a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Χορήγηση άδειας διαμονής σε οικονομικά ανεξάρτητα άτομα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Δίκαιο Αλλοδαπών  > Χορήγηση άδειας διαμονής σε οικονομικά ανεξάρτητα άτομα

Χορήγηση άδειας διαμονής σε οικονομικά ανεξάρτητα άτομα

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν 4251/2014, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαμονής για δύο έτη σε υπήκοο τρίτης χώρας, εφόσον έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου και διαθέτει επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης, η οποία μπορεί να ανανεώνεται ανά διετία, εφόσον πληρούνται οι λοιπές, προβλεπόμενες από το νόμο, προϋποθέσεις. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 136 του νόμου αυτού.

– Ο παραπάνω υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να συνοδεύεται και από τα κατά την παράγραφο 1 λγ του άρθρου 1 μέλη της οικογένειάς του, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος. Η προϋπόθεση των επαρκών πόρων διαβίωσης θα πρέπει να συντρέχει είτε στο πρόσωπο του κάθε μέλους της οικογένειας είτε αθροιστικά για όλα τα μέλη αυτής.

Το ύψος των επαρκών πόρων, ορίζεται, κατ` ελάχιστο στα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ μηνιαίως, όπως αυτό καθορίζεται στην σχετική κυα. Στην περίπτωση που ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας συνοδεύεται και από τα κατά την παράγραφο 1 λγ του άρθρου 1 του ν.4251/2014 μέλη της οικογένειάς του, το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο. Το ύψος των πόρων αποδεικνύεται από σύνταξη του εξωτερικού, τραπεζικό λογαριασμό ή αποδεικτικά ότι διαθέτουν εξ ιδίων ικανά οικονομικά μέσα, νόμιμης προέλευσης, για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής τους χωρίς, κατά το διάστημα παραμονής τους στην Ελλάδα, να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. (Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που δικαιούνται σύνταξη από Ελληνικό Φορέα Κύριας Ασφάλισης, δύναται η ανανέωση της άδειας διαμονής τους, βάσει του άρθρου 20 του ν.4251/2014, ανεξαρτήτως του ποσού της σύνταξης.)

Επισημαίνεται ότι αυτός ο τύπος άδειας διαμονής δεν παρέχει στον κάτοχο πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Mέλη οικογένειας θεωρούνται: α) οι σύζυγοι εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας (όχι περισσότεροι από 1 σύζυγο), β) Τα κάτω των 18 ετών, άγαμα κοινά των συζύγων τέκνα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν υιοθετηθεί και γ) τα υπόλοιπα, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων και των υιοθετημένων τέκνων, εφόσον η άσκηση της γονικής μέριμνας έχει ανατεθεί είτε στον συντηρούντα είτε στον άλλο σύζυγο.

Ωστόσο σύμφωνα με τις διατάξεις για την οικογενειακή συνένωση, σε περίπτωση πολυγαμίας, δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας εισόδου (και διαμονής) στην Ελλάδα σε δεύτερη ή άλλη σύζυγο ούτε σε ανήλικα τέκνα του συντηρούντος με τη δεύτερη ή άλλη σύζυγο.

Ως προς τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της σχετικής θεώρησης εισόδου και της σχετικής διαμονής, ισχύουν τα παρακάτω:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ – Χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου (visa) τύπου D από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή

Ο ενδιαφερόμενος παρουσιάζεται αυτοπροσώπως στην Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας του ή της χώρας στην οποία διαμένει νόμιμα, και υποβάλλει τα παρακάτω γενικά και ειδικά δικαιολογητικά. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει και συνέντευξη, κατά την οποία θα πρέπει να συναχθεί η πραγματική βούληση του ενδιαφερομένου να διαμείνει στην Ελλάδα και γενικά να αξιολογηθεί κατά πόσο πληρεί τις προϋποθέσεις εισόδου, να αξιολογηθεί ο κίνδυνος παράνομης μετανάστευσης και να αξιολογηθεί κατά πόσο ο αιτών παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια ή την δημόσια υγεία των Κρατών Μελών.

