a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Φορολογικό Δίκαιο

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο (Σελίδα 12)

Η έκπτωση δαπανών έρευνας και τεχνολογίας σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 31 παρ. 1 περ. ια’ Κ.Φ.Ε.

Η έκπτωση των άνω δαπανών εκ των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων, προβλέπεται με τη διάταξη της παρ. 1 περίπτ. ια’  εδάφιο πρώτο του άρθρου 31  Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Ν.4110/2013 και 4170/2013. Με το προ του Ν.4110/2013 καθεστώς,  προβλεπόταν ότι οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων εκπίπτουν κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους, με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό, οι οποίες αποσβένονται ισόποσα σε τρία (3) χρόνια. Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών καθορίζονταν με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Η αντιμετώπιση των δαπανών αυτών, από φορολογική άποψη, διακρίθηκε...

Προβολή Άρθρου

Yποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς

Υπόχρεος στο φόρο δωρεάς (υποκείμενο του φόρου) και ταυτόχρονα υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης είναι ο δωρεοδόχος. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του (και όχι ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του δωρητή) μέσα σε 6 μήνες από την παράδοση σ’ αυτόν του αντικειμένου της δωρεάς (εν προκειμένω, του χρηματικού ποσού). Επισημαίνεται ότι ο δωρεοδόχος μπορεί να υποβάλει δήλωση για το συνολικό ποσό των δωρεών και χωρίς την αναγραφή των στοιχείων των δωρητών, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν είναι γνωστά σε αυτόν και τα ποσά των δωρεών δεν υπερβαίνουν τα € 1.000 ανά δωρητή κατ’ έτος. Αν όμως πρόκειται να...

Προβολή Άρθρου

Φορολογική κατοικία: γνωρίζετε πού βρίσκεστε;

Στο ετήσιο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Νομικών (International Bar Association - IBA), που πραγματοποιήθηκε στη Βοστόνη, ΗΠΑ, τον Οκτώβριο του 2013, η Φορολογική Επιτροπή της IBA παρουσίασε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Φορολογική κατοικία: από ή προς: γνωρίζετε πού βρίσκεστε;» ...

Προβολή Άρθρου

Νέος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Από το 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Με την εισαγωγή του καταργείται ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ). Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται με το άθροισμα του κύριου φόρου επί του κάθε ακινήτου και του συμπληρωματικού φόρου επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων επί των ακινήτων του υποκειμένου στο φόρο. [άρθρο 1 παρ. 3] Για τον καθορισμό του φόρου λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση του ακινήτου, όπως αυτή προκύπτει από την οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο. Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου, όπως προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης. Αν δεν υπάρχει...

Προβολή Άρθρου

Εικονικά τιμολόγια – επιβαλλόμενα πρόστιμα και εν γένει συνέπειες

Επιβαλλόμενα πρόστιμα, και εν γένει συνέπειες σε περίπτωση έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων με το παλαιό και το νέο φορολογικό καθεστώς (ν. 2523/1997 και ν.4174/2013 – ΠΔ 186/1992 και ν.4093/2012). ...

Προβολή Άρθρου

Ευθύνη διαχειριστών Ε.Π.Ε. για οφειλές προς το Δημόσιο

Σύμφωνα με το άρθρο 115 παρ.2 Κ.Φ.Ε., τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά εντεταλμένοι στη διοίκηση μιας Ε.Π.Ε. κατά το χρόνο διάλυσής της, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως  για την πληρωμή φόρων εισοδήματος που οφείλονται από την Ε.Π.Ε., καθώς και των φόρων που παρακρατούνται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.  Στην έννοια των εντεταλμένων στη διοίκηση του νομικού προσώπου περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα στα οποία η διοίκηση του νομικού προσώπου ανατέθηκε με την ιδιωτική βούληση του οργάνου που έχει κατά νόμο τη διοίκηση και εκπροσώπηση του νομικού προσώπου, τέτοια δε περίπτωση συνιστά και η εκ μέρους του κατά νόμο...

Προβολή Άρθρου

Ειδικές επιβαρύνσεις σε Εταιρείες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Σύμφωνα με το Ν.4152/2013, οι κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 3 του Ν. 3468/2006, καταβάλλουν εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., υπέρ του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του Ν. 2773/1999 (Α` 286), ετήσιο τέλος ύψους χιλίων ευρώ ανά μεγαβάτ (1.000 €/MW). ...

Προβολή Άρθρου

Προϋποθέσεις απαλλαγής ναυτιλιακών εταιρειών από τον ειδικό φόρο ακινήτων

Σύμφωνα με την αρχική μορφή του άρθρου 15 Ν.3091/2001 για το Ειδικό Φόρο επί των ακινήτων, από την υποχρέωση εταιρειών με εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα στην Ελλάδα για καταβολή ετήσιου φόρου 3% επί της αξίας αυτών, εξαιρούνταν οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει στην Ελλάδα γραφεία σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν 89/1967. ...

Προβολή Άρθρου

Άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως κατά απορριπτικής αποφάσεως διοικητικού εφετείου

Κατά απορριπτικής αποφάσεως διοικητικού εφετείου μπορεί να ασκηθεί από τον φορολογούμενο αίτηση αναιρέσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, που αρχίζει από την κοινοποίηση της καθαρογραμμένης απόφασης. ...

Προβολή Άρθρου

Αναστολή εκτέλεσης αποφάσεως διοικητικού δικαστηρίου

Κατ’ άρθρο 209Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, ειδικά στις φορολογικές εν γένει διαφορές, στις οποίες η προθεσμία ή η άσκηση του ένδικου μέσου δεν συνεπάγεται κατά νόμο την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, μπορεί ύστερα από αίτηση εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο, να ανασταλεί με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση του δικαστηρίου, εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της απόφασης αυτής, μόνο όμως αν το ένδικο μέσο κρίνεται ως προδήλως βάσιμο. ...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!