a

Copyright 2021 Ι. Σκουζός & Συνεργάτες.
All Rights Reserved.

espa

Φορολογικό Δίκαιο

Ιάσων Σκουζός & Συνεργάτες > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο (Σελίδα 2)

Συσχετισμός μεταφοράς φορολογικής κατοικίας με υποβολή φορολογικής δήλωσης

Αναφορικά με τα θέματα υποβολής φορολογικών δηλώσεων στην Ελλάδα από τους αιτηθέντες τη μεταφορά της φορολογικής τους κατοικίας στο εξωτερικό, σχετικές είναι οι διατάξεις της παραγράφου 5 της υπ΄ αριθμόν 06-//2017 Απόφασης  (ΦΕΚ Β 4441/ 2017 –«ΚΦΕ-Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας») της ΑΑΔΕ, που είναι σε ισχύ, για θέματα μεταφοράς φορολογικής κατοικίας,  και που προβλέπουν κατά περίπτωση τα εξής: -Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος, ο οποίος έχει υποβάλλει τα έντυπα (Μ0-Μ1-Μ7) και προσκομίσει, εμπροθέσμως, και πάντως το αργότερο εντός του έτους που υποβάλλεται η αίτηση για τη μεταβολή της κατοικίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία κριθούν πλήρη και επαρκή από τη...

Προβολή Άρθρου

Κυριότερες έκτακτες φορολογικές ρυθμίσεις λόγω COVID-19 στην Ελλάδα

Α. ΦΠΑ 1. Άρθρο 1 ΠΝΠ 11.03.2020: Αναστολή καταβολής ΦΠΑ επιχειρήσεων που επλήγησαν Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού, και οι οποίες προσδιορίζονται με σχετική Υπουργική Απόφαση εξειδικεύοντας τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές). Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις. Οι επιχειρήσεις που επλήγησαν και εμπίπτουν στη ρύθμιση αυτή θα προσδιορίζονται με απόφαση της ΑΑΔΕ. Σχετική Απόφαση της ΑΑΔΕ Α...

Προβολή Άρθρου

Λήψη ΑΦΜ/ΦΠΑ αλλοδαπής εταιρίας στην Ελλάδα: διαδικασίες και έγγραφα

1. Εισαγωγικά Όταν μία επιχείρηση εγκατεστημένη σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα, πραγματοποιεί φορολογητέες πράξεις στην Ελλάδα, για τις οποίες αφενός δεν απαιτείται να έχει μόνιμη εγκατάσταση σε αυτήν, αφετέρου είναι υπόχρεη να καταβάλλει ελληνικό Φ.Π.Α., τότε πρέπει να εγγραφεί στην Ελλάδα για σκοπούς Φ.Π.Α.. Περαιτέρω, για φορολογητέες πράξεις που διενεργούνται στο εσωτερικό της Ελλάδος από επιχείρηση με εγκατάσταση σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. και έχουν ως τόπο φορολογίας την Ελλάδα, εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση για μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας, η αλλοδαπή επιχείρηση μπορεί να επιλέξει: • είτε να λάβει ελληνικό ΑΦΜ/ΦΠΑ και να εκπληρώνει η ίδια τις φορολογικές...

Προβολή Άρθρου

H αυτόματη καταχώρηση στο taxisnet δαπανών μέσω πιστωτικών καρτών και e-banking

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (κυρίως οι Τράπεζες) υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γραμματεία Δ.ΗΛΕ.Δ. (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση καρτών ή web- banking, για τις ακόλουθες κατηγορίες συναλλαγών: 1) Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, 2) Αλκοολούχα ποτά και καπνός, 3) Ένδυση και υπόδηση, 4) Στέγαση (εξαιρουμένων των ενοικίων, 5) Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, 6) Υγεία, 7) Μεταφορές (εξαιρουμένων των τελών κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων, 8) Επικοινωνίες, 9) Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες  (εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών, 10) Εκπαίδευση, 11) Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια, 12) Άλλα αγαθά...

