a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
espa
Back to top

Φορολογικό Δίκαιο

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο (Σελίδα 2)

Επιμέτρηση αξίας περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τα ΕΛΠ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ΕΛΠ (Ν. 4308/2014), η επιμέτρηση των περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε με τη μέθοδο του κόστους (άρθρο 18 και επόμενα ΕΛΠ) είτε με τη μέθοδο της εύλογης αξίας (άρθρο 24 ΕΛΠ). Κατά συνέπεια, σημειώνεται ότι είναι προαιρετική η επιλογή της μίας ή της άλλης μεθόδου. Μέθοδος του κόστους Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 18 των ΕΛΠ, τα  ενσώματα, βιολογικά και άυλα πάγια στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως (σημειώνεται ότι η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση). Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στο κόστος ή στο αποσβέσιμο κόστος υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης...

Προβολή Άρθρου

Το νέο φορολογικό καθεστώς για «Family Offices» στην Ελλάδα

Μεταξύ των θεσμικών μεταρρυθμίσεων που έχουν νομοθετηθεί τον τελευταίο καιρό με σκοπό την προσέλκυση στην Ελλάδα ξένων επενδύσεων και ανθρώπινου δυναμικού με δεξιότητες, η Ελληνική Κυβέρνηση εισήγαγε πρόσφατα στην ελληνική νομοθεσία και το καθεστώς των «family offices» για την εξυπηρέτηση των αναγκών διαχείρισης της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Προς το σκοπό αυτό, ο νέος νόμος 4778/2021 θέτει ένα διαφανές και ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο που παρέχει κίνητρα για την ίδρυση και λειτουργία στην Ελλάδα εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, ως ακολούθως: ...

Προβολή Άρθρου

Κανόνες φορολόγησης κατά την έξοδο

Το άρθρο 66Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία τις διατάξεις της οδηγίας 2016/1164/ΕΕ του Συμβουλίου της Ε.Ε. (ATAD) για τη θέσπιση κανόνων φορολόγησης "κατά την έξοδο" (exit taxation). Για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων έχει εκδοθεί και η Απόφαση Α. 1231/2020 του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.   Σκοπός των διατάξεων Οι κανόνες της φορολόγησης κατά την έξοδο εφαρμόζονται σε περιπτώσεις μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων, φορολογικής κατοικίας ή δραστηριότητας νομικού προσώπου εκτός Ελλάδας που συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος φορολόγησης της Ελλάδας και έχουν σκοπό να διασφαλίσουν ότι η οικονομική αξία τυχόν κεφαλαιακού κέρδους θα φορολογηθεί, ακόμη και αν το εν λόγω...

Προβολή Άρθρου

Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (ΕΑΕ)

Οι διατάξεις του άρθρου 66 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) τροποποιήθηκαν από 01.01.2019 με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4607/2019 προς τον σκοπό εναρμόνισης µε την Οδηγία 2016/1164/ΕΕ του Συμβουλίου και εφαρμογής των αποτελεσμάτων των BEPS (τελική έκθεση – δράση 3), ώστε τα κράτη-µέλη να περιορίσουν την τεχνητή εκτροπή εισοδήματος σε εταιρείες και µόνιµες εγκαταστάσεις εγκατεστημένες σε χώρες με χαμηλή φορολογία εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, με τις νέες διατάξεις περί ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών («Controlled Foreign Companies»), οι οποίες αφορούν στην συμπερίληψη στο φορολογητέο εισόδημα μη διανεμηθέντος εισοδήματος νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι φορολογικός κάτοικος...

Προβολή Άρθρου

Άρθρο 4 ΚΦΕ – Φορολογική κατοικία

Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται φορολογικός κάτοικος Ελλάδας καθορίζονται λεπτομερώς από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (N. 4172/2013), και ειδικότερα από τις διατάξεις του άρθρου 4, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Φυσικά πρόσωπα Συγκεκριμένα, η ελληνική φορολογική νομοθεσία θεωρεί ένα φυσικό πρόσωπο ως φορολογικό κάτοικο Ελλάδας όταν πληρούνται διαζευκτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το φυσικό πρόσωπο έχει τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων, δηλαδή τους προσωπικούς και οικονομικούς του δεσμούς στην Ελλάδα (άρθρο 4 παρ. 1 περ. α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), ή β) το φυσικό πρόσωπο είναι...

