a

Copyright 2021 Ι. Σκουζός & Συνεργάτες.
All Rights Reserved.

espa

Φορολογικό Δίκαιο

Ιάσων Σκουζός & Συνεργάτες > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο (Σελίδα 9)

Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης πριν την έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου

Σύμφωνα με το άρθρο 28 ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), η Φορολογική Διοίκηση υποχρεούται να κοινοποιήσει εγγράφως στο φορολογούμενο: α) τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και β) τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου, ο οποίος πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένος. Ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα να ζητά και να λαμβάνει αντίγραφα των εγγράφων, στα οποία βασίστηκε ο διορθωτικός προσδιορισμός φόρου, και να διατυπώσει εγγράφως τις απόψεις του σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση της έγγραφης γνωστοποίησης. Στη συνέχεια η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εντός ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής των απόψεων του...

Προβολή Άρθρου

Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης κατά τη γενική διάταξη του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

Σύμφωνα με τη γενική διάταξη του άρθρου 6 ν. 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), οι διοικητικές αρχές, πριν από κάθε ενέργεια ή μέτρο σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων συγκεκριμένου προσώπου, οφείλουν να καλούν τον ενδιαφερόμενο να εκφράσει τις απόψεις του, εγγράφως ή προφορικώς, ως προς τα σχετικά ζητήματα. Η κλήση προς ακρόαση είναι έγγραφη, αναφέρει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της ακρόασης, προσδιορίζει δε το αντικείμενο του μέτρου ή της ενέργειας. Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον 5 πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων...

Προβολή Άρθρου

Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων στην φορολογία εισοδήματος για την χρήση 1999

Το δικαίωμα του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρου στη φορολογία εισοδήματος αναφορικά με τη χρήση 1999 παραγράφηκε, σύμφωνα με το γενικό κανόνα της 5ετούς παραγραφής, στις 31.12.2005. Δεν υφίσταται διάταξη που να παρατείνει το χρόνο παραγραφής του εν λόγω δικαιώματος του Δημοσίου για τη χρήση σε αντίθεση με άλλες χρήσεις. Το εν λόγω δικαίωμα του Δημοσίου έχει παραγραφεί, ακόμα και αν θεωρηθεί ότι υπάγεται κατ’ εξαίρεση στη 10ετή παραγραφή, αφού στην περίπτωση αυτή παραγράφηκε στις 31.12.2010. Η 10ετής παραγραφή ισχύει, αν η μη άσκηση του δικαιώματος του Δημοσίου νωρίτερα οφείλεται: (α) Στην από πρόθεση πράξη ή παράλειψη του...

Προβολή Άρθρου

Η έκπτωση δαπανών έρευνας και τεχνολογίας σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 31 παρ. 1 περ. ια’ Κ.Φ.Ε.

Η έκπτωση των άνω δαπανών εκ των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων, προβλέπεται με τη διάταξη της παρ. 1 περίπτ. ια’  εδάφιο πρώτο του άρθρου 31  Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.2238/1994), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Ν.4110/2013 και 4170/2013. Με το προ του Ν.4110/2013 καθεστώς,  προβλεπόταν ότι οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων εκπίπτουν κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους, με εξαίρεση τις δαπάνες που αφορούν πάγιο εξοπλισμό, οι οποίες αποσβένονται ισόποσα σε τρία (3) χρόνια. Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών καθορίζονταν με απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Η αντιμετώπιση των δαπανών αυτών, από φορολογική άποψη, διακρίθηκε...

Προβολή Άρθρου

Yποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς

Υπόχρεος στο φόρο δωρεάς (υποκείμενο του φόρου) και ταυτόχρονα υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης είναι ο δωρεοδόχος. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του (και όχι ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του δωρητή) μέσα σε 6 μήνες από την παράδοση σ’ αυτόν του αντικειμένου της δωρεάς (εν προκειμένω, του χρηματικού ποσού). Επισημαίνεται ότι ο δωρεοδόχος μπορεί να υποβάλει δήλωση για το συνολικό ποσό των δωρεών και χωρίς την αναγραφή των στοιχείων των δωρητών, εφόσον τα στοιχεία αυτά δεν είναι γνωστά σε αυτόν και τα ποσά των δωρεών δεν υπερβαίνουν τα € 1.000 ανά δωρητή κατ’ έτος. Αν όμως πρόκειται να...

Προβολή Άρθρου

Φορολογική κατοικία: γνωρίζετε πού βρίσκεστε;

Στο ετήσιο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Νομικών (International Bar Association - IBA), που πραγματοποιήθηκε στη Βοστόνη, ΗΠΑ, τον Οκτώβριο του 2013, η Φορολογική Επιτροπή της IBA παρουσίασε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Φορολογική κατοικία: από ή προς: γνωρίζετε πού βρίσκεστε;» ...

Προβολή Άρθρου

Νέος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Από το 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Με την εισαγωγή του καταργείται ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ). Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται με το άθροισμα του κύριου φόρου επί του κάθε ακινήτου και του συμπληρωματικού φόρου επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων επί των ακινήτων του υποκειμένου στο φόρο. [άρθρο 1 παρ. 3] Για τον καθορισμό του φόρου λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση του ακινήτου, όπως αυτή προκύπτει από την οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο. Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου, όπως προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης. Αν δεν υπάρχει...

Προβολή Άρθρου

Εικονικά τιμολόγια – επιβαλλόμενα πρόστιμα και εν γένει συνέπειες

Επιβαλλόμενα πρόστιμα, και εν γένει συνέπειες σε περίπτωση έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων με το παλαιό και το νέο φορολογικό καθεστώς (ν. 2523/1997 και ν.4174/2013 – ΠΔ 186/1992 και ν.4093/2012). ...

Προβολή Άρθρου

Ευθύνη διαχειριστών Ε.Π.Ε. για οφειλές προς το Δημόσιο

Σύμφωνα με το άρθρο 115 παρ.2 Κ.Φ.Ε., τα πρόσωπα που είναι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά εντεταλμένοι στη διοίκηση μιας Ε.Π.Ε. κατά το χρόνο διάλυσής της, ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως  για την πληρωμή φόρων εισοδήματος που οφείλονται από την Ε.Π.Ε., καθώς και των φόρων που παρακρατούνται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.  Στην έννοια των εντεταλμένων στη διοίκηση του νομικού προσώπου περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα στα οποία η διοίκηση του νομικού προσώπου ανατέθηκε με την ιδιωτική βούληση του οργάνου που έχει κατά νόμο τη διοίκηση και εκπροσώπηση του νομικού προσώπου, τέτοια δε περίπτωση συνιστά και η εκ μέρους του κατά νόμο...

Προβολή Άρθρου

Ειδικές επιβαρύνσεις σε Εταιρείες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Σύμφωνα με το Ν.4152/2013, οι κάτοχοι αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του άρθρου 3 του Ν. 3468/2006, καταβάλλουν εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., υπέρ του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του Ν. 2773/1999 (Α` 286), ετήσιο τέλος ύψους χιλίων ευρώ ανά μεγαβάτ (1.000 €/MW). ...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!