a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Φορολογικό Δίκαιο

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο (Σελίδα 2)

Ηλεκτρονική δήλωση φόρου κληρονομιάς – Διαδικασία & Δικαιολογητικά

Διαδικασία Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς από τους κληρονόμους ή κληροδόχους ενώπιον της Φορολογικής Αρχής στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία θανάτου του κληρονομουμένου, ενώ στην περίπτωση που υπάρχει διαθήκη είναι εννέα (9) μήνες από τη δημοσίευση της διαθήκης. Σημειώνεται ότι παράταση της ως άνω 9μηνης προθεσμίας υποβολής δεν χορηγείται πλέον από τη Φορολογική αρχή. Αρμόδια ΔΟΥ για την αποδοχή της δήλωσης και τη βεβαίωση του φόρου, είναι η αρμόδια ΔΟΥ της κατοικίας του κληρονομουμένου. Εφόσον ο θάνατος επήλθε από 01/01/2022 και μετά και πρόκειται για αρχική εμπρόθεσμη δήλωση...

Προβολή Άρθρου

Θέματα χαρτοσήμανσης ναυτιλιακών δανείων

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν.Δ. 4419/1964, η παροχή δικαιώματος εγγραφής ναυτικής υποθήκης, η εγγραφή ναυτικής υποθήκης και η εξάλειψη αυτής καθώς επίσης και η σύνταξη δανειακής σύμβασης ασφαλιζόμενης με υποθήκη επί πλοίων, απαλλάσσονται από τέλος χαρτοσήμου καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής του πλοίου υπό ελληνική σημαία. Τα εν λόγω δάνεια απαλλάσσονται με την προϋπόθεση ότι το πλοίο επί του οποίου εγγράφεται η υποθήκη τελεί υπό ελληνική σημαία καθώς και ότι το προϊόν του δανείου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών πλοίου που επίσης τελεί υπό ελληνική σημαία (π.χ. για καταβολή τιμήματος αγοράς πλοίου, για...

Προβολή Άρθρου

Τέλη χαρτοσήμου επί υποθήκης

Καταρχήν, κατ’ εξαίρεση της γενικής αρχής των άρθρων 13. παρ. 1 ε και 15. παρ. 1 γ του ΚΤΧ περί μη υπαγωγής σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου των παρεπόμενων συμφώνων που ασφαλίζουν κύριες συμβάσεις, ο νόμος καταρχήν φορολογεί με αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% τις συμβάσεις που ασφαλίζονται με υποθήκη. Αυτό έχει πρακτική σημασία για τις υποθήκες που εγγράφονται προς ασφάλεια σύμβασης η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου μικρότερο του 3% (π.χ. εμπορικές συμβάσεις μεταξύ ορισμένων προσώπων οι οποίες υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 2%), καθώς με ρητή διάταξη του ΚΤΧ και οι συμβάσεις αυτές υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 3%, εφόσον με το ίδιο...

Προβολή Άρθρου

Πτώχευση φυσικού προσώπου υπό το νέο νομοθετικό πλαίσιο του ν. 4738/2020

Σε αντίθεση με το προϊσχύον πτωχευτικό δίκαιο, με τον νέο νόμο 4738/2020 αποσυνδέεται πλέον η διαδικασία της πτώχευσης από την εμπορική ιδιότητα, καθώς προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ως άνω νόμου όλων των φυσικών προσώπων (αρθ. 76 παρ. 1). Οι διατάξεις του ν. 4738/2020 εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που η αίτηση πτώχευσης κατατίθεται μετά την 1.3.2021. Σημειώνεται ότι από την ίδια ημερομηνία έπαυσε η δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων υπαγωγής φυσικών προσώπων στις διατάξεις του ν. 3869/2020 (Νόμος Κατσέλη). Προϋποθέσεις Πιο συγκεκριμένα, σε πτώχευση κηρύσσεται ο οφειλέτης που βρίσκεται σε παύση πληρωμών, ήτοι αυτός που αδυνατεί να εκπληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές...

Προβολή Άρθρου

Due diligence για αποφυγή απάτης εικονικών τιμολογίων

Σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 5 .ν. 4987/2022 (ΚΦΔ) θεωρείται ως πλαστό και το φορολογικό στοιχείο που έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να έχει καταχωρισθεί στα οικεία βιβλία της αρμόδιας φορολογικής αρχής σχετική πράξη θεώρησής του και εφόσον η μη καταχώριση τελεί σε γνώση του υπόχρεου για τη θεώρηση του φορολογικού στοιχείου. Θεωρείται επίσης ως πλαστό το φορολογικό στοιχείο και όταν το περιεχόμενο και τα λοιπά στοιχεία του πρωτότυπου ή αντίτυπου αυτού είναι διαφορετικά από αυτά που αναγράφονται στο στέλεχος του ίδιου στοιχείου. Εικονικό είναι το φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή...

