a

Copyright 2021 Ι. Σκουζός & Συνεργάτες.
All Rights Reserved.

espa

Εργατικό δίκαιο

Ιάσων Σκουζός & Συνεργάτες > Κλάδοι Δικαίου  > Εργατικό δίκαιο (Σελίδα 4)

Διευθύνοντες υπάλληλοι – Διαφορές στη σύμβαση εργασίας τους από τους απλούς υπαλλήλους

Οι διευθύνοντες υπάλληλοι είναι πρόσωπα που κατέχουν σε μια επιχείρηση θέση διεύθυνσης, εμπιστοσύνης ή εποπτείας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τη θεωρία και τη νομολογία, διευθύνοντες υπάλληλοι είναι οι υπάλληλοι μεγάλης επιχείρησης, στους οποίους λόγω των εξαιρετικών τους προσόντων (ανώτερη μόρφωση, υψηλά προσόντα, ιδιαίτερες ικανότητες, ειδίκευση, εμπειρία) και της ιδιαίτερης εμπιστοσύνης προς αυτούς του εργοδότη, τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα γενικότερης διεύθυνσης των υποθέσεων της όλης επιχείρησης ή σημαντικού τομέα αυτής και εποπτείας του προσωπικού, με τρόπο που όχι μόνο να επηρεάζουν αποφασιστικά τις κατευθύνσεις και την εξέλιξη της επιχείρησης, αλλά και να διακρίνονται σαφώς από τους υπόλοιπους μισθωτούς, οι οποίοι διεκπεραιώνουν τη συνήθη...

Προβολή Άρθρου

Υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί σε ό,τι αφορά τη μεταβολή των όρων αμοιβής και εργασίας, καθώς και τη λύση της σύμβασης εργασίας απασχολούμενου ατόμου ΑΜΕΑ;

Ο Ν. 2643/1998 περιέχει ειδικές διατάξεις για την τοποθέτηση και απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών –μεταξύ αυτών και ΑΜΕΑ- τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Κατ’ άρθρο 5, τα τοποθετούμενα άτομα εξομοιώνονται πλήρως, αναλόγως προσόντων βέβαια, με το υπόλοιπο προσωπικό των επιχειρήσεων ως προς τους όρους εργασίας, την αμοιβή, τις προαγωγές και γενικά τις συνθήκες εργασίας....

Προβολή Άρθρου

Επιτρέπεται η κατάσχεση ή εκχώρηση του μισθού;

Ο μισθός είναι και ακατάσχετος και ανεκχώρητος. Η εκχώρηση του μισθού που έγινε κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων είναι απολύτως άκυρη. ...

Προβολή Άρθρου

Πως μπορεί ένας εργοδότης να καταβάλλει μισθό σε ασθενή εργαζόμενο που ταυτόχρονα λαμβάνει επίδομα ασθένειας από το Ι.Κ.Α. ;

Όταν χορηγείται επίδομα ασθενείας σε εργαζόμενο, ο Εργοδότης δεν δύναται να καταβάλει τις σχετικές ασφαλιστικές εισφορές, διότι σε αυτή την περίπτωση  το σύστημα του ΙΚΑ, που ενημερώνεται ηλεκτρονικά, θα λάβει δύο εντελώς αντίθετες αναφορές, που μπορεί να οδηγήσουν τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι υπάρχει κάποιο λάθος ή ακόμη και απάτη. Δυστυχώς, ο εργαζόμενος δεν μπορεί να παραιτηθεί από το δικαίωμά του/της να  λαμβάνει το επίδομα ασθενείας του ΙΚΑ, προκειμένου οι ασφαλιστικές εισφορές να καταβάλλονται μαζί με τις αποδοχές του. Το επίδομα ασθενείας δεν μπορεί να καταβάλλεται επ’  αόριστον, αλλά προβλέπεται ανώτατη περίοδος περίπου δύο ετών (720 ημερών). Αφού λήξει αυτό το χρονικό...

Προβολή Άρθρου

Επιλογή ασφαλιστικού φορέα

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για μισθωτή εργασία και ταυτόχρονα ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα ασφαλιστέα στον ΟΑΕΕ, θα πρέπει να επιλέξει τον ασφαλιστικό φορέα που επιθυμεί, μέσα σε 3 μήνες εάν έχει ασφαλιστεί για πρώτη φορά από 1/1/1993-23/12/1997 και μέσα σε 6 μήνες, εάν έχει ασφαλιστεί από 24/12/1997 κι έπειτα. ...

Προβολή Άρθρου

Υπερωριακή απασχόληση μισθωτού

Ο εργοδότης έχει από το νόμο δικαίωμα να απασχολεί εκτός ωραρίου τους μισθωτούς καταβάλλοντας σε κάθε περίπτωση την αντίστοιχη αμοιβή. ...

Προβολή Άρθρου

Διασφάλιση εμπιστευτικότητας κατά τη διαβούλευση εργαζομένων (Π.Δ. 240/2006)

Με το Π.Δ 240/2006 προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία προς τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2002/14/ΕΚ «περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα», με στόχο τη θέσπιση ενός γενικού πλαισίου που καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά το δικαίωμα για ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις ή εγκαταστάσεις στην ελληνική επικράτεια....

Προβολή Άρθρου

Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ – συνέπειες παράβασης της σχετικής νομοθεσίας

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι εργοδότες είναι υπεύθυνοι για την καταβολή όχι μόνο των εισφορών που τους βαρύνουν (εργοδοτικές εισφορές), αλλά και των εισφορών που βαρύνουν τους μισθωτούς τους (εργατικές εισφορές). ...

Προβολή Άρθρου

Πρόσφατες ρυθμίσεις που διευκολύνουν τη μείωση του εργοδοτικού κόστους

Η απασχόληση εργαζόμενου στον εργοδότη με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου θεωρείται δοκιμαστική περίοδος για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα ισχύος της σύμβασης και ο εργοδότης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός κι αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη (α. 17 παρ. 5 ν. 3899/2010)....

Προβολή Άρθρου

Εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3227/2004 ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί στους εργαζόμενους που αμείβονται με ενιαίο συνολικό μισθό, εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας, στο οποίο αναφέρονται ο ενιαίος συνολικός μισθός που έχει συμφωνηθεί και οι επ’ αυτού κρατήσεις, καθώς και αναλυτικά οι αποδοχές τις οποίες θα εδικαιούντο να λάβουν εάν αμείβονταν με βάση κλαδική ή επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση και οι επί των ανωτέρω αποδοχών κρατήσεις. ...

Προβολή Άρθρου