a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Φορολογικό Δίκαιο

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο (Σελίδα 3)

Προσδιορισμός αξίας ακινήτου από την Δ.Ο.Υ. για σκοπούς φόρου μεταβίβασης

Στην περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου στην Ελλάδα, ο αγοραστής επιβαρύνεται με τον φόρο μεταβίβασης ακινήτου (ΦΜΑ), οι λεπτομέρειες για την επιβολή του, δηλαδή συντελεστές φόρου, υπόχρεοι και διαδικασία, προβλέπονται αναλυτικά στο  Ν. 1587/1950. Ωστόσο, ειδικά για την διαδικασία επιβολής ΦΜΑ σε ακίνητο, για το οποίο δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, στο άρθρο 8 παρ. 2 του ν. Ν 1587/1950 προβλέπονται τα ακόλουθα: Μέσα σε προθεσμία (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου διενεργείται υποχρεωτικά προσωρινός προσδιορισμός της αγοραίας αξίας του ακινήτου (προεκτίμηση) από την αρμόδια φορολογική αρχή, με βάση συγκριτικά στοιχεία, τα βιβλία τιμών ή και άλλα τυχόν στοιχεία....

Προβολή Άρθρου

Ανάλυση των προϋποθέσεων που απαιτούνται εκ μέρους του αιτούντος για την πιστοποίηση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Διαχρονικά, η παροχή φορολογικού κινήτρου που σχετίζεται με τις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, διέπεται από ένα κατά κύριο λόγο σταθερό νομικό πλαίσιο αφενός ως προς τα βασικά κριτήρια του χαρακτηρισμού των δαπανών αφετέρου ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται εκ μέρους των επιχειρήσεων για την πιστοποίηση των δαπανών αυτών. Καθοριστικό στοιχείο για το τι ορίζεται ως επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, είναι η παρουσία ενός αξιόλογου στοιχείου πρωτοτυπίας και η άρση επιστημονικής/τεχνολογικής αβεβαιότητας, ενώ οι δαπάνες πρέπει να συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο των εκτελούμενων έργων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Δεδομένων τούτων, απαιτούνται να συγκεντρώνονται οι κάτωθι προϋποθέσεις στο πρόσωπο...

Προβολή Άρθρου

Το έντοκο της επιστροφής του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου

Η επιστροφή φόρου αποτελεί δικαίωμα (αξίωση) του φορολογούμενου στην αναζήτηση της καταβολής του υπερβάλλοντος ή αχρεωστήτως καταβλήθέντος  από αυτόν φόρου και υποχρέωση της Φορολογικής Αρχής να καταβάλει στο δικαιούχο τον επιστρεπτέο φόρο κατά τρόπο πλήρη και προσήκοντα. Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ΚΦΔ ορίζεται ότι σε περίπτωση αχρεώστητης καταβολής, οφείλονται τόκοι για την χρονική περίοδο από την ημερομηνία αίτησης επιστροφής του εκτός εάν η επιστροφή φόρου ολοκληρωθεί εντός 90 ημερών από την παραλαβή της αίτησης επιστροφής. Το έντοκο της επιστροφής ορίζεται ως παρεπόμενη υποχρέωση του Δημοσίου, διότι ο φορολογούμενος ο οποίος καταβάλει φόρο χωρίς να υπέχει σχετική υποχρέωση,...

Προβολή Άρθρου

Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης για παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας κατά το ελληνικό δίκαιο  

(ΣτΕ 2319/2021) Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης (και, γενικότερα, του ευμενέστερου για τον φορολογούμενο νόμου περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων) για παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας αποτελεί γενική αρχή του ημεδαπού φορολογικού δικαίου με δικαιολογητικό έρεισμα τις συνταγματικές διατάξεις περί ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1) και -όταν πρόκειται για χρηματική κύρωση- περί αναλογικότητας των περιορισμών του δικαιώματος επί της περιουσίας (άρθρο 25 παρ. 1 εδαφ. δ΄), οι οποίες δεσμεύουν τον νομοθέτη όσον αφορά τη ρύθμιση, με διατάξεις μεταβατικού δικαίου, των υποθέσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων που εκκρεμούν ενώπιον της Διοίκησης ή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, όταν αυτός κρίνει ότι η...

Προβολή Άρθρου

Η φορολογική μεταχείριση των παροχών σε είδος

Α. Παροχή σε είδος με τη μορφή δωρεάν μετοχών [άρθρο 42Α παρ. 3 του Ν.4172/2013] Καταρχήν σημειώνεται πως, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 του ΚΦΕ, από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία (και συντάξεις) εξαιρείται η παροχή σε είδος με τη μορφή δωρεάν μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δωρεάν διάθεση των μετοχών. Κατά συνέπεια, κατά τη χρονική στιγμή της δωρεάν διάθεσης, δεν θεωρείται ότι αποκτάται εισόδημα (μισθωτής...

