a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Χορήγηση άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Δίκαιο Αλλοδαπών  > Χορήγηση άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα

Χορήγηση άδειας διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα

Με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 20 παρ. Β Ν 4251/2014) προβλέπεται η χορήγηση πενταετούς άδειας διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών ιδιοκτήτες ακινήτων αξίας τουλάχιστον 250.000 €. Η άδεια αυτή μπορεί να ανανεώνεται, και τα πρόσωπα αυτά μπορούν να συνοδεύονται από τα μέλη της οικογένειάς τους.

Σημειώνουμε ότι υπήκοοι τρίτων χωρών είναι όσοι δεν είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα:

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής για πέντε έτη, σε πολίτη τρίτης χώρας που:

α) Έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαμένει νομίμως στη χώρα ακόμη και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχει δεν του επιτρέπει αλλαγή σκοπού.

β) Διαθέτει προσωπικά κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.

γ) Διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα μέσω νομικού προσώπου, του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια τού ανήκουν εξ ολοκλήρου.

δ) Έχει συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011,

ε) Έχει συνάψει σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης του ν. 1652/1986.

2. Το ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιουσίας, καθώς και το συμβατικό τίμημα των παραπάνω μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς κατά την υπογραφή του συμβολαίου.

Το τίμημα πρέπει να έχει καταβληθεί με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό του δικαιούχου που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας ή σε πιστωτικό ίδρυμα που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας, τα ειδικότερα στοιχεία των οποίων δηλώνονται υπευθύνως από τους συμβαλλόμενους ενώπιον του συμβολαιογράφου και αναγράφονται στο συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

– Ο υπήκοος τρίτης χώρας να έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή να διαμένει νομίμως στη χώρα ακόμη και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχει δεν του επιτρέπει αλλαγή σκοπού.

– Να έχει αγοράσει ή να έχει εκφράσει τεκμηριωμένη πρόθεση να αγοράσει ακίνητο αξίας τουλάχιστον 250.000 € στην Ελλάδα. Επίσης, ο υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να έχει αποκτήσει ακίνητο με δωρεά ή γονική παροχή (στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα διαμονής ασκείται μόνο από τον δωρεολήπτη ή τον αποδέκτη της γονικής παροχής).

– Η αγορά του ακινήτου μπορεί να γίνει από το φυσικό πρόσωπο ή μέσω νομικού προσώπου με την προϋπόθεση ότι οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του νομικού προσώπου ανήκουν εξ ολοκλήρου στο φυσικό πρόσωπο.

– Το δικαίωμα διαμονής παρέχεται και στις περιπτώσεις που ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι ιδιοκτήτης είτε προσω-πικά είτε μέσω νομικού προσώπου, περισσοτέρων του ενός ακινήτων, συνολικής αξίας τουλάχιστον 250.000 €.

ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Δίνεται η δυνατότητα συνιδιοκτησίας ακινήτου, αξίας 250.000 €, εφ’ όσον οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι σύζυγοι που κατέχουν το ακίνητο εξ αδιαιρέτου. Σε κάθε άλλη περίπτωση συνιδιοκτησίας, το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνο εάν το ποσοστό συνιδιοκτησίας κάθε συνιδιοκτήτη είναι αξίας 250.000 €.

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

 Κατά παρέκκλιση των γενικών ρυθμίσεων για τα μέλη οικογένειας, στην περίπτωση της άδειας διαμονής λόγω κτήσης ακινήτου, μέλη οικογένειας θεωρούνται

α) ο/η σύζυγος,

β) τα κοινά τέκνα των συζύγων ή του ετέρου των συζύγων, τα οποία είναι ηλικίας κάτω των 21 ετών και

γ) οι απευθείας ανιόντες των συζύγων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

I Εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν έχει ήδη εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή εάν δεν διαμένει νομίμως στη χώρα (ακόμη και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχει δεν του επιτρέπει αλλαγή σκοπού) τότε, απαιτείται η χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου.

Χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου (visa) τύπου D από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή 

– Σε περίπτωση που έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία της αγοράς

Ο ενδιαφερόμενος παρουσιάζεται αυτοπροσώπως στην Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας του ή της χώρας στην οποία διαμένει νόμιμα, υποβάλλει τα παρακάτω γενικά και κατά περίπτωση ειδικά δικαιολογητικά και καταβάλλει τα απαιτούμενα τέλη. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει και συνέντευξη. Η εθνική θεώρηση εισόδου που χορηγείται, έχει μέγιστη διάρκεια ισχύος ενός έτους.

Σημείωση: Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν όροι άρνησης εισόδου, η αρμόδια Διπλωματική και Προξενική αρχή μπορεί να απαιτεί την προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Απαιτούμενη προϋπόθεση αποτελεί επίσης ότι ο ενδιαφερόμενος δεν θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή τις διεθνείς σχέσεις και δεν είναι καταχωρισμένος ως ανεπιθύμητος στις εθνικές βάσεις δεδομένων. Η συνδρομή ωστόσο των αναφερόμενων προϋποθέσεων δεν προδικάζει τη χορήγηση εθνικής θεώρησης μακράς διάρκειας, η οποία ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Διπλωματικής ή έμμισθης Προξενικής Αρχής. Τέλος, η Εθνική θεώρηση εισόδου δεν παρέχει στον κάτοχό της αμετάκλητο δικαίωμα εισόδου.

Γενικά δικαιολογητικά

1) Αίτηση για θεώρηση μακράς παραμονής + πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του αιτούντος.

2) Διαβατήριο με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, το οποίο περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας.

3) Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών. Σε περιπτώσεις όπου ο αιτών αποδεδειγμένα διαμένει σε χώρα διαφορετική από αυτή της καταγωγής του, για διάστημα μεγαλύτερο του έτους πριν από την υποβολή της αίτησης θεώρησης εισόδου, η Προξενική Αρχή μπορεί να ζητήσει επιπλέον την προσκόμιση ποινικού Μητρώου από την χώρα υπηκοότητας του αλλοδαπού, εφ’ όσον η χώρα διαμονής δεν απαιτεί ποινικό Μητρώου από την χώρα υπηκοότητας για να χορηγήσει άδεια διαμονής. Σε κάθε περίπτωση, εάν υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται από την Προξενική Αρχή επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.

4) Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία καθώς από και άλλες λοιμώδεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

5) Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον ενός έτους, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.

Ειδικά δικαιολογητικά

1) Στην περίπτωση που έχει ήδη ολοκληρωθεί η διαδικασία της αγοράς ή της μίσθωσης, απαιτούνται τα παρακάτω α΄ έως στ΄ δικαιολογητικά κατά περίπτωση:α) Αντίγραφο συμβολαίου αγοράς ακινήτου ή ακινήτων αξίας 250.000 € τουλάχιστον στο οποίο αναγράφεται ότι το συμβόλαιο δεν τελεί υπό όρους και αιρέσεις, και ότι το σύνολο του τιμήματος ανέρχεται σε ποσό ………. το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με τραπεζική συναλλαγή  και aποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

ή

β) βεβαίωση συμβολαιογράφου (σε περίπτωση που κατά την αγορά του ακινήτου καταβλήθηκε ποσό μικρότερο των διακοσίων πενήντα(250.000) χιλιάδων ευρώ αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει ή είναι ίση του εν λόγω ποσού, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται,«Από τον έλεγχο του αριθ. ……. συμβολαίου αγοράς ακινήτου προκύπτει ότι καταβλήθηκε το τίμημα της αξίας του ακινήτου ολοσχερώς και το συμβόλαιο, δεν τελεί ΠΛΕΟΝ υπό όρους, αιρέσεις και προθεσμίες και η αντικειμενική αξία του ακινήτου, ως έχει σήμερα, ανέρχεται στο ποσόν …….»

