a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
espa
Back to top

Εργατικό δίκαιο

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Εργατικό δίκαιο (Σελίδα 3)

Τρόπος καταβολής αποζημίωσης απολυόμενου

H καταβολή της αποζημίωσης σε μετρητά δεν είναι νομοθετικά θεσπισμένη υποχρέωση. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 23 περ. ιδ΄ του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (εφεξής «Κ.Φ.Ε.» - Ν.4172/2013), «οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών», δεν θα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα...

Προβολή Άρθρου

Επίσχεση εργασίας

Από το συνδυασμό των άρθρων 325, 349 και 656 ΑΚ, συνάγεται ότι σε περίπτωση που ο μισθωτός διατηρεί κατά του εργοδότη του ληξιπρόθεσμες αξιώσεις από δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες μισθούς, δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας (ΑΠ 1502/2010, ΑΠ 1586/2010, ΑΠ 1153/2009, ΕφΑθ 5940/2012), με την επιφύλαξη ωστόσο, όσων ειδικότερα προβλέπει η σύμβαση εργασίας, η οποία μπορεί, σύμφωνα με τη διατύπωση του άρθρου 325 ΑΚ, να περιορίζει ή ακόμα και να αποκλείει την άσκηση του δικαιώματος. Προϋπόθεση του δικαιώματος επίσχεσης είναι η ύπαρξης ενεργού εργασιακής σχέσης εδραζόμενης σε έγκυρη σύμβαση εργασίας (ΕφΑθ 321/1974). Το δικαίωμα ασκείται με εξώδικη προφορική...

Προβολή Άρθρου

Η Έννομη Προστασία της Μητρότητας στην Εργασία

Η μητρότητα στην εργασία προστατεύεται από μία πληθώρα διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας, η έρευνα των οποίων καταδεικνύει ότι η κυοφορούσα και τεκούσα εργαζόμενη διαθέτει τα κάτωθι δικαιώματα. Άδεια μητρότητας    Οι εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  και ανεξάρτητα με το χρόνο προϋπηρεσίας τους στον εργοδότη τους και την ιδιότητα υπό την οποία παρέχουν την εργασία τους (υπάλληλοι, εργάτριες κλπ), δικαιούνται να λάβουν άδεια απουσίας από την εργασίας τους λόγω  τοκετού, τη λεγόμενη άδεια μητρότητας. Ο χρόνος της εν λόγω άδειας ανέρχεται συνολικά σε εκατόν δέκα εννέα (119) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή δέκα επτά (17) εβδομάδες. Η άδεια μητρότητας διαιρείται...

Προβολή Άρθρου

Προτάσεις μείωσης/ελέγχου του εργοδοτικού κόστους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις – Εκ περιτροπής εργασία

i. Συμφωνία εργοδότη – εργαζομένου Σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν.1892/1990, όπως αυτό ισχύει, «Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας ή κατά τη διάρκεια της, ο εργοδότης και ο μισθωτός μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν κάθε μορφή απασχόλησης εκ περιτροπής. Εκ περιτροπής απασχόληση θεωρείται η απασχόληση κατά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα ή κατά λιγότερες εβδομάδες το μήνα ή κατά λιγότερους μήνες το έτος ή και συνδυασμός αυτών κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο εργασίας.» Για να είναι έγκυρη η ως άνω συμφωνία απαιτείται σωρευτικά: α) η τήρηση έγγραφου τύπου (ήδη ηλεκτρονική υποβολή), β) ο σαφής καθορισμός του χρόνου εργασίας και της αμοιβής και γ) η...

Προβολή Άρθρου

Προτάσεις μείωσης/ελέγχου του εργοδοτικού κόστους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις – Μείωση Αποδοχών

i. Με συμφωνία  Εργοδότης και εργαζόμενος κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν το ύψος των αποδοχών ως αντάλλαγμα για την παροχή εργασίας,  υπό την προϋπόθεση της τήρησης των ελάχιστων ορίων μισθών και ημερομισθίων που προβλέπονται στο νόμο και στις οικείες συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Περαιτέρω, καθίσταται επιτρεπτή με μεταγενέστερη συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, κατά προτίμηση έγγραφη για τυχόν αμφισβητήσεις, η μείωση των αποδοχών του εργαζομένου, αλλά μόνο μέχρι του ποσού των νομοθετικώς καθορισμένων κατώτατων ορίων αποδοχών. • Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.)  Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.4 Ν.1876/1990, όπως ισχύει, ως ελάχιστος μισθός ή ημερομίσθιο της...

