a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Σημαντικότερες εξελίξεις στο φορολογικό δίκαιο Μάιος 2014-Μάιος 2015

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο  > Σημαντικότερες εξελίξεις στο φορολογικό δίκαιο Μάιος 2014-Μάιος 2015

Σημαντικότερες εξελίξεις στο φορολογικό δίκαιο Μάιος 2014-Μάιος 2015

Από την 1η Ιανουαρίου του έτους 2014 και εν μέσω ενός ασφυκτικού δημοσιονομικού πλαισίου, τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013), ο οποίος είχε ήδη δημοσιευτεί από τον Ιούλιο του έτους 2013. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα με κατεύθυνση την απλοποίηση και την ουσιαστική αντιμετώπιση φορολογικών θεμάτων, το οποίο στο σύνολό του αποτελείται από διατάξεις γενικής διατύπωσης που χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων ως προς το ρυθμιστικό τους αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής τους. Ως εκ τούτου, από το Μάιο του έτους 2014 έως και το Μάιο του έτους 2015, εκτός από κάποιες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, δημοσιεύτηκε και ένα πλήθος πολυγραφημένων εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών (εφεξής ΠΟΛ.). Μια συνοπτική αναφορά αυτών παρατίθεται ως κάτωθι:

1. Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)

Από τον Αύγουστο του 2014, με το Ν.4281/2014, επήλθαν οι κάτωθι τροποποιήσεις στον Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας – Ν.2589/2000 (εφεξής Κώδικας Φ.Π.Α.):

• Με το άρθρο 1, προβλέπεται η επιστροφή του φόρου που προκύπτει ως πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. Εναπόκειται δηλαδή στην επιλογή του φορολογούμενου, αν θα ζητήσει την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. με την περιοδική δήλωση της φορολογικής περιόδου στην οποία προέκυψε ή αν θα το συμψηφίσει σε επόμενη φορολογική περίοδο.

• Για τις διαχειριστικές περιόδους μετά την 01.01.2014, καταργείται η υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. και για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01.01.2015 και εφεξής, προβλέπεται η υποβολή μόνον περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. για κάθε φορολογική περίοδο.

• Με το άρθρο 251 αντικαθίσταται το άρθρο 39 του Κώδικα Φ.Π.Α. («Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων»), σύμφωνα με το οποίο απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής Φ.Π.Α. οι υποκείμενοι που κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι δέκα χιλιάδες (€10.000) ευρώ.

2. Εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011 

Με την ΠΟΛ.1228/15.10.2014, δόθηκαν πρόσθετες διευκρινίσεις στο πλαίσιο του χειρισμού των υποθέσεων φορολογουμένων που απέστειλαν εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011. Ενδεικτικά:

• Ως προς την κάλυψη των εμβασμάτων με προϊόντα εκποίησης περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, μετοχές εισηγμένες ή μη κ.λπ.) που αποκτήθηκαν έως και το τέλος του έτους 1999 ή από την 1η Ιανουαρίου 2000 και εκποιήθηκαν πάντως πριν την αποστολή του εμβάσματος, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό που προέκυψε από την εκποίηση, εφόσον αποδεικνύεται και με τα σχετικά παραστατικά, ενώ ελέγχεται και η οικονομική δυνατότητα απόκτησης των περιουσιακών αυτών στοιχείων.

• Στις περιπτώσεις εμβασμάτων που πραγματοποιήθηκαν από κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς, πρέπει να γίνεται ισομερής επιμερισμός αυτών μεταξύ των συνδικαιούχων του λογαριασμού.

• Για τις περιπτώσεις επαναπατριζόμενων κεφαλαίων, που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη της διαφοράς (προσαύξηση περιουσίας), αρκεί βεβαίωση της Τράπεζας που να αποδεικνύει το πραγματικό γεγονός της εισαγωγής τους και την πλήρωση των προϋποθέσεων παραμονής τους, καθώς και ότι καταβλήθηκε ο σχετικός μειωμένος φόρος (με συντελεστή 3%).

3. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Με το νόμο 4308/24.11.2014 ενσωματώνεται στο ελληνικό εσωτερικό δίκαιο η υπ’ αριθμ. 34/2013/ΕΕ «Λογιστική Οδηγία» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από την 01η.01.2015 τίθενται σε ισχύ τα «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα». Συνοπτικά, με το νόμο αυτό επιδιώκεται η συγκέντρωση των λογιστικών κανόνων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων και των λοιπών υποκείμενων οντοτήτων, καθώς και η παρεχόμενη από αυτές χρηματοοικονομική πληροφόρηση, ενώ παράλληλα δίνεται προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις και υλοποιείται η απλοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών – Ν.4093/2012 (εφεξής Κ.Φ.Α.Σ.). Τα βασικά ζητήματα που ρυθμίζονται είναι: α) το πεδίο εφαρμογής και η ταξινόμηση των υποκείμενων οντοτήτων βάσει μεγέθους, β) τα λογιστικά αρχεία, γ) τα παραστατικά πωλήσεων, δ) οι αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ε) οι κανόνες επιμέτρησης, στ) οι απαλλαγές και ζ) οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

4. Φόρος μεταβίβασης ακινήτων

Με το άρθρο 41 του Ν.4172/2013 προβλέπεται φόρος υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση ακινήτων με επαχθή αιτία (πώληση ή ανταλλαγή).Περαιτέρω, με την ΠΟΛ.1251/05.12.2014, παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό του ως άνω φόρου. Ενδεικτικά ρυθμίζονται οι περιπτώσεις:

• Νομικών και πραγματικών μεταβολών επί ακινήτου μεταξύ του χρόνου κτήσης και του χρόνου πώλησης.

• Διόρθωσης συμβολαίου, η οποία δεν συνιστά μεταβιβαστική πράξη όταν δεν συνεπάγεται τη μεταβολή οποιουδήποτε προσδιοριστικού της υπεραξίας στοιχείου, ενώ ως  χρόνος κτήσης του ακινήτου λαμβάνεται ο χρόνος της αρχικής πράξης.

• Ειδικές ως προς την τιμή κτήσης (όπως η πολεοδομική τακτοποίηση μερικώς αυθαίρετης κατασκευής, κτήση με αναγκαστικό πλειστηριασμό κ.λπ.).

• Διάσπασης επικαρπίας – ψιλής κυριότητας, όπου τόσο ο χρόνος όσο και η αξία κτήσης καθορίζονται με βάση το χρόνο της διάσπασης.

• Συνένωσης επικαρπίας – ψιλής κυριότητας.

• Απομείωσης του ποσού της υπεραξίας, μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (€25.000) ευρώ, όταν το ακίνητο διακρατείται από το φορολογούμενο για τουλάχιστον πέντε (5) πλήρη έτη.

Ωστόσο, με το άρθρο 90 του νόμου 4316/31.12.2014, ο ως άνω φόρος υπεραξίας μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία, αναστέλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2015 ως και την 31η Δεκεμβρίου 2016.

5. Φορολογική κατοικία στην αλλοδαπή

Αναφορικά με τον τρόπο απόδειξης της φορολογικής κατοικίας στην αλλοδαπή, η ΠΟΛ.1260/19.12.2014 ορίζει τα εξής δικαιολογητικά:

• Αποδεικτικά της μόνιμης κατοικίας του φορολογούμενου και της οικογένειάς του (σύζυγος και τέκνα) στην αλλοδαπή.

• Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια αλλοδαπή φορολογική αρχή.

• Αποδεικτικό επαγγελματικής απασχόλησης στην αλλοδαπή.

Σημειώνεται ότι ως προς τη φορολόγηση του εισοδήματος που αποκτά φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής, μόνο για τα εισοδήματα από πηγές Ελλάδας εφαρμόζονται οι διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας, ενώ το εισόδημα που αποκτά στην αλλοδαπή δεν υπόκειται σε φορολογία στην Ελλάδα.

6. Φορολόγηση αποθεματικών

Για ισολογισμούς εταιρειών που κλείνουν με ημερομηνία 31.12.2014 και μετά, σύμφωνα με τις ΠΟΛ.1143/15.05.2014 και 1264/30.12.2014, δεν επιτρέπεται η τήρηση «Λογαριασμών Αποθεματικού» που σχηματίσθηκε από αφορολόγητα έσοδα.

Σε περίπτωση που μία εταιρεία δεν επιθυμεί τη διανομή ή την κεφαλαιοποίηση τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπεριλάβει τα ποσά αυτά στα φορολογητέα κέρδη του φορολογικού έτους 2014, συμψηφιζομένων σε κάθε περίπτωση τυχόν φορολογικών ζημιών παρελθουσών χρήσεων (μέχρι και το έτος 2013).

7. Ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων με απαλλαγή από Φ.Π.Α. εντός της Ε.Ε.