γ) Αντίγραφο συμβολαιογραφικού εγγράφου μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, από το οποίο να αποδεικνύεται η εφάπαξ καταβολή του ποσού των 250.000 ευρώ και στο οποίο να υφίσταται μνεία για χορήγηση σχετικού σήματος λειτουργίας από τον EOT και

Αποδεικτικό μεταγραφής του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου στο οποίο έχει μεταγραφεί το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο

ή

δ) Συμβόλαιο αγοράς αγροτεμαχίου ή οικοπέδου και εργολαβικό συμφωνητικό ανέγερσης/αναπαλαίωσης κατοικίας κατατεθειμένο στην εφορία σύμφωνα με το νόμο και

Οικοδομική άδεια στο όνομα του ενδιαφερομένου και

Τιμολόγια του/των εργολάβου/ων και τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις

ή

ε) Σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας στην οποία να αναφέρεται το τίμημα που αντιστοιχεί κατ’ έτος και

Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και

Βεβαίωση του EOT ότι έχει λάβει γνώση της κατάρτισης της συγκεκριμένης χρονομεριστικής Μίσθωσης

στ) Εάν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός διαθέτει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα μέσω νομικού προσώπου, του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια, του ανήκουν εξ ολοκλήρου, οφείλει να προσκομίσει, εκτός από τα παραπάνω και:

Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου όπου θα εμφαίνεται ότι ο πολίτης τρίτης χώρας είναι κάτοχος όλων των εταιρικών μεριδίων ή των μετοχών.

 

2) Στην περίπτωση που δεν έχει ξεκινήσει ή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της αγοράς ή της μίσθωσης, ο αλλοδαπός απαιτείται να τεκμηριώσει την πρόθεσή του να πραγματοποιήσει την αγορά με τα παρακάτω:

α) Με έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική του δυνατότητα δηλ. βεβαίωση αναγνωρισμένης τράπεζας Α τάξεως ή επίσημου χρηματοδοτικού οργανισμού ή άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού φύλαξης χρεογράφων με την οποία να πιστοποιείται η ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών ή λοιπών κινητών αξιών, ιδίως ομόλογα ή μετοχές, για την κάλυψη των κεφαλαίων της επένδυσης, τουλάχιστον διακοσίων πενήντα χιλιάδων 250.000 ευρώ και

β) Με αντίγραφο σύμβασης ανάθεσης μεσιτείας σε δικηγορικό ή σε κτηματομεσιτικό γραφείο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όλα τα αλλοδαπά έγγραφα πρέπει να φέρουν την απαιτούμενη θεώρηση (apostille ή άλλη) και να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Στα άτομα αυτά, υπό τον όρο ότι τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής τους δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί εθνική θεώρηση αρκεί να προσκομίσουν:

Α) όλα τα παραπάνω (1 – 5) Γενικά δικαιολογητικά για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου

Β) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.

ΙΙ Χορήγηση άδειας διαμονής πενταετούς διάρκειας 

Αμέσως μετά την είσοδο στην Ελλάδα με την εθνική θεώρηση εισόδου και πριν τη λήξη της ισχύος της, ο αλλοδαπός υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Ελληνική αρχή αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας διαμονής. Στην περίπτωση που έχει λάβει θεώρηση εισόδου με την τεκμηριωμένη πρόθεση για κτήση ακινήτου, ο αλλοδαπός θα πρέπει να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες για την αγορά έτσι ώστε να έχει τη δυνατότητα  να υποβάλει την αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής, πριν τη λήξη της θεώρησης εισόδου.

Κατά την υποβολή της αίτησης, η οποία μπορεί να υποβληθεί και από πληρεξούσιο δικηγόρο, απαιτείται η παρουσία και του αλλοδαπού και των μελών της οικογένειάς του (εάν υποβάλλουν αίτηση ταυτόχρονα) , καθώς γίνεται λήψη βιομετρικών στοιχείων. Τα μέλη της οικογένειας μπορούν να εισέλθουν και αργότερα στη χώρα (και να υποβάλουν αργότερα τη σχετική αίτηση).