Προβολή Άρθρου

Μετοικεσία αλλοδαπού και εισαγωγή επιβατικού οχήματος από τρίτη χώρα

Το δικαίωμα της μετοικεσίας μπορούν να ασκήσουν και φυσικά πρόσωπα που έχουν αλλοδαπή υπηκοότητα, και είναι ομογενείς ή σύζυγοι προσώπων με Ελληνική υπηκοότητα ή μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα με την ευκαιρία γάμου με Έλληνα/Ελληνίδα υπήκοο, αρκεί στις δύο τελευταίες περιπτώσεις να προσκομιστεί οιοδήποτε έγγραφο που αποδεικνύει την τέλεση του γάμου ή την οικογενειακή του κατάσταση ή την έναρξη των διαδικασιών που απαιτούνται κατά νόμο για την τέλεση του γάμου στη Ελλάδα. Αν το φυσικό πρόσωπο (αλλοδαπό ή μη) βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα για οποιοδήποτε λόγο και στη συνέχεια εκφράσει τη βούλησή του να μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του,...

Προβολή Άρθρου

Αλλοδαπή εταιρεία εκμετάλλευσης ακινήτου στην Ελλάδα – υποχρέωση ίδρυσης υποκαταστήματος

Αναφορικά με την εξέταση τυχόν υποχρέωσης ίδρυσης υποκαταστήματος στην Ελλάδα αλλοδαπής εταιρείας ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα, το θέμα δεν ρυθμίζεται επαρκώς από τις υπάρχουσες διατάξεις, καθώς υπάρχουν νομοθετικά κενά ως προς διάφορες παραμέτρους. Από 1/1/2015, οι αλλοδαπές εταιρείες ιδιοκτησίας ακινήτων στην Ελλάδα που δεν αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και οι οποίες ανεγείρουν ακίνητο κυριότητάς τους στην Ελλάδα ή πραγματοποιούν σε τέτοιο ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις δεν έχουν υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων και στοιχείων. Ωστόσο, σε περίπτωση που τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα αποκτούν εισόδημα από ακίνητο στην Ελλάδα, και δεδομένου ότι από 1/1/2014 το εν λόγω εισόδημα αποτελεί πλέον για...

Προβολή Άρθρου

Φορολογική μεταχείριση αρραβώνα επί ματαίωσης συμβολαίου αγοράς ακινήτου

Κατά τη διάταξη του άρθρου 166 ΑΚ, το προσύμφωνο είναι σύμβαση, δια της οποίας τα μέρη υποχρεούνται να συνάψουν ορισμένη σύμβαση. Οι συμβαλλόμενοι, όμως, μπορούν να ορίσουν, ρητά ή σιωπηρά, ότι η άπρακτη πάροδος της ορισθείσας προθεσμίας, ανεξαρτήτως του λόγου που την προκάλεσε, επάγεται ανατροπή του προσυμφώνου και ματαίωση καταρτίσεως της οριστικής συμβάσεως. Από τη διάταξη του άρθρου 402 ΑΚ, προκύπτει, ότι κατά την κατάρτιση της συμβάσεως μπορεί να δοθεί αρραβώνας. Περαιτέρω κατά τις διατάξεις των άρθρων 404 και 405 του ΑΚ ο οφειλέτης μπορεί να υποσχεθεί στο δανειστή ως ποινή χρηματικό ποσό ή κάτι άλλο (ποινική ρήτρα) για την περίπτωση...

Προβολή Άρθρου

Φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και ιδιαιτερότητες λόγω της πανδημίας COVID-19

Σύμφωνα με το ελληνικό φορολογικό δίκαιο, ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων, ήτοι τους προσωπικούς και οικονομικούς δεσμούς του στην Ελλάδα. Επίσης,  θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις 183 ημέρες, αθροιστικά, στη διάρκεια ενός φορολογικού έτους. Ωστόσο, το τεκμήριο αυτών της διαμονής για διάστημα 183 ημερών δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην Ελλάδα αποκλειστικά για τουριστικούς, ιατρικούς, θεραπευτικούς ή παρόμοιους ιδιωτικούς σκοπούς και η...

Προβολή Άρθρου

Φορολογική αντιμετώπιση οικοδομικής δραστηριότητας από φυσικό πρόσωπο

Με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4172/2013, επιβάλλεται φόρος υπεραξίας 15% σε φυσικό πρόσωπο που μεταβιβάζει από 1/1/2014 με επαχθή αιτία ακίνητη περιουσία. Στην έννοια  της ακίνητης περιουσίας περιλαμβάνεται το ακίνητο ή το ιδανικό μερίδιο αυτού, το εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου ή ιδανικό μερίδιο αυτού, καθώς και οι συμμετοχές οι οποίες έλκουν άνω του 50% της αξίας τους άμεσα ή έμμεσα από ακίνητη περιουσία. Κριτήριο για την επιβολή του φόρου υπεραξίας είναι το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία της μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας να μην συνιστά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ιδίου νόμου. Συγκεκριμένα...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!