Η εθνική θεώρηση εισόδου που χορηγείται, έχει μέγιστη διάρκεια ισχύος ενός έτους.

Γενικά δικαιολογητικά

1) Αίτηση για θεώρηση μακράς παραμονής + πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του αιτούντος.

2) Διαβατήριο με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, το οποίο περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας.

3) Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική κατάσταση του αιτούντος στην χώρα διαμονής του. Σε περιπτώσεις όπου ο αιτών αποδεδειγμένα διαμένει σε χώρα διαφορετική από αυτή της καταγωγής του, για διάστημα μεγαλύτερο του έτους προ της υποβολής της αίτησης θεώρησης εισόδου, η Προξενική Αρχή δύναται, να ζητήσει επιπλέον, την προσκόμιση ποινικού Μητρώου από την χώρα υπηκοότητας του αλλοδαπού, εφ’ όσον η χώρα διαμονής δεν απαιτεί ποινικό Μητρώου από την χώρα υπηκοότητας για να χορηγήσει άδεια διαμονής. Εάν υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται από την Προξενική Αρχή επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.

4) Να μη θεωρείται απειλή για τη δημόσια τάξη, την εσωτερική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή τις διεθνείς σχέσεις και να μην είναι καταχωρισμένος ως ανεπιθύμητος στις εθνικές βάσεις δεδομένων.

5) Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.) και το ενωσιακό κεκτημένο, μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, καθώς και άλλες λοιμώξεις, μεταδοτικές ή παρασιτικές ασθένειες, οι οποίες επιβάλουν την λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας

6) Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον ενός έτους, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.

Ειδικά δικαιολογητικά                                                                                                                                                                                 

Στοιχεία ότι διαθέτει εξ ιδίων επαρκείς πόρους νόμιμης προέλευσης σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης χωρίς να παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. Το ύψος των επαρκών πόρων ορίζεται στα 2.000 € το μήνα (δηλ. 24.000 € το χρόνο), και αποδεικνύεται από σύνταξη του εξωτερικού, τραπεζικό λογαριασμό, ή από κάθε άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο. Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν:

α) τη σταθερότητα του εισοδήματος του αιτούντος

β) το ελάχιστο ύψος του εισοδήματος μηνιαίως (2.000 €) και

γ) τη νόμιμη προέλευση του εισοδήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όλα τα αλλοδαπά έγγραφα πρέπει να φέρουν την απαιτούμενη θεώρηση (apostille ή θεώρηση από την Ελληνική Προξενική Αρχή σε περίπτωση που η χώρα έκδοσης του εγγράφου δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης) και να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Υπό τον όρο ότι

– από τα προσκομιζόμενα από τον αρχικώς αιτούντα στοιχεία προκύπτει ότι το σταθερό ετήσιο εισόδημα, (το οποίο είναι κατ’ ελάχιστον 2.000 € το μήνα), αυξάνεται αναλόγως με τα μέλη της οικογένειας, δηλαδή κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε παιδί) και

– τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής τους δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί εθνική θεώρηση μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και συνέντευξη, αρκεί να προσκομίσουν:

Α) όλα τα παραπάνω (1 – 6) Γενικά δικαιολογητικά για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου.

Β) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ – Χορήγηση άδειας διαμονής διετούς διάρκειας 

Αμέσως μετά την είσοδο στην Ελλάδα με την εθνική θεώρηση εισόδου, και πριν τη λήξη της ισχύος της, ο αλλοδαπός υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Ελληνική αρχή αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας διαμονής.

Δικαιολογητικά

1)  Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη χώρα μας.

2)  Θεώρηση εισόδου τύπου D.

3)  Ηλεκτρονικό παράβολο, 1000 ευρώ.

4) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει πλήρως την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη και νοσηλεία κατά την παραμονή του στην Ελλάδα.

5) Αποδεικτικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει επαρκείς πόρους διαβίωσης, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος χωρίς να εργάζεται στην Ελλάδα (2.000 ευρώ μηνιαίως με προσαύξηση 20% για τη σύζυγο και 15% για κάθε παιδί). Το ύψος των πόρων αποδεικνύεται κυρίως από σύνταξη του εξωτερικού ή εγχώριο τραπεζικό λογαριασμό.

6) Δικαιολογητικά για την έκδοση της κάρτας:

α) Τέσσερις (4) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου σε ψηφιακή μορφή  (40x60mm χωρίς πλαίσιο /υψηλής ανάλυσης/ σε λευκό φόντο/ ουδέτερη έκφραση κλπ.) καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG 2000).

β) Τέλος κόστους κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 ευρώ (e-paravolo).

γ) Επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης. Επισημαίνεται ότι στη μετάφραση θα πρέπει ο τόπος γέννησης να αναγράφεται ΚΑΙ με λατινικούς χαρακτήρες. (Προσκομίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν αποτυπώνεται στο διαβατήριο η πόλη γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες)

 

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

  1. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη χώρα μας.
  2. Θεώρηση εισόδου τύπου
  3. Ηλεκτρονικό παράβολο, 150 ευρώ (τα ανήλικα τέκνα χωρίς παράβολο).
  4. Εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας (άμεσης-έμμεσης)δημοσίου ασφαλιστικού φορέα ή Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.
  5. Υπεύθυνη δήλωση περί μη μεταβολής οικογενειακής κατάστασης/πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  6. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος.
  7. Δικαιολογητικά για την έκδοση της κάρτας: α) Τέσσερις (4) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου σε ψηφιακή μορφή. β) Τέλος κόστους κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 ευρώ (e-paravolo). γ) Επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

H άδεια διαμονής για τα οικονομικά ανεξάρτητα άτομα ισχύει για δύο χρόνια, και ανανεώνεται ανά διετία όσες φορές ζητηθεί, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι οικονομικές και λοιπές προϋποθέσεις του νόμου. Για την ανανέωση προσκομίζονται προ της λήξης ισχύος της αρχικής άδειας, Η άδεια διαμονής για τα μέλη της οικογένειας λήγει ή ανανεώνεται ταυτόχρονα με την άδεια του συντηρούντος. Διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν παρακωλύουν την ανανέωση της άδειας διαμονής, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες ετησίως, με εξαίρεση τη στρατιωτική θητεία ή την απουσία έως και 12 συνεχείς μήνες για σοβαρούς λόγους όπως εγκυμοσύνη και μητρότητα, σοβαρή ασθένεια ή σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση στο εξωτερικό Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την ανανέωση διαμονής είναι, πέραν των όσων αναφέρονται παραπάνω, επιπλέον και η άδεια διαμονής. Επιπλέον για την ανανέωση άδειας διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που διαμένει στην χώρα ως οικονομικά ανεξάρτητο άτομο λόγω του ότι λαμβάνει σύνταξη από δημόσιο φορέα, εκτύπωση ασφαλιστικής ικανότητας δημοσίου ασφαλιστικού φορέα ΕΦΚΑ και ΑΜΑ-ΑΜΚΑ-ΑΦΜ καθώς και σύνταξη από Ελληνικό Φορέα Κύριας Ασφάλισης, ανεξαρτήτως του ποσού της σύνταξης.

Σημειώνεται ότι πλέον οι αιτήσεις ανανέωσης δικαιούχου υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω https://portal.immigration.gov.gr/electronic-applications

 

*             Οι πληροφορίες είναι ακριβείς με βάση τα δεδομένα που είναι γνωστά στον συγγραφέα κατά τον χρόνο σύνταξης του άρθρου. Δεν  έχουμε υποχρέωση να επικαιροποιούμε τα αναρτημένα άρθρα. Η δικηγορική μας εταιρεία δεν αναλαμβάνει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου που δεν είναι πελάτης και δεν έχει υπογράψει τους όρους συνεργασίας μας.

error: Content is protected !!