a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Φορολογικό Δίκαιο

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο (Σελίδα 9)

Φορολογική μεταχείριση της πληρωμής δικαιωμάτων από ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλλοδαπή

Τα δικαιώματα (royalties) φορολογούνται ως εισόδημα από κεφάλαιο, με συντελεστή 20% (άρθρο 40 παρ.3 ΚΦΕ). Στην περίπτωση που δικαιούχος του εισοδήματος είναι αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και είναι κάτοικος κράτους με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (εφεξής «Σ.Α.Δ.Φ.»), θα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα από την οικεία Σ.Α.Δ.Φ, λόγω αυξημένης τυπικής ισχύος. Στην ως άνω περίπτωση και όπου προβλέπεται παρακράτηση φόρου, με την υποβολή της δήλωσης για την απόδοση του παρακρατούμενου φόρου,  ο υπόχρεος σε παρακράτηση, δηλαδή το...

Προβολή Άρθρου

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς – Διοικητικές κυρώσεις για χειραγώγηση αγοράς – Ένδικη προστασία διοικούμενων

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 23, 24 και 25 του Ν. 3340/2005 περί Προστασίας Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 25 του Ν. 3371/2005 για Θέματα Κεφαλαιαγοράς, κι αναφορικά με τυχόν Διοικητικές Κυρώσεις και μέτρα τις Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την ένδικη προστασία του διοικουμένου, αναφέρονται τα ακόλουθα: Το άρθρο 25 του Ν. 3371/2005 για Θέματα Κεφαλαιαγοράς, ορίζει τα ακόλουθα: Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α’/10.05.2005), οι εν γένει αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προσβάλλονται δικαστικώς ως εξής: α) Οι αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με...

Προβολή Άρθρου

Φορολογική μεταχείριση επισφαλών απαιτήσεων

Η φορολογική μεταχείριση επισφαλών απαιτήσεων προβλέπεται στο άρθρο 26 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013) και έχει ως ακολούθως: ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Τα ποσά των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων (που σχηματίζονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, αλλά και εκείνες που προέκυψαν πριν την 01.01.2014 και δεν έχουν διαγραφεί μέχρι τις 31.12.2013) και οι διαγραφές αυτών, εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, ως εξής: α) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι το ποσό των €1.000 που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των 12 μηνών, ο φορολογούμενος δύναται να σχηματίσει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε ποσοστό 100% της εν λόγω απαίτησης,...

Προβολή Άρθρου

Φορολόγηση μερισμάτων από Αγγλική Ltd – σε ημεδαπό φυσικό πρόσωπο

Όταν ημεδαπό φυσικό πρόσωπο αποκτά εισόδημα από μερίσματα από νομικό πρόσωπο στο Ηνωμένο Βασίλειο (ανεξάρτητα αν αυτά εισάγονται στην Ελλάδα ή παραμένουν στο εξωτερικό), οφείλει να το συμπεριλάβει στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος μαζί με τα υπόλοιπα εισοδήματά του και θα φορολογηθεί με συντελεστή 15% ως εισόδημα από κεφάλαιο. Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου (εφεξής «ΣΑΔΦ Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου») Σύμφωνα με τη ΣΑΔΦ Ελλάδας – Ηνωμένου Βασιλείου, στην περίπτωση που το εισόδημα υπόκειται σε φόρο και στα δύο εδάφη, χορηγείται απαλλαγή από τη διπλή φορολογία. Ο φόρος, δηλαδή, του Ηνωμένου Βασιλείου, για τα εισοδήματα από πηγές που βρίσκονται...

Προβολή Άρθρου

Δαπάνες εργασιών και υλικών ανακαίνισης μισθωτή – Δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4242/2014, οι επαγγελματικές μισθώσεις του π.δ.34/1995, ισχύουν πλέον για τρία (3) έτη, ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, και μπορεί να λυθούν με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Τα ως άνω ισχύουν και για τις επαγγελματικές μισθώσεις που έχουν συναφθεί, παραταθεί ή ανανεωθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4242/2014, συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων των οποίων έχει λήξει η δωδεκαετής (12ετής) διάρκεια και δεν έχουν παρέλθει εννέα (9) μήνες από τη λήξη της. Στις διατάξεις του άρθρου 30 και 33 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000),...

