a

Copyright 2021 Ι. Σκουζός & Συνεργάτες.
All Rights Reserved.

espa

Εταιρικό Δίκαιο

Ιάσων Σκουζός & Συνεργάτες > Κλάδοι Δικαίου  > Εταιρικό Δίκαιο (Σελίδα 3)

Διαδικασία Μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. κατά τον Κ.Ν.2190/1920

Σύμφωνα με το άρθρο 67 Κ.Ν.2190/1920, η μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. γίνεται με απόφαση της συνέλευσης των εταίρων που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, ήτοι την πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/4 του όλου αριθμού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν τα 3/4  του εταιρικού κεφαλαίου και δη μετά από προηγούμενη εκτίμηση του Ενεργητικού και Παθητικού της από την Επιτροπή του άρθρου 9 Κ.Ν.2190/1920. Συγκεκριμένα, η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, θα περιλαμβάνει τους όρους του καταστατικού της Α.Ε., καθώς και τη σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της και θα πρέπει  να  περιβληθεί  τον τύπο  του συμβολαιογραφικού...

Προβολή Άρθρου

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ

Σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.3 του Ν.3190/1955, η μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων Ε.Π.Ε. επιτρέπεται και γίνεται μόνο με δημόσιο (συμβολαιογραφικό) έγγραφο. Ωστόσο, το καταστατικό μπορεί να οριστεί ότι η μεταβίβαση επιτρέπεται υπό ορισμένες μόνο προϋποθέσεις και κυρίως ότι προτιμούνται οι εταίροι. Περαιτέρω, δεν υπάρχει υποχρέωση από το Νόμο για μεταβίβαση του συνόλου των εταιρικών μεριδίων ενός εταίρου, αλλά επιτρέπεται και η τμηματική μεταβίβαση αυτών. Συνοπτικά, οι ενέργειες έχουν ως εξής: - Σύνταξη της Συμβολαιογραφικής Πράξης Μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων, η οποία περιλαμβάνει και την Τροποποίηση – Κωδικοποίηση του Καταστατικού, και υπογραφή αυτής - Θεώρηση της υπογεγραμμένης Συμβολαιογραφικής Πράξης μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων - Τροποποίησης και Κωδικοποίησης Καταστατικού...

Προβολή Άρθρου

Μεταβολή επωνυμίας ή/και δ.τ. ομόρρυθμης εταιρείας

Οι απαιτούμενες ενέργειες είναι οι εξής: 1) σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης του άρθρου που προβλέπει την επωνυμία ή/και τον δ.τ., το οποίο θα περιλαμβάνει και κωδικοποίηση του καταστατικού (δεν απαιτείται να περιλαμβάνονται τα ονόματα των εταίρων στην επωνυμία-άρθρ. 250 Ν 4072/2012). 2) προέγκριση επωνυμίας ή/και δ.τ. από το επιμελητήριο (για το ΕΒΕΑ γίνεται μέσω Γ.Ε.ΜΗ). Διαδικασία: • υποβολή (προτυπωμένης) αίτησης στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της εταιρείας και των εταίρων, το σκοπό της εταιρείας (συνοπτικά) και τη νέα επωνυμία ή/και τον νέο δ.τ. και • υποβολή σχεδίου του τροποποιητικού καταστατικού • καταβολή τέλους τροποποίησης επωνυμίας/δ.τ. (10€) • προϋποτίθεται η καταβολή των επιμελητηριακών εισφορών για όλα τα προηγούμενα...

Προβολή Άρθρου

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Α. Γενικά Με το Ν.4019/2011 (« Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»), ο έλληνας νομοθέτης προέβλεψε τη σύσταση και λειτουργία ενός νέου εταιρικού οχήματος, προσανατολισμένου στην Κοινωνική Οικονομία, των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (εφεξής και χάριν συντομίας Κοιν.Σ.Επ.). Πρόκειται για αστικούς συνεταιρισμούς με κοινωνικό σκοπό, που διαθέτουν εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα. Τα μέλη μιας Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να είναι είτε φυσικά πρόσωπα μόνον, είτε συνδυαστικά και φυσικά και νομικά πρόσωπα. Τα μέλη της συμμετέχουν σε αυτή με μια ψήφο, ανεξαρτήτως αριθμού συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν. Β. Κατηγορίες  Ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, διακρίνονται στις εξής ειδικότερες κατηγορίες, η δε διάκριση αυτή...

Προβολή Άρθρου

Μετατροπή Προσωπικής Εταιρείας (Ο.Ε. και Ε.Ε.) σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

Α. Διαδικασία Μετατροπής Σύμφωνα με το άρθρο 107 Ν.4072/2012, εταιρεία οποιασδήποτε μορφής μπορεί να μετατραπεί σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) με απόφαση των εταίρων, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο για την περίπτωση λύσης της συγκεκριμένης εταιρικής μορφής. Με τη μετατροπή δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού προσώπου της μετατρεπόμενης εταιρείας και ίδρυση νέου, αλλά απλή μεταβολή του νομικού τύπου της μετατρεπόμενης εταιρείας, χωρίς να μεσολαβήσει λύση και εκκαθάριση αυτής. Επιπλέον, οι εκκρεμείς της δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα εταιρική της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης, όπως επίσης συνεχίζονται και οι διοικητικές άδειες...

