a

Copyright 2021 Ι. Σκουζός & Συνεργάτες.
All Rights Reserved.

espa

Φορολογικό Δίκαιο

Ιάσων Σκουζός & Συνεργάτες > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο (Σελίδα 3)

Κανόνες μερισμάτων σύμφωνα με το Ν.4548/2018 – Περιορισμοί στην καταβολή μερισμάτων στους μετόχους στην περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου

Οι ανώνυμες εταιρείες διέπονται κυρίως από τον Κ.Ν. 2190/1920, ο οποίος παύει να ισχύει από την 1/1/2019, όταν και αντικαθίσταται από τον Ν. 4548/2018. Στα θέματα των μερισμάτων δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στους δύο νόμους, ωστόσο οι απαντήσεις στα ερωτήματα δίνονται βάσει του νέου Ν 4548/2018....

Προβολή Άρθρου

Ο τρόπος εγγραφής του ακινήτου στα λογιστικά βιβλία των Ελληνικών Α.Ε..

Το ακίνητο, ως πάγιο στοιχείο της εταιρείας, καταγράφεται στην αξία κτήσης στα λογιστικά της βιβλία, δηλαδή την αξία που αναγράφεται στον τίτλο κτήσης (π.χ. συμβόλαιο αγοραπωλησίας, δωρεάς κ.λπ.) Κατ’ εξαίρεση, οι εδαφικές εκτάσεις και άλλα πάγια στοιχεία ενεργητικού επιχειρήσεων που δεν υπόκεινται σε φθορά και αχρήστευση λόγω παλαιότητας, δεν υπόκεινται σε φορολογική απόσβεση. Το κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαμβανομένου και του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής, αποκατάστασης του περιβάλλοντος, αποσβένονται, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης Συντελεστής φορολογικής απόσβεσης (% ανά φορολογικό έτος) Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων τους (και ειδικών οχημάτων...

Προβολή Άρθρου

Ο τρόπος τήρησης των λογιστικών βιβλίων (απλογραφικό και διπλογραφικό σύστημα) από Εταιρείες με έδρα την Ελλάδα

Ο τρόπος τήρησης των λογιστικών βιβλίων (απλογραφικό και διπλογραφικό σύστημα) από Εταιρείες με έδρα την Ελλάδα. ποιες εταιρείες εφαρμόζουν Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και ποιες απλογραφικό λογιστικό σύστημα...

Προβολή Άρθρου

Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μερίσματα – Απαλλαγές

Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα ή κάθε φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, αλλά δραστηριοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα, και προβαίνει σε διανομές μερισμάτων υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου....

Προβολή Άρθρου

O σχηματισμός του τακτικού αποθεματικού

το τακτικό αποθεματικό, σχηματίζεται ετησίως υποχρεωτικά, ενώ χρησιμοποιείται προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου χρήσης...

Προβολή Άρθρου

Η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.)

Η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.) στην Ελλάδα από νομικά πρόσωπα και υποκαταστήματα αλλοδαπής...

Προβολή Άρθρου

Οι διαφορές στη φορολογική μεταχείριση μακροχρόνιας και της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακίνητης περιουσίας Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών.

Η μίσθωση ακίνητης περιουσίας διακρίνεται σε μακροχρόνια ή βραχυχρόνια μίσθωση. Επομένως, δεν υφίσταται διαφορά στη φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτούν οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες από τη μίσθωση ακίνητης περιουσίας....

Προβολή Άρθρου

Συνυπολογισμός προγενέστερων δωρεών και γονικών παροχών στην φορολογία κληρονομιών

Για τον προσδιορισμό του φόρου κληρονομίας βάσει προοδευτικής κλίμακας συντελεστών και κατηγοριών, συνυπολογίζονται όλες οι προηγούμενες δωρεές και γονικές παροχών του κληρονομούμενου (δωρητή/γονέα) προς τον ίδιο κληρονόμο (δωρεοδόχο/τέκνο) (αρθ.4 και 31 Κώδικας φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών- εφεξής ΚΦΚ), εφόσον η φορολογική υποχρέωση γι’ αυτές γεννήθηκε σε χρόνο που το δικαίωμα του δημοσίου δεν έχει παραγραφεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 παρ. 5 ΚΦΚ. φόρος κληρονομίας Φορολογική Διοίκηση, πρόστιμο, δωρεές και γονικές παροχές...

Προβολή Άρθρου

Αλληλέγγυα ευθύνη διευθυντών, προέδρων και διευθύνοντων συμβούλων ΑΕ για φορολογικές οφειλές νομικού προσώπου

διευθυντές, πρόεδροι, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση του νομικού προσώπου ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για τους παρακρατούμενους φόρους, το ΦΠΑ και όλους τους επιρριπτόμενους φόρους, για φορολογικές οφειλές που γεννήθηκαν πριν την 31.12.2013 ισχύουν οι εξής διατάξεις άρθρο 115 παρ. 3 ν. 2238/1994...

Προβολή Άρθρου

Η φορολογική μεταχείριση των αποσβέσεων παγίων και εξοπλισμού που σχετίζονται με την Έρευνα και Ανάπτυξη

Ποια η φορολογική μεταχείριση των αποσβέσεων παγίων και εξοπλισμού για το φορολογικό έτος 2018: να εξεταστεί η δυνατότητα να αποσβεσθούν εντός του φορολογικού έτους 2018 οι δαπάνες προηγούμενων ετών για βελτιώσεις κτιρίων και αγορά εξοπλισμού, ενόψει της αλλαγής του φορολογικού καθεστώτος (με ποιον συντελεστή και για πόσα προηγούμενα έτη), Για τις υποβληθείσες αιτήσεις R&D ετών 2016 και 2017, ποια η προθεσμία για την έκδοση Απόφασης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας επί των αιτήσεων αυτών;...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!