Σύμφωνα την ΠΟΛ.1006/2015, από τον Ιανουάριο του έτους 2015, παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, με απαλλαγή από την καταβολή του Φ.Π.Α., σε εισαγωγείς εγκατεστημένους στη χώρα μας ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. με άμεση αποστολή αυτών σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. και υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν Α.Φ.Μ. στην Ελλάδα και είναι υποκείμενοι στο Φ.Π.Α.

8. Εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης

10.1.Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42§1 Ν.4172/2013, από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, κάθε εισόδημα που προκύπτει από υπεραξία μεταβίβασης: α) τίτλων (δηλαδή μετοχές ή κινητές αξίες ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένες ή μη σε χρηματιστηριακή αγορά, μερίδια ή μερίδες σε προσωπικές εταιρείες, κρατικά ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, εταιρικά ομόλογα ή παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα) και β) ολόκληρης επιχείρησης, υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.

10.2.Περαιτέρω από την ΠΟΛ.1032/26.01.2015, προκύπτουν τα εξής:

• Η  προκύπτουσα υπεραξία φορολογείται κατά το φορολογικό έτος που λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση και συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο καταβολής του τιμήματος.

• Στην έννοια της μεταβίβασης νοείται και η εισφορά τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.

• Για τα φυσικά πρόσωπα, το ως άνω εισόδημα φορολογείται με συντελεστή 15%.

• Για τα φυσικά πρόσωπα, που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, το εισόδημα που προκύπτει από τη μεταβίβαση τίτλων ημεδαπής επιχείρησης, υπόκειται επίσης σε φόρο με συντελεστή 15%, ως εισόδημα από πηγή Ελλάδος.

• Για φυσικό πρόσωπο, φορολογικό κάτοικο Ελλάδος, που κατά το χρόνο που μεταβιβάζει μετοχές Α.Ε., εισηγμένες είτε στο Χ.Α. ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, κατέχει ποσοστό μικρότερο του 0,5% των μετοχών της συγκεκριμένης Α.Ε., η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση αυτή, δεν υπόκειται στην ως άνω φορολογία, ανεξάρτητα από το χρόνο απόκτησης των μετοχών, αλλά και τον αριθμό των μετοχών που μεταβιβάζονται.

• Για τα φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι κράτους με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (εφεξής Σ.Α.Δ.Φ.), το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης των τίτλων αυτών απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος, εφόσον υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την  αλλοδαπή φορολογική του κατοικία.

• Για τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους σε κράτος μη συνεργάσιμο, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος, όπου συμπεριλαμβάνεται το ως άνω εισόδημα, υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν από την οποιαδήποτε μεταβίβαση και ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ.

• Για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, αλλά διατηρούν σε αυτή μόνιμη εγκατάσταση, για το εισόδημα από μεταβίβαση τίτλων που αποκτούν, λαμβάνεται υπόψη η υπεραξία που προκύπτει βάσει των τηρούμενων βιβλίων της επιχείρησης και τα αντίστοιχα παραστατικά, καθόσον σε κάθε περίπτωση τα έσοδα που αποκτούν τα εν λόγω νομικά πρόσωπα θεωρούνται έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

• Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία και δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης των τίτλων αυτών απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος.

• Η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών ναυτικής πλοιοκτήτριας εταιρείας απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος, καθόσον θεωρείται εισόδημα που αποκτάται από το μέτοχο στα πλαίσια εκμετάλλευσης του πλοίου και με την επιβολή του φόρου του Ν. 27/1975 στην πλοιοκτήτρια ναυτική εταιρεία, εξαντλείται η φορολογική του υποχρέωση.

9. Απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και πληρωμών

13.1. Σύμφωνα με το άρθρο 48§1 και την ΠΟΛ.1039/24.01.2015, από την 1η Ιανουαρίου 2014, παρέχεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για τα μερίσματα που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον:

α) το νομικό πρόσωπο που προβαίνει στη διανομή είναι φορολογικός κάτοικος είτε της ημεδαπής είτε της αλλοδαπής (E.E.).

β) το νομικό πρόσωπο που λαμβάνει τα μερίσματα i) κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας ή του πλήθους του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου και ii) διακρατεί το ως άνω ποσοστό για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

13.2. Συνοπτικά:

• Για νομικά πρόσωπα που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, το ποσό των μερισμάτων που απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού, χωρίς τον όρο «αφορολόγητο». Αν το αποθεματικό αυτό ή μέρος του διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί, δεν προσαυξάνει τα κέρδη της επιχείρησης, αλλά υπόκειται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%, όπως τα διανεμόμενα κέρδη.

• Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία, το απαλλασσόμενο ποσό αφαιρείται από τα καθαρά κέρδη.

• Για μερίσματα ημεδαπής μητρικής εταιρείας από ημεδαπή ή αλλοδαπή θυγατρική της, με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της E.E., καθιερώνεται μέθοδος πίστωσης του φόρου.

• Για τα μερίσματα ή κέρδη που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από αλλοδαπή θυγατρική της, με έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός E.E.), από τον αναλογούντα φόρο εκπίπτει μόνο το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου επί του μερίσματος.

• Επίσης, για το νομικό πρόσωπο και υπό τις προϋποθέσεις της παρ.13.1., παρέχεται απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος και για τα εισοδήματα από τόκους και τα δικαιώματα –royalties (συντελεστής 15% και 20% αντίστοιχα).

10. Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα

Σύμφωνα με το Ν.4172/2013 σε συνδυασμό με την ΠΟΛ.1042/26.01.2015, το εισόδημα που αποκτά ένα φυσικό πρόσωπο σε μετρητά ή σε είδος με τη μορφή μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων θεωρείται εισόδημα από κεφάλαιο.

Συνοπτικά:

• Για φυσικά πρόσωπα το εισόδημα από μερίσματα φορολογείται με συντελεστή 10%, το εισόδημα από τόκους με συντελεστή 15% και το εισόδημα από δικαιώματα με συντελεστή 20%.

• Για νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα, στα εισοδήματα που καταβάλλουν ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10% για μερίσματα, με συντελεστή 15% για τόκους και με συντελεστή 20% για δικαιώματα.

• Για ημεδαπό φυσικό πρόσωπο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα (δηλ. μέσω γραφείου, παραρτήματος κ.λπ.), η παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων, των τόκων και των δικαιωμάτων εξαντλεί τη φορολογική τους υποχρέωση.

• Για φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, δυνάμει των δικαιωμάτων που κατέχουν (π.χ. καλλιτέχνες, συγγραφείς κ.λπ.), για τα εισοδήματα από δικαιώματα είτε είναι ημεδαπής είτε αλλοδαπής προέλευσης, δεν ισχύει η εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, αλλά φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

• Στα κέρδη που εξάγει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα (υποκατάστημα) αλλοδαπής εταιρείας προς το κεντρικό της στην αλλοδαπή, δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου 10%, καθόσον το υποκατάστημα στερείται νομικής προσωπικότητας.

• Για ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπού νομικού προσώπου, το εισόδημα από μερίσματα ή τόκους, ενεργείται παρακράτηση φόρου χωρίς εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, φορολογείται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και ο παρακρατηθείς φόρος συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος.

• Για φυσικό πρόσωπο, φορολογικό κάτοικο ημεδαπής, το εισόδημα από μερίσματα ή τόκους στην αλλοδαπή, ανεξάρτητα αν αυτά εισάγονται ή όχι στην Ελλάδα, οφείλει να το συμπεριλάβει στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

• Για φυσικό πρόσωπο, φορολογικό κάτοικο ημεδαπής, αν το εισόδημα από τόκους αλλοδαπής έχει εισαχθεί στην Ελλάδα, η παρακράτηση φόρου ενεργείται στο μικτό ποσό των τόκων και η παρακράτηση πραγματοποιείται από το ημεδαπό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή θεματοφύλακα που μεσολαβεί ως φορέας πληρωμής και εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου.

• Εφόσον οι δικαιούχοι των εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα, είτε φυσικά πρόσωπα είτε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα ή δεν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, αλλά είναι κάτοικοι κράτους με το οποίο υπάρχει Σ.Α.Δ.Φ., θα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα από τη διμερή σύμβαση λόγω αυξημένης τυπικής ισχύος.

11. Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1056/02.03.2015, από την 1η Ιανουαρίου του 2014, για όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, ανεξάρτητα αν τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, αναγνωρίζονται φορολογικά και εκπίπτουν οι προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων, μόνο αν έχουν αναληφθεί, προ του σχηματισμού ή της διαγραφής τους, οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης των εν λόγω απαιτήσεων.

