστή επί της αντικειμενικής αξίας, αν στην περιοχή που βρίσκεται το εκπλειστηριαζόμενο ακίνητο εφαρμόζεται ο αντικειμενικός προσδιορισμός...

Προβολή Άρθρου

Θέμα τεκμηριων και φορολογιας εισοδήματος για Ι.Χ.

Σύμφωνα με τo άρθρο 16 παρ.1 περ. γ’ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3986/2011 και ισχύει, η (αυξημένη) ετήσια αντικειμενική δαπάνη για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, συμπεριλαμβάνων και των αυτοκινήτων μικτής χρήσης, αλλά και των αυτοκινήτων τύπου JEEP. ...

Προβολή Άρθρου

Έκτακτη εισφορά στο εισόδημα νομικών προσώπων (Ν.3845/2010)

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 Ν.3845/2010 επεβλήθη έκτακτη, εφάπαξ εισφορά κοινωνικής ευθύνης στο συνολικό καθαρό εισόδημα οικονομικού έτους 2010 (χρήση 2009) των νομικών προσώπων των άρθρου 2 παρ. 4 και 101 παρ.1 ...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!