Προβολή Άρθρου

Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) – Στάδια φορολογικού ελέγχου

1. Η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί εγγράφως στον φορολογούμενο τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου («Σημείωμα Διαπιστώσεων Ελέγχου») και την προσωρινή πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου βάσει αυτού (άρθρα 28 και 62 Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – ΚΦΔ-) 2. Εντός προθεσμίας 20 ημερών από την ως άνω κοινοποίηση, δηλαδή μέχρι την 24η.05.2016, ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει έγγραφες απόψεις ενώπιον του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. (άρθρα 28 παρ.1 ΚΦΔ). Σε ορισμένες περιπτώσεις η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση της υπηρεσίας. 3. Εντός προθεσμίας 1 μηνός από την παραλαβή των απόψεων ή μετά την εκπνοή της ως άνω 20ημερης προθεσμίας για υποβολή απόψεων (σε περίπτωση που...

Προβολή Άρθρου

Ασφαλιστικό νομοσχέδιο – επιβαρύνσεις και φορολογικές επιπτώσεις για δικηγορικές εταιρείες

Α.ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ/ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ Πληροφοριακά Στοιχεία  Ισχύον Καθεστώς: 1. Καταβολή ετήσιων εισφορών (σύμφωνα με τις εγκυκλίους ΤΑΝ-ΤΕΑΔ-ΕΤΑΑ) 2. Διάκριση στον υπολογισμό των εισφορών για τους δικηγόρους ασφαλισμένους κάτω 5ετίας και άνω 5ετίας Νέο Ασφαλιστικό: 1.Ασφαλιστικές Εισφορές Σύνταξης: Υπολογίζονται σε ποσοστό 20% επί  του μηνιαίου εισοδήματος. Οι ασφαλιστικές εισφορές δεν μπορεί να είναι μικρότερες του ποσού των  1.406,60€ ετησίως (ή 117,22€ μηνιαίως) και ανώτερες του ποσού των 14.065,92€ ετησίως (ή 1.172,16€ μηνιαίως). 2. Εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης: Υπολογίζονται σε ποσοστό 7,5% επί του μηνιαίου εισοδήματος. Σημειώνεται ότι: στο άρθρο 51 του ασφαλιστικού νομοσχεδίου δεν αναφέρει ρητά εάν υπάρχει ανώτατο και κατώτατο όριο ασφαλιστικών εισφορών. Για τους σκοπούς της άσκησης, λαμβάνουμε ως δεδομένο...

Προβολή Άρθρου

Φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων (royalties)

Τα δικαιώματα (royalties) φορολογούνται ως εισόδημα από κεφάλαιο, με συντελεστή 20% (άρθρο 40 παρ.3 ΚΦΕ). Περιπτώσεις:  1. Παρακράτηση φόρου και εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης(άρθρο 61 και 64 παρ.3 ΚΦΕ και ΠΟΛ.1042/2015 παρ.14)  Όταν οι πληρωμές δικαιωμάτων γίνονται από ημεδαπά φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα ή διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα προς ημεδαπό φυσικό πρόσωπο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% κατά την πίστωση ή καταβολή και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται...

Προβολή Άρθρου

Φορολογική μεταχείριση αμοιβών διοίκησης και μερισμάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο

Σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων και των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, από εταιρεία ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ισχύουν τα ακόλουθα: Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013, εφεξής «Κ.Φ.Ε.»), o φορολογούμενος που έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, υπόκειται σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του. Α. Φορολογία ΜερισμάτωνΤο εισόδημα με τη μορφή μερισμάτων αποτελεί εισόδημα από κεφάλαιο (άρθρο 35 Κ.Φ.Ε.) και φορολογείται με συντελεστή 10% (άρθρο 40 παρ. 1 Κ.Φ.Ε.). Όταν ημεδαπό φυσικό πρόσωπο αποκτά εισόδημα από μερίσματα από την αλλοδαπή (ανεξάρτητα αν...

Προβολή Άρθρου

Μεταφορά φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του Νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013): «1. Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον: α) έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων ήτοι τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του …. 2. Ένα φυσικό πρόσωπο που βρίσκεται στην Ελλάδα συνεχώς για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ημέρες, συμπεριλαμβανομένων και σύντομων διαστημάτων παραμονής στο εξωτερικό, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από την πρώτη ημέρα παρουσίας του στην Ελλάδα». Οι Δ.Ο.Υ. είναι αρκετά “φειδωλές” στην αποδοχή...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!