a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Εργατικό δίκαιο

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Εργατικό δίκαιο (Σελίδα 2)

Προστασία στρατευόμενων μισθωτών

Οι μισθωτοί που καλούνται στο στρατό απολαμβάνουν ειδικής προστασίας, τόσο κατά τη διάρκεια του χρόνου της στράτευσής τους, όσο και για ορισμένο χρόνο μετά την απόλυσή τους από το στρατό (σύμφωνα με τις βασικές ισχύουσες διατάξεις των Ν. 3514/1928, Α.Ν. 547/1937 και Ν.519/1948). Ειδικότερα: Α. Προστασία κατά τη διάρκεια της στράτευσης: Η σύμβαση εργασίας δεν λύεται με την πρόσκληση στο στρατό, αλλά τελεί σε υποχρεωτική αναστολή κατά το διάστημα αυτό.  Αν  η σύμβαση εργασίας καταγγελθεί από τον εργοδότη, τότε ο απολυθείς δικαιούται να λάβει σωρευτικά : α) καταρχάς τη βασική αποζημίωση λόγω απόλυσης και β) επιπλέον ειδική αποζημίωση, που είναι ίση με αποδοχές...

Προβολή Άρθρου

Επιλογές με βάση το εργατικό δίκαιο για μη πληττόμμενους εργοδότες (COVID 19)

Α) Βάσει γενικών διατάξεων αστικού και εργατικού δικαίου: i) Χορήγηση άδειας (τακτικής και άνευ αποδοχών) στο προσωπικό: Η χορήγηση της κανονικής άδειας μπορεί να γίνει με συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μισθωτού (άρθρ. 4 Α.Ν. 539/1945), επομένως δεν μπορεί ο εργοδότης να χορηγήσει μονομερώς την κανονική άδεια στον εργαζόμενο. Ομοίως, η άνευ αποδοχών άδεια των μισθωτών δεν μπορεί να δοθεί υποχρεωτικά και μονομερώς, αλλά απαιτείται και στην περίπτωση αυτή συμφωνία των μερών. ii) Τηλεργασία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 Ν.3846/2010, στο πλαίσιο μια σύμβασης εργασίας, η κανονική εργασία που προσφέρει ο εργαζόμενος δύναται να μετατραπεί σε τηλεργασία. Ειδικότερα, καθορίζεται στη συμφωνία αυτή μια περίοδος προσαρμογής...

Προβολή Άρθρου

Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων σε μια επιχείρηση

Η σύσταση και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Υγείας  και Ασφάλειας των Εργαζομένων (εφεξής και χάριν συντομίας «Ε.Υ.Α.Ε.»)  μιας επιχείρησης προβλέπονται κυρίως από τα άρθρα 4 επόμενα του Ν. 3850/2010 («Κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»), σε συνδυασμό με το άρθρο 14 Ν. 1264/1982 («Συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα-προστασία και διευκολύνσεις συνδικαλιστικής δράσης»). Αρμοδιότητες Ε.Υ.Α.Ε.:Η Ε.Υ.Α.Ε.  είναι όργανο συμβουλευτικό με τις εξής αρμοδιότητες: α) μελετά τις συνθήκες εργασίας στην επιχείρηση, προτείνει μέτρα για τη βελτίωση τους και του περιβάλλοντος εργασίας, παρακολουθεί την τήρηση των μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια και συμβάλλει στην εφαρμογή τους από τους εργαζομένους, β) σε...

Προβολή Άρθρου

Προθεσμίες για ενέργειες εργαζόμενου επί απολύσεως

Σε περίπτωση καταγγελίας μιας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου από τον εργοδότη, ο εργαζόμενος μπορεί να προβεί στις κάτωθι ενέργειες : Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 N. 3198/1955, «πάσα αξίωσις μισθωτού πηγάζουσα εξ ακύρου καταγγελίας της σχέσεως εργασίας τυγχάνει απαράδεκτος, εφόσον η σχετική αγωγή δεν εκοινοποιήθη εντός τριμήνου ανατρεπτικής προθεσμίας από της λύσεως της σχέσεως εργασίας». Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην εκκαθάριση μέσα σε ορισμένο βραχύ χρονικό διάστημα των αξιώσεων των εργαζομένων που γεννώνται από την (άκυρη) καταγγελία της εργασιακής σχέσεως, αφού με αυτό τον τρόπο αποσαφηνίζονται οι αξιώσεις του μισθωτού και γνωστοποιούνται εγκαίρως στον εργοδότη. Επομένως, εντός τριών (3)μηνών...

