a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Η υπαγωγή ή μη στον Ε.Φ.Κ.Α. του εισοδήματος που εισπράττει φυσικό πρόσωπο από μερίσματα αλλοδαπής

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο  > Η υπαγωγή ή μη στον Ε.Φ.Κ.Α. του εισοδήματος που εισπράττει φυσικό πρόσωπο από μερίσματα αλλοδαπής

Η υπαγωγή ή μη στον Ε.Φ.Κ.Α. του εισοδήματος που εισπράττει φυσικό πρόσωπο από μερίσματα αλλοδαπής

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί εισοδημάτων που προέρχονται από μία ή περισσότερες δραστηριότητες που γεννούν υποχρέωση ασφάλισης.

Σύμφωνα με την υπ’αριθ.1/2017 Εγκύκλιο του Ε.Φ.Κ.Α. για τον προσδιορισμό των εισοδημάτων αυτών που εισφοροδοτούνται, αντιστοιχούνται οι ασφαλιστέες δραστηριότητες με τα εισοδήματα που τηρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και κωδικοποιούνται οι πηγές προέλευσης εισοδημάτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και ποσά που έχουν καταβληθεί με δελτίο επαγγελματικής δαπάνης.

Για κάθε πηγή εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα από την ασκούμενη δραστηριότητα ή την ιδιότητα που δημιουργεί την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4387/2016, στο οποίο προβλέπονται οι εισφορές αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών:

«Υποχρέωση εισφοράς ……έχουν, …. και οι εξής:

α. Τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύμων και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών, των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα αυτή πρόσωπα υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. (επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα)
β. Τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον
γ. Οι μέτοχοι των Ανωνύμων Εταιρειών, των οποίων ο σκοπός είναι η μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων επί κομίστρω με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών
δ. Οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων
ε. Ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας».

Περαιτέρω, με την υπ’ αριθ. οικ. 61502/3399/2016 Ερμηνευτική Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εργασίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 25599/1453/2017 απόφαση και ισχύει, προσδιορίστηκε αναλυτικά η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών των υπόχρεων του ως άνω άρθρου 39 του Ν. 4387/2016.

Συνοπτικά, λοιπόν, στην εν λόγω απόφαση ορίζονται τα ακόλουθα:

  • Για το έτος 2017, η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών των ως άνω υπόχρεων του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016., καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την ασκούμενη δραστηριότητα/ιδιότητα που δημιουργεί την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση.
  • Ως καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα, στην περίπτωση αυτή, νοείται το ποσό, όπως αυτό διαμορφώνεται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, το οποίο αφορά στη φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων.

Ως εκ των ανωτέρω, το εισόδημα από μερίσματα ημεδαπής προέλευσης συνυπολογίζεται στη βάση υπολογισμού του ΕΦΚΑ.

Παράδειγμα:
Ασφαλισμένος είναι μέτοχος κατά ποσοστό άνω του 3% σε ελληνική Α.Ε. και μετέχει και σε άλλη ελληνική Α.Ε, μόνο ως μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου (Δ.Σ.) και λαμβάνει και αμοιβή.
Ποιά εισοδήματα θα συνυπολογιστούν στη βάση υπολογισμού του ΕΦΚΑ;
O ασφαλισμένος θα καταβάλλει εισφορά για τα εξής εισοδήματα:
– τα μερίσματα που εισπράττει ως μέτοχος, με ποσοστό άνω του 3%, υπολογιζόμενη βάσει του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 (περί εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών) και
– την αμοιβή που λαμβάνει, ως μέλος Δ.Σ., υπολογιζόμενη βάσει του άρθρου 38 του Ν.4387/2016 (περί εισφοράς μισθωτών και εργοδοτών).

Αναφορικά με τα μερίσματα αλλοδαπής που εισπράττει φυσικό πρόσωπο – ασφαλισμένος, σημειώνονται τα ακόλουθα:

Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που έχει μια δραστηριότητα/ιδιότητα στην αλλοδαπή, εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις των άρθρων 11 επ. του υπ΄ αρ. 883/29.04.2004 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει, σύμφωνα με τον οποίο για να εξασφαλισθεί, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η ίση μεταχείριση για όλα τα πρόσωπα που εργάζονται στο έδαφος ενός κράτους μέλους, είναι σκόπιμο να προσδιορίζεται, κατά γενικό κανόνα, ως εφαρμοστέα νομοθεσία, η νομοθεσία του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου ο ενδιαφερόμενος ασκεί τη μισθωτή ή μη δραστηριότητα.

Εκ των ανωτέρω, συνάγεται ότι στην περίπτωση που φυσικό πρόσωπο, μετέχει σε Εταιρεία που έχει την έδρα της σε χώρα εκτός Ελλάδος, αλλά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάγεται στην κοινωνική ασφάλισης της χώρας όπου πράγματι ασκεί την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ήτοι εν προκειμένω στο Ηνωμένο Βασίλειο, οπότε και η συμμετοχή του στην αλλοδαπή εταιρεία και ως εκ τούτου και το εισόδημα από μερίσματα αλλοδαπής είναι σε κάθε περίπτωση εκτός του πεδίου εφαρμογής της Ελληνικής ασφαλιστικής νομοθεσίας.

error: Content is protected !!