Προβολή Άρθρου

Ζητήματα φορολογικής αντιμετώπισης αφανούς εταίρου

Σχετικά με τη φορολογική αντιμετώπιση αφανούς εταίρου, σημειωτέα τα ακόλουθα: Α) Σχετικές αναφορές στις φορολογικές διατάξεις : -άρθρο 2 παρ. 4 Ν.2238/1994: «4. Σε φόρο υπόκεινται επίσης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84 Α`)». -άρθρο 28 παρ. 4β΄ Ν. 2238/1994 : «4. Τα κατά το άρθρο αυτό εισοδήματα και κέρδη των επιχειρήσεων, που λειτουργούν με τη μορφή ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης, περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας, κοινοπραξίας,...

Προβολή Άρθρου

Αρμόδιες υπηρεσίες για καταγγελίες φορολογικών παραβάσεων

Αρμόδια για καταγγελία (ανώνυμη ή επώνυμη ) για διάπραξη φορολογικών αδικημάτων για όλη την επικράτεια είναι η Οικονομική Αστυνομία (με έδρα την Αθήνα) και αντίστοιχη Διεύθυνση με έδρα τη Θεσσαλονίκη (για τη Βόρεια Ελλάδα). Άρθ. 24 του Ν. 4249/2014 «Η Δ.Ο.Α. έχει ως αποστολή την πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων που τελέστηκαν σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα και εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την έρευνα, πρόληψη και καταστολή της αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις. Επίσης, η Δ.Ο.Α., στο...

Προβολή Άρθρου

Μεταβολή φορολογικής κατοικίας συνταξιούχου του ΤΣΜΕΔΕ σε κάτοικο εξωτερικού και συνταξιοδοτικό δικαίωμα – συνέπειες – υποχρεώσεις/διαδικασίες/διατυπώσεις έναντι του φορέα συνταξιοδότησης.

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος: προϋποθέσεις και λόγοι διακοπής. Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 915/1979 («Τροποποίηση νομοθεσίας περί ΤΣΜΕΔΕ κλπ.»):  «Συντάξεως λόγω γήρατος δικαιούται, ο μέτοχος ο εξερχόμενος της ασφαλίσεως και έχων συμπληρώσει:        α. 35ετή χρόνον ασφαλίσεως ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.        β. 25ετή χρόνον ασφαλίσεως και το 58ον έτος της ηλικίας του.        γ. 20ετή χρόνον ασφαλίσεως καί το 60όν έτος της ηλικίας του. Εις  απάσας  τας  ανωτέρω  περιπτώσεις  απαιτείται   και   15ετής τουλάχιστον χρόνος πραγματικής ασφαλίσεως εις το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.» Μετά τη δημοσίευση του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ272Α/21.12.2006) «Περί αναδιάρθρωσης των κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ», αναδιαρθρώθηκαν οι κλάδοι του ΤΣΜΕΔΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 16...

Προβολή Άρθρου

Eυθύνη Εκκαθαριστή Α.Ε. για οφειλές προς το Δημόσιο

Eυθύνη Εκκαθαριστή Α.Ε. για οφειλές προς το Δημόσιο, οφειλές μετά την 1.1.2014, για οφειλές μέχρι τις 31.12.2013 ισχύουν οι αντίστοιχες προβλέψεις του άρθρου 115 του ν. 2238/1994...

Προβολή Άρθρου

Παραγραφή τελών χαρτοσήμου

παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου, τέλους και προστίμου επί τελών χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ. Για τις φορολογικές υποχρεώσεις από τέλη χαρτοσήμου που γεννήθηκαν μέχρι 31.12.2013, Για φορολογικές υποχρεώσεις που γεννήθηκαν από 1.1.2014...

Προβολή Άρθρου

Παροχή ακινήτου ΑΕ ως κατοικία σε μέτοχο της εταιρίας – φορολογικά θέματα και ασφαλιστικές εισφορές για τον μέτοχο και την εταιρία

Η παροχή ακινήτου της ΑΕ για κατοικία του μετόχου πότε θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία και πότε αντικειμενική δαπάνη για κύρια κατοικία, πότε Εκπίπτει ως δαπάνη...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!