Προβολή Άρθρου

Απόφαση Α.1043/2022 για τον καθορισμό του σκοπού και των υπηρεσιών που δύνανται να παρέχουν τα «Family Offices» στην Ελλάδ

Νομική μορφή Η Απόφαση A. 1043/2022 του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζει τον σκοπό και τις υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν τα αποκαλούμενα “family offices”, ήτοι οι εταιρείες ειδικού σκοπού για την διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 71Η του Κ.Φ.Ε. Η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας (ΕΕΣΔΟΠ) μπορεί να λειτουργεί με οποιαδήποτε από τις μορφές νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, πλην της μορφής του νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και μπορεί να έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Εάν η ΕΕΣΔΟΠ συστήνεται στην...

Προβολή Άρθρου

Προσδιορισμός αξίας ακινήτου από την Δ.Ο.Υ. για σκοπούς φόρου μεταβίβασης

Στην περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου στην Ελλάδα, ο αγοραστής επιβαρύνεται με τον φόρο μεταβίβασης ακινήτου (ΦΜΑ), οι λεπτομέρειες για την επιβολή του, δηλαδή συντελεστές φόρου, υπόχρεοι και διαδικασία, προβλέπονται αναλυτικά στο  Ν. 1587/1950. Ωστόσο, ειδικά για την διαδικασία επιβολής ΦΜΑ σε ακίνητο, για το οποίο δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, στο άρθρο 8 παρ. 2 του ν. Ν 1587/1950 προβλέπονται τα ακόλουθα: Μέσα σε προθεσμία (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου διενεργείται υποχρεωτικά προσωρινός προσδιορισμός της αγοραίας αξίας του ακινήτου (προεκτίμηση) από την αρμόδια φορολογική αρχή, με βάση συγκριτικά στοιχεία, τα βιβλία τιμών ή και άλλα τυχόν στοιχεία....

Προβολή Άρθρου

Ανάλυση των προϋποθέσεων που απαιτούνται εκ μέρους του αιτούντος για την πιστοποίηση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Διαχρονικά, η παροχή φορολογικού κινήτρου που σχετίζεται με τις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, διέπεται από ένα κατά κύριο λόγο σταθερό νομικό πλαίσιο αφενός ως προς τα βασικά κριτήρια του χαρακτηρισμού των δαπανών αφετέρου ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται εκ μέρους των επιχειρήσεων για την πιστοποίηση των δαπανών αυτών. Καθοριστικό στοιχείο για το τι ορίζεται ως επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, είναι η παρουσία ενός αξιόλογου στοιχείου πρωτοτυπίας και η άρση επιστημονικής/τεχνολογικής αβεβαιότητας, ενώ οι δαπάνες πρέπει να συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο των εκτελούμενων έργων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Δεδομένων τούτων, απαιτούνται να συγκεντρώνονται οι κάτωθι προϋποθέσεις στο πρόσωπο...

Προβολή Άρθρου

Το έντοκο της επιστροφής του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου

Η επιστροφή φόρου αποτελεί δικαίωμα (αξίωση) του φορολογούμενου στην αναζήτηση της καταβολής του υπερβάλλοντος ή αχρεωστήτως καταβλήθέντος  από αυτόν φόρου και υποχρέωση της Φορολογικής Αρχής να καταβάλει στο δικαιούχο τον επιστρεπτέο φόρο κατά τρόπο πλήρη και προσήκοντα. Σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ΚΦΔ ορίζεται ότι σε περίπτωση αχρεώστητης καταβολής, οφείλονται τόκοι για την χρονική περίοδο από την ημερομηνία αίτησης επιστροφής του εκτός εάν η επιστροφή φόρου ολοκληρωθεί εντός 90 ημερών από την παραλαβή της αίτησης επιστροφής. Το έντοκο της επιστροφής ορίζεται ως παρεπόμενη υποχρέωση του Δημοσίου, διότι ο φορολογούμενος ο οποίος καταβάλει φόρο χωρίς να υπέχει σχετική υποχρέωση,...

Προβολή Άρθρου

Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης για παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας κατά το ελληνικό δίκαιο  

(ΣτΕ 2319/2021) Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ελαφρύτερης διοικητικής κύρωσης (και, γενικότερα, του ευμενέστερου για τον φορολογούμενο νόμου περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων) για παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας αποτελεί γενική αρχή του ημεδαπού φορολογικού δικαίου με δικαιολογητικό έρεισμα τις συνταγματικές διατάξεις περί ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1) και -όταν πρόκειται για χρηματική κύρωση- περί αναλογικότητας των περιορισμών του δικαιώματος επί της περιουσίας (άρθρο 25 παρ. 1 εδαφ. δ΄), οι οποίες δεσμεύουν τον νομοθέτη όσον αφορά τη ρύθμιση, με διατάξεις μεταβατικού δικαίου, των υποθέσεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων που εκκρεμούν ενώπιον της Διοίκησης ή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, όταν αυτός κρίνει ότι η...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!