Προβολή Άρθρου

Υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης για ημεδαπό φυσικό πρόσωπο με μισθωτή δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο

συνάγεται ότι στην περίπτωση που ένας εργαζόμενος, απασχολούμενος με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας από Εταιρεία που έχει την έδρα της σε χώρα εκτός Ελλάδος, αλλά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλείται να παράσχει την εργασία του στην Ελλάδα, υπάγεται στην κοινωνική ασφάλισης της χώρας όπου πράγματι ασκεί τη μισθωτική του δραστηριότητα, ήτοι εν προκειμένω στην Ελλάδα....

Προβολή Άρθρου

Προαιρετική ασφάλιση σε περίπτωση διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα

Το φυσικό πρόσωπο, παρά τη διακοπή της επαγγελματικής του δραστηριότητας στην Ελλάδα, δύναται να διατηρήσει την εγγραφή του στον Ε.Φ.Κ.Α. ως προαιρετικά ασφαλισμένος. Η προαιρετική συνέχισης της ασφάλισης έχει ο ασφαλισμένος, εφόσον συγκεντρώνει αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:...

Προβολή Άρθρου

Υπερεργασία και την υπερωριακή απασχόληση διευθυντικών στελεχών και προϊσταμένων

Χαρακτηριστικά των ανωτέρω υπαλλήλων είναι το γεγονός ότι διαθέτουν πρωτοβουλία και επωμίζονται, μερικές φορές, και ποινικές ευθύνες για την τήρηση των υπέρ των μισθωτών διατάξεων καθώς και η αμοιβή τους με πολύ υψηλότερες αποδοχές από τους υπολοίπους υπαλλήλους σε αντιστάθμισμα της αυξημένης αποδοτικότητας και ευθύνης καθώς και της εξαίρεσής τους από ορισμένες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Οι υπάλληλοι αυτοί, αν και δεν παύουν να είναι μισθωτοί, εξαιρούνται εν τούτοις της εφαρμογής των ασυμβίβαστων με την ιδιαίτερη θέση τους, διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας, τη χορήγηση κανονικών αδειών, την αμοιβή νυκτερινής εργασίας και Κυριακών, την εβδομαδιαία ανάπαυση και...

Προβολή Άρθρου

Χορήγηση κανονικής άδειας σε μισθωτό και σχετικές υποχρεώσεις

κάθε συμφωνία που τυχόν συνάπτεται μεταξύ εργοδότη και μισθωτού, εφόσον αντίκειται αμέσως ή εμμέσως σε αυτές πχ. Εγκατάλειψη ή παραίτηση του δικαιώματος σε άδεια, είναι άκυρη (άρθ. 5 Ν.539/1945). Η δήλωση του μισθωτού ότι δεν επιθυμεί να λάβει την άδειά του ή να λάβει μικρότερης έκτασης άδεια δεν απαλλάσσει τον εργοδότη από τις επιζήμιες συνέπειες του Νόμου, αλλά θεωρείται οπωσδήποτε άκυρη, ακόμα και αν καταβάλλονται οι αποδοχές που αναλογούν στο χρόνο της αδείας Κάθε εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει από μόνος του την άδεια στο μισθωτό, ακόμα και αν εκείνος δεν την αιτήθηκε, μέσα στο ημερολογιακό έτος που τη δικαιούται και προτού...

Προβολή Άρθρου

Συνδικαλιστικά δικαιώματα εργαζομένων και όρια άσκησής τους

Τα κυριότερα συνδικαλιστικά δικαιώματα (και οι αντίστοιχες εργοδοτικές υποχρεώσεις) περιγράφονται στα άρθρα 14-16 του Ν. 1264/1982 και αφορούν την άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος εντός του εργασιακού χώρου....

Προβολή Άρθρου

Σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας διαχειριστή Μονοπρόσωπης ΙΚΕ με την εταιρεία

Είναι δυνατή η σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας μεταξύ εταιρείας ΙΚΕ και του διαχειριστή της, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Καταρχάς η σύμβαση εργασίας θα υπογραφεί από τα μέρη...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!