a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Προσωρινή εισαγωγή Ι.Χ. αυτοκινήτων και άλλων μεταφορικών μέσων με ξένες πινακίδες

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο  > Προσωρινή εισαγωγή Ι.Χ. αυτοκινήτων και άλλων μεταφορικών μέσων με ξένες πινακίδες

Προσωρινή εισαγωγή Ι.Χ. αυτοκινήτων και άλλων μεταφορικών μέσων με ξένες πινακίδες

Προσωρινή εισαγωγή Ι.Χ. αυτοκινήτων και άλλων μεταφορικών μέσων με ξένες πινακίδες

Σχετική η Υ.Α. Δ2/1988

Με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, επιτρέπεται η εισαγωγή,  χωρίς  την  είσπραξη  των αναλογούντων  δασμών και λοιπών φόρων, των μεταφορικών μέσων ιδιωτικής χρήσης , τα οποία προορίζονται να παραμείνουν προσωρινά στη χώρα και στη συνέχεια να επανεξαχθούν μέσα  στην  προβλεπόμενη  κατά  περίπτωση προθεσμία.

Για  να  τεθούν  στο καθεστώς αυτό της προσωρινής εισαγωγής τα μεταφορικά μέσα που προέρχονται από χώρα –  μέλος  της  Ε.Ε.  πρέπει  η απόκτηση  ή  η  εισαγωγή  τους  στη χώρα αυτή να έγινε σύμφωνα με τους γενικούς όρους φορολογίας που ισχύουν στην εσωτερική της αγορά και  να μη  τυχαίνουν  λόγω  της  εξαγωγή  τους  καμιάς απαλλαγής ή επιστροφής δασμών και λοιπών φόρων.

Προκειμένου για  επιβατικά  οχήματα,  ο  όρος  αυτός  θεωρείται  ότι πληρούται,  όταν  το  όχημα είναι εφοδιασμένο με πινακίδες κυκλοφορίας κανονικής σειράς της χώρας έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας,  όταν  όμως πρόκειται  για  επιβατικά  οχήματα  για  τα  οποία  έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας σε χώρα μέλος στην οποία η χορήγηση πινακίδων  κυκλοφορίας κανονικής  σειράς  δεν  εξαρτάται  από  την  τήρηση  των  γενικών όρων φορολογίας  της  εσωτερικής  της  αγοράς,  οι  δικαιούχοι  πρέπει   να αποδεικνύουν  με οποιοδήποτε τρόπο ότι έχουν πληρωθεί οι προβλεπόμενοι φόροι.

Ο ιδιώτης που επιθυμεί να εισάγει προσωρινά το όχημα πρέπει σωρευτικά:

α) Να έχει τη συνήθη κατοικία του εκτός Ελλάδας.

β) Να έρχεται προσωρινά στην Ελλάδα.

γ) Να τα χρησιμοποιεί για ιδιωτική του χρήση.

Ως “συνήθης κατοικία” νοείται ο τόπος στον οποίο ένα άτομο διαμένει συνήθως, δηλαδή τουλάχιστον εκατόν ογδόντα πέντε (185) ημέρες συνεχείς ή όχι, “ανά ημερολογιακό έτος”, λόγω προσωπικών και επαγγελματικών  δεσμών  ή  σε  περίπτωση  ατόμου  χωρίς επαγγελματικούς  δεσμούς,  λόγω  προσωπικών  δεσμών  από  τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσμοί μεταξύ αυτού του ατόμου και  του  τόπου  στον οποίο κατοικεί.

Για  τα  επιβατικά  οχήματα  που  φέρουν  ισχύουσα  άδεια  κυκλοφορίας   προσωρινού τύπου άλλης χώρας καταβάλλονται τα προβλεπόμενα από  τις ισχύουσες  διατάξεις τέλη κυκλοφορίας,  από την ημέρα υπαγωγής  τους στο   καθεστώς της   προσωρινής εισαγωγής.  Για τα επιβατικά οχήματα  που φέρουν   ισχύουσα άδεια   κυκλοφορίας κανονικής σειράς άλλης χώρας και με τη λήξη του αρχικού  εξαμήνου  κυκλοφορίας δεν επανεξάγονται, καταβάλλονται τα προβλεπόμενα από  τις ισχύουσες διατάξεις τέλη κυκλοφορίας, για το χρονικό διάστημα που κυκλοφορούν πέραν του  αρχικού εξαμήνου.