Προβολή Άρθρου

Σημεία νομικού ελέγχου σε μια εξαγορά (due diligence)

Ο ακόλουθος κατάλογος σημείων εξέτασης νομικού ελέγχου είναι ένας γενικός (όχι περιοριστικός) κατάλογος θεμάτων διερεύνησης στο πλαίσιο ενός due diligence. Ενδέχεται να απαιτηθεί η προσθήκη ορισμένων σημείων ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας. Έχουν παραλειφθεί θέματα που άπτονται του αμιγώς οικονομικού ελέγχου. Οικονομικά Στοιχεία - Φορολογικές υποχρεώσεις • Περιορισμοί στη χρήση ρευστών διαθεσίμων. Υφίστανται περιορισμοί στη χρήση των ρευστών διαθεσίμων; Για παράδειγμα, συνεργαζόμενη τράπεζα ενδέχεται να έχει εκδώσει εγγύηση καλής εκτέλεσης για λογαριασμό της εταιρείας, και να έχει δεσμεύσει αντίστοιχο ποσό επί των μετρητών της εταιρείας. • Έλεγχος τήρησης φορολογικών υποχρεώσεων σε όλα τα φορολογικά αντικείμενα μέχρι το χρόνο παραγραφής. • Αναλυτικός έλεγχος χρήσεων που δεν...

Προβολή Άρθρου

Ίδρυση γραφείου του Α.Ν. 89/1967 (Ν. 3427/2005)

Σύμφωνα με το άρθρο 1 Α.Ν. 89/1967, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3427/2005, παρέχεται η δυνατότητα σε αλλοδαπές εταιρείες να εγκαθίστανται στην Ελλάδα, με αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήματα ή σε συνδεδεμένες με αυτές (κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920) και μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα, κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, ελέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων, διαφήμισης και μάρκετινγκ, επεξεργασίας στοιχείων, λήψης και παροχής πληροφοριών και έρευνας και ανάπτυξης. Για την υπαγωγή των αλλοδαπών αυτών εταιρειών στις διατάξεις του παραπάνω νόμου, απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στη Διεύθυνση...

Προβολή Άρθρου

Αγωγή λύσης ανώνυμης εταιρείας – προϋποθέσεις άρθρου 48α ν.2190/1920

Σύμφωνα με το άρθρο 48α του κ.ν. 2190/1920 μια μη εισηγμένη Α.Ε. μπορεί να λυθεί δικαστικά υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) Να ασκήσει ένας ή περισσότεροι μέτοχοι (μη εισηγμένης Α.Ε.) αγωγή για λύση της Α.Ε. Την εν λόγω αγωγή νομιμοποιείται αυστηρώς να ασκήσει μόνο όποιος κατέχει την ιδιότητα του μετόχου. Επομένως δεν νομιμοποιούνται να την ασκήσουν ο Πρόεδρος ή μέλη του Δ.Σ., οι δανειστές της Α.Ε., οι ελεγκτές κ.λ.π. β) Ο μέτοχος ή οι μέτοχοι που ασκούν την αγωγή λύσης της Α.Ε. θα πρέπει να εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Θα πρέπει δηλαδή να εκπροσωπούν το 1/3 των οποιουδήποτε είδους...

Προβολή Άρθρου

Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας φαρμακείου

Νομοθετικό πλαίσιο Στην Ελλάδα η ίδρυση και λειτουργία φαρμακείου διέπεται κυρίως από τις  διατάξεις  των Ν. 5607/1932,  Ν. 1963/1991  Ν.328/1976 και Ν. 3918/2011 (άρθρο 36). Σχετικές είναι και οι διατάξεις των πρόσφατων Ν.4254.2014 (άρθρο 1 υποπ.ΣΤ1)  και Ν. 4281/2014 (άρθρα 216 ως 219). Χαρακτηριστικό της νομοθεσίας  που αφορά τη λειτουργία των φαρμακείων και την άσκηση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού στην Ελλάδα είναι η μη κωδικοποιημένη τους μορφή, καθώς διάφορες σχετικές διατάξεις είναι εγκατεσπαρμένες σε διαφορετικά νομοθετήματα σε βάθος χρόνου. Άδεια ίδρυσης φαρμακείου Η άδεια ίδρυσης φαρμακείου χορηγείται, από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου, με απόφαση του Αρμόδιου Περιφερειάρχη...

Προβολή Άρθρου

Διαδικασία σύστασης Ομόρρυθμης Εταιρείας

Η σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας (άρθρα 249 – 269 Ν.4072/2012 - ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012 και άρθρα 741-784 Αστικού Κώδικα) γίνεται με Ιδιωτικό Συμφωνητικό και η διαδικασία διαφοροποιείται ανάλογα με το σκοπό της εταιρείας. Α. Για Ομόρρυθμη Εταιρεία : - που δηλώνει δραστηριότητα για την άσκηση της οποίας απαιτείται προέγκριση ίδρυσης (άρθρα 80 και 81 του ν.3463/2006), όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή προσφοράς υπηρεσιών. - που δηλώνει δραστηριότητα για την άσκηση της οποίας απαιτείται άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας ( παρ.8α του άρθρου 4 του ν.3325/2005). - αλλοδαπή που ιδρύει υποκατάστημα ή εγκαθιστά γραφείο ή έχει σύμβαση έργου ή έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητο στην Ελλάδα. Για τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας με...

Προβολή Άρθρου