Προβολή Άρθρου

Προτάσεις μείωσης/ελέγχου του εργοδοτικού κόστους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις – Διαθεσιμότητα

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3198/1955, όπως ισχύει, επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις που η οικονομική τους δραστηριότητα έχει περιοριστεί, μπορούν να θέτουν εγγράφως σε διαθεσιμότητα τους εργαζομένους τους (αντί καταγγελίας της σύμβασης εργασίας) για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους τρεις (3) μήνες ετησίως, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί σχετική διαβούλευση με το σύνολο των εργαζομένων. Η διαβούλευση γίνεται σε τόπο και χρόνο που ορίζεται από τον εργοδότη, ενώ η ενημέρωση μπορεί να γίνει με εφάπαξ ανακοίνωση σε εμφανές και προσιτό σημείο της επιχείρησης. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, ο εργαζόμενος λαμβάνει το ½ του μέσου...

Προβολή Άρθρου

Προτάσεις μείωσης/ελέγχου του εργοδοτικού κόστους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις – Μερική απασχόληση

Σύμφωνα με το άρθρο 1 Ν.1892/1990, ο εργοδότης και ο εργαζόμενος  μπορούν κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας, με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν, ημερήσια ή εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη ή μηνιαία εργασία, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, η οποία θα είναι μικρότερης διάρκειας από την κανονική (μερική απασχόληση). Η συμφωνία αυτή, εφόσον δεν γνωστοποιηθεί στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας εντός οκτώ (8) ημερών από την κατάρτιση της, τεκμαίρεται ότι καλύπτει σχέση εργασίας με πλήρη απασχόληση. Επίσης, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 Ν.1892/1990, οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης,...

Προβολή Άρθρου

Προτάσεις μείωσης/ελέγχου του εργοδοτικού κόστους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις – Άδεια άνευ αποδοχών

Στην ισχύουσα εργατική νομοθεσία δεν υφίσταται συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο που να ρυθμίζει το θέμα της χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών σε εργαζομένους που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, ωστόσο η χορήγηση της εν λόγω άδειας θεμελιώνεται στην αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361). Εξαίρεση αποτελούν ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, οι οποίες περιλαμβάνονται σε εσωτερικούς κανονισμούς εργασίας ή κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις κ.λπ. Σημειώνεται ότι η άδεια άνευ αποδοχών αποτελεί μια μορφή αναστολής της εργασιακής σχέσης, υπό την έννοια ότι κατά το διάστημα χορήγησης άδειας η σύμβαση εργασίας δε λύεται, αλλά απλώς ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να εργαστεί και...

Προβολή Άρθρου

Προτάσεις μείωσης/ελέγχου του εργοδοτικού κόστους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις – Θέματα λήψης κανονικής αδείας

Ο εργοδότης μπορεί να  συμφωνήσει με τους εργαζόμενους  τη λήψη της κανονικής τους άδειας σε χρόνο συντομότερο από αυτόν που είχαν προγραμματίσει, μέχρι την αποσυμφόρηση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και την εξομάλυνση της αγοράς. Σημειώνεται, όμως, ότι η χορήγηση αναγκαστικής άδειας μονομερώς από τον εργοδότη δεν προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία....

Προβολή Άρθρου

Άδειες μισθωτών

Για τις άδειες νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων ισχύουν τα κάτωθι: Κάθε μισθωτός από την έναρξη της εργασίας του μέχρι και τη συμπλήρωση 12 μηνών συνεχούς απασχόλησης, δικαιούται να λάβει ποσοστό της ετήσιας κανονικής αδείας του με αποδοχές. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση ετήσια άδεια 24 εργασίμων ημερών (σύστημα 6ήμερης εργασίας) ή με βάση ετήσια άδεια 20 εργασίμων ημερών (σύστημα 5ήμερης εργασίας). Επομένως: -Σε σύστημα 6ήμερης εβδομαδιαίας εργασίας-> 24 ημέρες άδειας/12= 2 ημέρες ανά μήνα-Σε σύστημα 5ήμερης εβδομαδιαίας εργασίας-> 20 ημέρες άδειας/12= 1,666 ημέρες ανά μήνα Πίνακες ημερών αδείας: Α. Για εργαζόμενους με υπηρεσία μέχρι 10 έτη στον ίδιο εργοδότη και μέχρι 12 έτη σε οποιοδήποτε εργοδότηΧρόνος υπηρεσίας...

Προβολή Άρθρου
error: Content is protected !!