a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Ανάλυση των προϋποθέσεων που απαιτούνται εκ μέρους του αιτούντος για την πιστοποίηση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Φορολογικό Δίκαιο  > Ανάλυση των προϋποθέσεων που απαιτούνται εκ μέρους του αιτούντος για την πιστοποίηση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Ανάλυση των προϋποθέσεων που απαιτούνται εκ μέρους του αιτούντος για την πιστοποίηση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Διαχρονικά, η παροχή φορολογικού κινήτρου που σχετίζεται με τις δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, διέπεται από ένα κατά κύριο λόγο σταθερό νομικό πλαίσιο αφενός ως προς τα βασικά κριτήρια του χαρακτηρισμού των δαπανών αφετέρου ως προς τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται εκ μέρους των επιχειρήσεων για την πιστοποίηση των δαπανών αυτών.

Καθοριστικό στοιχείο για το τι ορίζεται ως επιστημονική και τεχνολογική έρευνα, είναι η παρουσία ενός αξιόλογου στοιχείου πρωτοτυπίας και η άρση επιστημονικής/τεχνολογικής αβεβαιότητας, ενώ οι δαπάνες πρέπει να συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο των εκτελούμενων έργων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

Δεδομένων τούτων, απαιτούνται να συγκεντρώνονται οι κάτωθι προϋποθέσεις στο πρόσωπο του αιτούντος (επιχείρηση ανεξαρτήτως νομικής μορφής) προκειμένου να καθίσταται εφικτό να υποβάλει αίτημα για την πιστοποίηση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας:

α) Υλοποίηση έργων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

β) Τα άνω έργα θα πρέπει να αποτελούνται τόσο από ποικίλες δέσμες εργασιών, δραστηριότητες ή υπηρεσίες, όσο και από σαφείς στόχους και συγκεκριμένα παραδοτέα για τον προσδιορισμό των σχετικών αποτελεσμάτων, με σκοπό τη σύγκριση στόχων – αποτελεσμάτων

γ) Απαγορεύεται κάθε είδους χρηματοδότηση των εν λόγω έργων   από οιονδήποτε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνή  φορέα και αν προέρχεται. Ουσιαστικά,  θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους.

δ) Τήρηση λογαριασμού από την επιχείρηση στα λογιστικά της αρχεία, στον οποίο θα καταχωρούνται  με σαφήνεια οι δαπάνες  επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την  αιτιολογική έκθεση του άρθρου 46 ν. 4172/2020:  «η αύξηση του  επιπλέον ποσοστού φορολογικής έκπτωσης των δαπανών για Ε&Α της παρ. 1 του άρθρου 22Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013), από +30% σε +100%, αναμένεται να βελτιώσει την επίδοση της Ελλάδας στους σχετικούς δείκτες, να τονώσει την ερευνητική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και να συμβάλλει στην εξάλειψη του φαινομένου braindrain  με τον πολλαπλασιασμό νέων θέσεων εργασίας. Η παροχή ισχυρότερων φορολογικών κινήτρων , εκτός των άλλων,  θα προσελκύσει πληθώρα άμεσων ξένων επενδύσεων, δεδομένου ότι η ερευνητική δραστηριότητα πολυεθνικών ομίλων εταιρειών θα αυξηθεί στο μέγιστο βαθμό, μέσω συμβάσεων υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης που έχουν συναφθεί μεταξύ της ελληνικής εταιρείας και συνδεδεμένης/θυγατρικής  με αυτή εταιρείας (contract R&D).”

Συνεπώς , από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα αυτοτελή νομικά πρόσωπα με έδρα την Ελλάδα που απασχολούν προσωπικό στην Ελλάδα και υλοποιούν  μέσω του ανθρωπίνου δυναμικού τους έργα επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, που χρηματοδοτούνται με ίδιους πόρους, δικαιούνται να υποβάλλουν αίτημα ενώπιον της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την πιστοποίηση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης. Άλλωστε, η διαδικασία πιστοποίησης των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και παροχής του φορολογικού κινήτρου είναι αυτοτελής και ξεχωριστή και ουδέποτε συνδέθηκε με την μετέπειτα τυχόν κατανάλωση ή εξαγωγή του ερευνητικού προϊόντος από την ίδια την ελληνική επιχείρηση.

 

*             Οι πληροφορίες είναι ακριβείς με βάση τα δεδομένα που είναι γνωστά στον συγγραφέα κατά τον χρόνο σύνταξης του άρθρου. Δεν  έχουμε υποχρέωση να επικαιροποιούμε τα αναρτημένα άρθρα. Η δικηγορική μας εταιρεία δεν αναλαμβάνει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου που δεν είναι πελάτης και δεν έχει υπογράψει τους όρους συνεργασίας μας.

error: Content is protected !!