a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Απόφαση Α.1043/2022 για τον καθορισμό του σκοπού και των υπηρεσιών που δύνανται να παρέχουν τα «Family Offices» στην Ελλάδ

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο  > Απόφαση Α.1043/2022 για τον καθορισμό του σκοπού και των υπηρεσιών που δύνανται να παρέχουν τα «Family Offices» στην Ελλάδ

Απόφαση Α.1043/2022 για τον καθορισμό του σκοπού και των υπηρεσιών που δύνανται να παρέχουν τα «Family Offices» στην Ελλάδ

Νομική μορφή

Η Απόφαση A. 1043/2022 του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζει τον σκοπό και τις υπηρεσίες που μπορούν να παρέχουν τα αποκαλούμενα “family offices”, ήτοι οι εταιρείες ειδικού σκοπού για την διαχείριση της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 71Η του Κ.Φ.Ε.

Η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας (ΕΕΣΔΟΠ) μπορεί να λειτουργεί με οποιαδήποτε από τις μορφές νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, πλην της μορφής του νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και μπορεί να έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

Εάν η ΕΕΣΔΟΠ συστήνεται στην Ελλάδα ως κεφαλαιουχική ή προσωπική εταιρεία ή ως υποκατάστημα στην Ελλάδα από συσταθείσα στην αλλοδαπή ΕΕΣΔΟΠ, πρέπει να εγγράφεται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία του ΓΕΜΗ.

Αρμόδια φορολογική αρχή των ΕΕΣΔΟΠ ορίζεται η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Φ.Α.Ε. Αθηνών.

Σκοπός

Η ΕΕΣΔΟΠ έχει αποκλειστικό σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και των επενδύσεων, που κατέχουν είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω νομικών προσώπων, τα φυσικά πρόσωπα και τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και τη διαχείριση των δαπανών που πραγματοποιούνται από αυτά για την κάλυψη των αναγκών τους και του κόστους της εν γένει διαβίωσης τους και των φιλανθρωπικών και πολιτιστικών δράσεών τους.

Τα περιουσιακά στοιχεία και επενδύσεις μπορούν να βρίσκονται στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.

Μέλη

Το φυσικό πρόσωπο του οποίου την περιουσία διαχειρίζεται η ΕΕΣΔΟΠ πρέπει να έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα είτε βάσει των γενικών διατάξεων περί φορολογικής κατοικίας είτε βάσει των ειδικών καθεστώτων των άρθρων 5Α, 5Β και 5Γ του Κ.Φ.Ε. περί εναλλακτικής φορολόγησης φυσικών προσώπων που έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Μέτοχοι, εταίροι ή μέλη στην ΕΕΣΔΟΠ είναι τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα καθώς επίσης και τα φυσικά πρόσωπα μέλη της οικογένειάς τους, όπως αυτά ορίζονται από την παρ. 2 του άρθρου 71Η, και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, στα οποία ή στις οποίες συμμετέχουν πλειοψηφικά, τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα ή/και τα μέλη της οικογένειάς τους.

Οι συμμετέχοντες στην ΕΕΣΔΟΠ γνωστοποιούνται στο Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. τόσο κατά τη σύσταση της όσο και σε κάθε μεταγενέστερη αυτής μεταβολή, εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο νόμο.

Τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην ΕΕΣΔΟΠ δεν μπορεί να είναι και εργαζόμενοι σε αυτή.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που δύναται να παρέχει η ΕΕΣΔΟΠ για την επίτευξη του σκοπού της είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

α) Υπηρεσίες συνδεόμενες με την προσωπική και κοινωνική ζωή των μελών της οικογένειας, ήτοι υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων, συνοδείας ασφαλείας, στατικών φυλάκων, μαγείρων, οικονόμων, δασκάλων, παιδαγωγών και βρεφοκόμων, οδηγών, τεχνικών, κηπουρών, καθαριότητας, προμήθειας αγαθών και διαχείριση φιλανθρωπικού έργου,

β) υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης, ήτοι γραμματειακή υποστήριξη, διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται για λογαριασμό του φυσικού προσώπου και των μελών της οικογένειας, λογιστική παρακολούθηση και πληρωμή δαπανών κάθε είδους, διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, τεχνική υποστήριξη για τη διαχείριση και συντήρηση ακινήτων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών και οργάνωση επαγγελματικών ταξιδιών,

γ) υπηρεσίες χρηματοοικονομικής διαχείρισης, ήτοι διαχείριση επενδύσεων και διαχείριση των μεταβιβάσεων πλούτου,

δ) υπηρεσίες στρατηγικού σχεδιασμού, ήτοι επιχειρηματικές συμβουλές, στρατηγικός σχεδιασμός για την ακίνητη περιουσία, σχεδιασμός για τη διαδοχή και εκπαιδευτικός σχεδιασμός,

ε) λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες, ήτοι υπηρεσίες φορολογικού συμβούλου, νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μηχανικών, ιατρών, συμβουλές για συμμόρφωση και υποστήριξη στη διαχείριση κινδύνου και υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας.

Η ΕΕΣΔΟΠ δηλώνει ως κύρια και μοναδική δραστηριότητα τον ΚΑΔ 66301102 «Υπηρεσίες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας» και δεν δύναται να παρέχει λοιπές υπηρεσίες ή να διενεργεί δαπάνες οι οποίες δεν σχετίζονται με την επίτευξη του σκοπού της.

Προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος

Τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται με την μέθοδο της προσθήκης περιθωρίου κέρδους επτά τοις εκατό (7%), το οποίο υπολογίζεται στις δαπάνες που πραγματοποιούν οι ΕΕΣΔΟΠ, συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων, εκτός αν τα έσοδα που εγγράφονται στα λογιστικά βιβλία είναι μεγαλύτερα από αυτά της μεθόδου προσθήκης περιθωρίου κέρδους.

Οι δαπάνες πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας και να τεκμηριώνονται από αντίστοιχα νόμιμα παραστατικά στοιχεία.

Διαδικασία ελέγχου προϋποθέσεων εφαρμογής

Έως το τέλος του επομένου από την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μήνα, δηλαδή περί τα τέλη Ιουλίου του οικείου έτους,  η ΕΕΣΔΟΠ υποχρεούται να αποστείλει στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών τα ακόλουθα δικαιολογητικά, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των προϋποθέσεων της παρούσας, ήτοι:

  1. Τα έντυπα από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία απασχόλησης των εργαζομένων στην ΕΕΣΔΟΠ για διάστημα 12 μηνών,
  2. αντίγραφο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
  3. υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΕΕΣΔΟΠ αναφορικά με τα μέλη αυτής (εταίρους / μετόχους),
  4. υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της ΕΕΣΔΟΠ ότι η εταιρεία παρείχε υποστήριξη αποκλειστικά στο φυσικό πρόσωπο και στα μέλη της οικογένειας του και δεν έχει ασκήσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα πέραν του αποκλειστικού σκοπού της,
  5. έγγραφα περί μεταβολής των ιδιοτήτων των μελών της οικογένειας (οικογενειακή κατάσταση, ανηλικότητα),
  6. αποδεικτικά για τη διενέργεια των δαπανών και των εσόδων μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

Η αρμόδια ως άνω Υπηρεσία υποχρεούται να αποφανθεί εντός ενός μηνός από την προσκόμιση των δικαιολογητικών.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα ως άνω δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή επαρκή, αναρτάται στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του υπόχρεου, το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας.

Εάν ο φορολογούμενος δεν ανταποκριθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση ή από την εξέταση αυτών διαπιστωθεί η μη πλήρωση των προϋποθέσεων εκδίδεται εντολή ελέγχου από την αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία.

 

*             Οι πληροφορίες είναι ακριβείς με βάση τα δεδομένα που είναι γνωστά στον συγγραφέα κατά τον χρόνο σύνταξης του άρθρου. Δεν  έχουμε υποχρέωση να επικαιροποιούμε τα αναρτημένα άρθρα. Η δικηγορική μας εταιρεία δεν αναλαμβάνει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου που δεν είναι πελάτης και δεν έχει υπογράψει τους όρους συνεργασίας μας.

error: Content is protected !!