Προβολή Άρθρου

Επιμέτρηση αξίας περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τα ΕΛΠ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΕΛΠ (Ν. 4308/2014), η επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε με τη μέθοδο του κόστους (άρθρο 18 και επόμενα ΕΛΠ) είτε με τη μέθοδο της εύλογης αξίας (άρθρο 24 ΕΛΠ). Κατά συνέπεια, σημειώνεται ότι είναι προαιρετική η επιλογή της μίας ή της άλλης μεθόδου. Μέθοδος του κόστους Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 18 των ΕΛΠ, τα  ενσώματα, βιολογικά και άυλα πάγια στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως (σημειώνεται ότι η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση). Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στο κόστος ή στο αποσβέσιμο κόστος υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης...

Προβολή Άρθρου

Το νέο φορολογικό καθεστώς για «Family Offices» στην Ελλάδα

Μεταξύ των θεσμικών μεταρρυθμίσεων που έχουν νομοθετηθεί τον τελευταίο καιρό με σκοπό την προσέλκυση στην Ελλάδα ξένων επενδύσεων και ανθρώπινου δυναμικού με δεξιότητες, η Ελληνική Κυβέρνηση εισήγαγε πρόσφατα στην ελληνική νομοθεσία και το καθεστώς των «family offices» για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαχείρισης της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Προς το σκοπό αυτό, ο νέος νόμος 4778/2021 θέτει ένα διαφανές και ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο που παρέχει κίνητρα για την ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, ως ακολούθως: ...

Προβολή Άρθρου

Κανόνες φορολόγησης κατά την έξοδο

Το άρθρο 66Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία τις διατάξεις της οδηγίας 2016/1164/ΕΕ του Συμβουλίου της Ε.Ε. (ATAD) για τη θέσπιση κανόνων φορολόγησης "κατά την έξοδο" (exit taxation). Για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων έχει εκδοθεί και η Απόφαση Α. 1231/2020 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.   Σκοπός των διατάξεων Οι κανόνες της φορολόγησης κατά την έξοδο εφαρμόζονται σε περιπτώσεις μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων, φορολογικής κατοικίας ή δραστηριότητας νομικού προσώπου εκτός Ελλάδας που συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος φορολόγησης της Ελλάδας και έχουν σκοπό να διασφαλίσουν ότι η οικονομική αξία τυχόν κεφαλαιακού κέρδους θα φορολογηθεί, ακόμη και αν το εν λόγω...

Προβολή Άρθρου

Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (ΕΑΕ)

Οι διατάξεις του άρθρου 66 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) τροποποιήθηκαν από 01.01.2019 με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4607/2019 προς τον σκοπό εναρμόνισης µε την Οδηγία 2016/1164/ΕΕ του Συμβουλίου και εφαρμογής των αποτελεσμάτων των BEPS (τελική έκθεση – δράση 3), ώστε τα κράτη-µέλη να περιορίσουν την τεχνητή εκτροπή εισοδήματος σε εταιρείες και µόνιµες εγκαταστάσεις εγκατεστημένες σε χώρες με χαμηλή φορολογία εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, με τις νέες διατάξεις περί ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών («Controlled Foreign Companies»), οι οποίες αφορούν στην συμπερίληψη στο φορολογητέο εισόδημα μη διανεμηθέντος εισοδήματος νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι φορολογικός κάτοικος...

Προβολή Άρθρου

Άρθρο 4 ΚΦΕ – Φορολογική κατοικία

Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας καθορίζονται λεπτομερώς από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (N. 4172/2013), και ειδικότερα από τις διατάξεις του άρθρου 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Φυσικά πρόσωπα Συγκεκριμένα, η ελληνική φορολογική νομοθεσία θεωρεί ένα φυσικό πρόσωπο ως φορολογικό κάτοικο Ελλάδας όταν πληρούνται διαζευκτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το φυσικό πρόσωπο έχει τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων, δηλαδή τους προσωπικούς και οικονομικούς του δεσμούς στην Ελλάδα (άρθρο 4 παρ. 1 περ. α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), ή β) το φυσικό πρόσωπο είναι...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!