H διάρκεια παραμονής του οχήματος ορίζεται στους έξι (6) μήνες συνεχείς ή  όχι ανά περίοδο δώδεκα μηνών. Με τη  λήξη της  παραπάνω διάρκειας  κυκλοφορίας τους,  εφόσον δεν επανεξάγονται, πρέπει να   ακινητοποιούνται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, για διάστημα που  δεν μπορεί  να υπερβαίνει  τους είκοσι  τέσσερις (24)  μήνες

Εκτός  του  δικαιούχου  προσώπου,  επιτρέπεται  να  οδηγούν τα μεταφορικά  μέσα  ιδιωτικής χρήσης, ύστερα από έγκριση της τελωνειακής αρχής και άλλα πρόσωπα,  εφόσον  τα  τρίτα  αυτά  πρόσωπα  θεμελιώνουν δικαίωμα  προσωρινής  εισαγωγής μεταφορικών μέσων με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για το δικαιούχο πρόσωπο.

Η έγκριση της τελωνειακής αρχής  για  την  οδήγηση  των  μεταφορικών μέσων  από  τρίτα  πρόσωπα,  δίνεται,  αφού  προηγουμένως το δικαιούχο πρόσωπο,  δηλώσει  τα  πρόσωπα  εκείνα  που  επιθυμεί  να  οδηγούν  το μεταφορικό  μέσο  και  με τον όρο ότι τα τρίτα πρόσωπα, παρουσιάζονται στην τελωνειακή αρχή και  προσκομίζουν  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι έχουν το ίδιο δικαίωμα προσωρινής εισαγωγής ως και το δικαιούχο πρόσωπο.

Δεν  απαιτείται  έγκριση  της  Τελωνειακής αρχής για την οδήγηση του μεταφορικού μέσου, όταν τα τρίτα πρόσωπα που έχουν το ίδιο δικαίωμα με τον  δικαιούχο,  είναι  ο  ή  η  σύζυγος,  τα παιδιά και οι γονείς του δικαιούχου προσώπου.

Κατά την είσοδο του αυτοκινήτου στην χώρα, θα πρέπει να δηλωθεί η είσοδός του ώστε να ξεκινήσει να μετράει το εξάμηνο που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να το χρησιμοποιήσει. Κατά την διάρκεια του εξαμήνου οφείλει πάντοτε να είναι σε θέση να αποδείξει ότι είναι μόνιμος κάτοικος εκτός Ελλάδος. Γι αυτό, κατ’ αρχήν, και μόνη η επίδειξη διαβατηρίου χώρας Ε.Ε. θα αρκούσε. Επειδή όμως –λόγω της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών εντός Ε.Ε- η υπηκοότητα δεν συνδέεται πλέον με την κατοικία, θα πρέπει να έχουμε και άλλα δικαιολογητικά, π.χ. Φορολογικές δηλώσεις  2 τελευταίων ετών, λογαριασμούς ρεύματος, τηλεφώνου, μισθωτήριο κατοικίας, βεβαίωση εργοδότη κ.λ.π.

Οι τελωνειακές αρχές της χώρας είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικές διότι στατιστικά, από όσους φέρνουν Ι.Χ. ξένες πινακίδες για χρήση στην Ελλάδα, το 90% αυτών:

1)      Δεν τα δηλώνει κατά την είσοδο ώστε το εξάμηνο της προθεσμίας τους να ξεκινάει από τη μέρα που θα τους γίνει (αν γίνει) έλεγχος.

2)      Δεν καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας.

3)      Είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

4)      Δεν έχουν σκοπό να τα εκτελωνίσουν.

error: Content is protected !!