Ομοίως, ο αλλοδαπός που βρίσκεται στην Ελλάδα με άλλου τύπου θεώρηση εισόδου καθώς και ο αλλοδαπός που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα, και πριν τη λήξη της ισχύος της υπάρχουσας θεώρησης εισόδου ή της άδειας διαμονής, υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Ελληνική αρχή αίτηση με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας διαμονής ως ιδιοκτήτης ακινήτου.

Γενικά δικαιολογητικά

1) Έντυπο αίτησης + δύο (2) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες διαβατηρίων σε φυσική μορφή και σε ψηφιακή μορφή (σε CD).

2) Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου με την προβλεπόμενη ισχύουσα θεώρηση εισόδου ή άδεια διαμονής.

3) Παράβολο, με τη μορφή ηλεκτρονικού παραβόλου, ύψους 500 €. Από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου εξαιρούνται τα ανήλικα (κάτω των 18 ετών) τέκνα.

4) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Γίνονται δεκτά ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν συναφθεί στην αλλοδαπή εφόσον αναφέρουν ρητά ότι καλύπτουν τον ενδιαφερόμενο για όσο διάστημα παραμένει στην Ελλάδα καθώς και ασφαλιστήρια συμβόλαια που συνάπτονται στην Ελλάδα.

Ειδικά δικαιολογητικά

1) Αντίγραφο συμβολαίου αγοράς ακινήτου ή ακινήτων αξίας 250.000 ευρώ τουλάχιστον.

2) Βεβαίωση του συμβολαιογράφου ότι καταβλήθηκε το τίμημα της αξίας του ακινήτου ολοσχερώς, και ότι η σύμβαση αγοραπωλησίας του ακινήτου δεν τελεί υπό όρους, αιρέσεις και προθεσμίες.

3) Αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

4) Η αίτηση για την έκδοση της άδειας διαμονής προϋποθέτει ότι έχει ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. 

Εάν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός διαθέτει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα μέσω νομικού προσώπου, του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια, του ανήκουν εξ ολοκλήρου, οφείλει να προσκομίσει, εκτός από τα παραπάνω και:- Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου όπου θα εμφαίνεται ότι ο πολίτης τρίτης χώρας είναι κάτοχος όλων των εταιρικών μεριδίων ή των μετοχών.

Σημείωση: Στην περίπτωση που ο αιτών έχει εισέλθει στην Ελλάδα με visa τύπου C, θα χρειαστεί να προσκομίσει και τα παραπάνω αναφερόμενα υπ’ αριθμ. 3 και 4 γενικά δικαιολογητικά για εθνική θεώρηση εισόδου (αντίγραφο ποινικού μητρώου και ιατρικό πιστοποιητικό).

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Α) Όλα τα παραπάνω (1 – 4) Γενικά δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας διαμονής.

Β) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Γ) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

H άδεια διαμονής αυτής της κατηγορίας ισχύει για πέντε χρόνια, και ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα όσες φορές ζητηθεί, εφόσον η ακίνητη περιουσία παραμένει στην κυριότητα και νομή του ενδιαφερομένου ή παραμένουν σε ισχύ οι προβλεπόμενες μισθώσεις. Η άδεια διαμονής για τα μέλη της οικογένειάς του λήγει ή ανανεώνεται ταυτόχρονα με την άδεια του ιδιοκτήτη.Τα διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν εμποδίζουν την ανανέωση της άδειας διαμονής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η άδεια διαμονής δεν καθιερώνει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας. Επιτρέπεται μόνο η άσκηση οικονομικής δραστηριότητας με την ιδιότητα του μετόχου εταιρείας, του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου εταιρείας.Η μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, σε άλλον υπήκοο τρίτης χώρας, παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στον νέο αγοραστή με ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας διαμονής του πωλητή. Η έκδοση της άδειας διαμονής χορηγείται εντός δύο μηνών από την περιέλευση όλων των στοιχείων στην εκδούσα αρχή.

error: Content is protected !!