Ο υπολογισμός των προβλέψεων γίνεται με βάση το χρόνο που παραμένουν ανείσπρακτες οι απαιτήσεις και ανάλογα με το οφειλόμενο ποσό της απαίτησης, ενώ για την εξεύρεση του ποσού της απαίτησης, δεν λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο του εκάστοτε πελάτη ή χρεώστη, αλλά το ανεξόφλητο ποσό της κάθε συναλλαγής με αυτόν.

12. Αποφυγή διπλής φορολογίας – Πίστωση φόρου αλλοδαπής

13.1.Σύμφωνα με το άρθρο 9 Ν.4172/2013 και την ΠΟΛ.1067/20.03.2015, για εισοδήματα που αποκτώνται από την 01η.01.2014 και εφεξής, στην περίπτωση που φορολογικός κάτοικος Ελλάδας αποκτά εισόδημα στην αλλοδαπή, προς αποφυγή της διπλής φορολογίας, υιοθετείται η διαδικασία πίστωσης του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, εφόσον βέβαια αποδεικνύεται και με τα σχετικά έγγραφα.

13.1.1. Συγκεκριμένα:

• Προβλέπεται η μείωση του φόρου εισοδήματος, κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή. Εάν ο φόρος στην αλλοδαπή είναι υψηλότερος, δεν διενεργείται επιστροφή του επιπλέον φόρου.

• Αν υφίσταται Σ.Α.Δ.Φ. δεν πραγματοποιείται πίστωση φόρου, εφόσον από τις διατάξεις της οικείας Σ.Α.Δ.Φ. προβλέπεται ότι το συγκεκριμένο εισόδημα απαλλάσσεται από το φόρο στην αλλοδαπή και φορολογείται μόνο στην Ελλάδα. Αν στην αλλοδαπή επιβλήθηκε υψηλότερος φορολογικός συντελεστής από αυτόν που ορίζεται από τις διατάξεις της Σ.Α.Δ.Φ., θα πιστώνεται μόνο ο φόρος που προκύπτει βάσει του συντελεστή που ορίζεται στη Σ.Α.Δ.Φ.

13. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

15.1.Με το νόμο 4321/21.03.2015 προβλέπεται νέα ευνοϊκή ρύθμιση για οφειλές προς στη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τον Κ.Φ.Δ. και τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (εφεξής Κ.Ε.Δ.Ε.), βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως την 1η Μαρτίου 2015.

15.2.Συνοπτικά:

Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης εκ μέρους του οφειλέτη για υπαγωγή σε ρύθμιση, με τμηματική καταβολή των ως άνω οφειλών και με ταυτόχρονη απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν.2523/1997, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Κ.Φ.Δ., που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή, καθώς και από τις προσαυξήσεις που τις επιβαρύνουν.

15.2.1. Στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν και οφειλές που εκκρεμούν ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, εφόσον προηγηθεί της βεβαίωσής τους στην αρμόδια φορολογική αρχή, η παραίτηση από την άσκηση του δικαιώματος οποιουδήποτε ένδικου βοηθήματος ή μέσου ή προσφυγής ενώπιον κάθε αρμόδιου δικαστηρίου ή αρχής, ενώ επίσης παρέχονται στον οφειλέτη και αρκετά ευεργετήματα.

14. Φορολογικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

Σύμφωνα με το άρθρο 24 Ν.4172/2013 και την ΠΟΛ.1073/31.03.2015, για όλα τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ή φυσικά πρόσωπα που αποκτούν κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι φορολογικές αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων εκπίπτουν από το σύνολο των εσόδων τους από επιχειρηματικές συναλλαγές, ανεξαρτήτως του χρόνου απόκτησης των παγίων, δηλαδή οι φορολογικές αποσβέσεις διενεργούνται σε φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, ανεξάρτητα αν αποκτήθηκαν πριν από την 01.01.2014 ή μετά.

15. Αυτόφωρο για ληξιπρόθεσμα χρέη

Με το άρθρο 20 Ν.4321/2015 και την από 23.05.2015 ΠΟΛ., αποποινικοποιείται η μη καταβολή χρεών για συνολικά ποσά μικρότερα των πενήντα χιλιάδων (€50.000) ευρώ, συγκεκριμένα αυξήθηκε το κατώτερο ποσό της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα από το ποσό των πέντε χιλιάδων (€5.000) ευρώ στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (€50.000) ευρώ, ενώ παράλληλα καταργείται και η αυτόφωρη διαδικασία στην περίπτωση αυτή της μη καταβολής.

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 12/6/2015

error: Content is protected !!