a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Πρακτικές δήμων – Κοινόχρηστα Συστήματα Ποδηλάτων

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Προμήθειες Δημοσίου  > Πρακτικές δήμων – Κοινόχρηστα Συστήματα Ποδηλάτων

Πρακτικές δήμων – Κοινόχρηστα Συστήματα Ποδηλάτων

Με επιστολή της εταιρίας BRAINBOX A.E. προτάθηκε στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης η παραχώρηση με την μορφή σύμβασης χρησιδανείου είκοσι ποδηλάτων για κίνηση στον αστικό ιστό της πόλης με τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές τους θέσεις στάθμευσης και 2 infokiosks για τη χρονική διάρκεια τριών ετών με δυνατότητα παράτασης της δωρεάν παραχώρησης για επιπλέον τρία έτη. Σύμφωνα με τη πρόταση, Στο σύστημα θα μπορούν να έχουν πρόσβαση οι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης μέσω ειδικής ηλεκτρονικής κάρτας που θα μπορούν να προμηθεύονται από τον Δήμο ή άλλα σημεία που ο Δήμος θα ορίσει. Παράλληλα, οι επισκέπτες και περιστασιακοί χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πιστωτική ή χρεωστική τους κάρτα για να αποκτήσουν πρόσβαση στα ποδήλατα με το κινητό τους τηλέφωνο και την αποστολή SMS. Η τιμολογιακή πολιτική χρήσης του συστήματος θα καθορίζεται ελεύθερα από το Δήμο, ο οποίος και θα είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος για την τιμολόγηση των υπηρεσιών του συστήματος και θα εισπράττει το τίμημα. Ο Δήμος ενέκρινε τους όρους σύμβασης χρησιδανείου. Σημειώνεται ότι η «BRAINBOX Α.Ε.» πρότεινε να παραχωρήσει στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης την χρήση του ανωτέρω εξοπλισμού χωρίς αντάλλαγμα. Η μόνη επιβάρυνση του Δήμου είναι όλες οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας του εξοπλισμού, οι οποίες ανέρχονται σε 7.000,00 € ετησίως πλέον του ΦΠΑ (σύμφωνα με την αρχική πρόταση και το ιδιωτικό συμφωνητικό χρησιδανείου). Η σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του ΑΚ για το χρησιδάνειο.

Στα πλαίσια χρηματοδοτικού προγράμματος (Πράσινο Ταμείο) για την προώθηση έργων, δράσεων και λοιπών παρεμβάσεων προς όφελος του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, ο Δήμος Κυθήρων προχώρησε σε αίτηση υποβολής στον άξονα προτεραιότητας 2 -Αναβάθμιση αστικών υποδομών και στο Μέτρο 2.1. Υποστήριξη της βιώσιμης κινητικότητας, με τίτλο: «Δημιουργία σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων με σύστημα ηλεκτροφόρτισης και κοινής χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τις ανάγκες των επισκεπτών των Κυθήρων». Ο Δήμος πρότεινε τη δημιουργία δυο πλήρως εξοπλισμένων σταθμών ενοικίασης ηλεκτρικών ποδηλάτων με επιπλέον Προμήθεια δυο συστημάτων ηλεκτροφόρτισης για κοινή χρήση 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων συνολικής αξίας 128.781,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η ενέργεια συγκεκριμένα περιλαμβάνει την Προμήθεια Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων, που θα αποτελείται από 2 Κεντρικούς σταθμούς με δυνατότητα εγγραφής, 2 Περιφερειακούς σταθμούς χωρίς δυνατότητα εγγραφής, 10 ηλεκτρικά ποδήλατα και 32 θέσεις στάθμευσης.

Μετά από τη λήψη της σύμφωνης γνώμης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τη δημοπράτηση του έργου με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών ποδηλάτων στην πόλη της Ρόδου», στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013», ο Δήμος Ρόδου προχώρησε στη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια και Εγκατάσταση σταθμών κοινοχρήστων ποδηλάτων (60 ποδήλατα και 5 σταθμούς ποδηλάτων και Λειτουργικό Σύστημα). Κατόπιν, υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της εταιρίας Cyclopolis ΕΠΕ η σχετική σύμβαση. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων, ως ΣΚΠ νοείται το υλοποιούμενο από το Δήμο Ρόδου αυτοματοποιημένο σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων με δυνατότητα βραχυχρόνιας ενοικίασης ποδηλάτων. Η λειτουργία και διαχείριση του ΣΚΠ θα αναληφθεί από τον Δήμο μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών του και θα περιλαμβάνει τη συντήρηση των ποδηλάτων και των αναλώσιμων, την ανακατανομή των ποδηλάτων μεταξύ των σταθμών, την προβολή – προώθηση του Συστήματος, την εμπορική του εκμετάλλευση και την εν γένει λειτουργία και διαχείριση του Συστήματος. Οι πράξεις διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (περί δημοσίων συμβάσεων).

Στο Δήμο Γλυφάδας λειτουργεί αντίστοιχο Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ), για το οποίο ο Δήμος έχει εκδώσει σχετικό κανονισμό. Με βάση το έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, οριοθετήθηκαν οι κοινόχρηστοι χώροι προς εγκατάσταση σταθμών ενός Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ) το οποίο θα επιτρέπει την πρόσβαση σε ποδήλατα δημόσιας χρήσης με αυτόματη εξυπηρέτηση (σύστημα EasyBike). Το ΣΚΠ αποτελείται από σταθμούς ποδηλάτων οι οποίοι περιλαμβάνουν ποδήλατα προς μίσθωση σταθμευμένα σε κατάλληλες βάσεις στάθμευσης και σημεία εξυπηρέτησης των πολιτών. Η πρόσβαση στην υπηρεσία παρέχεται μέσω κάρτας συνδρομής και κωδικού πρόσβασης διακριτού για κάθε χρήστη. Το κόστος της υπηρεσίας, το οποίο αποτελεί έσοδο του Δήμου Γλυφάδας, περιλαμβάνει ένα πάγιο κόστος πρόσβασης και μία προοδευτική χρέωση κατά τη διάρκεια της χρήσης. Η λειτουργία και διαχείριση του ΣΚΠ πραγματοποιείται στο όνομα του Δήμου Γλυφάδας μέσω αναδόχου διαχειριστή ο οποίος έχει αναλάβει τη συντήρηση των ποδηλάτων και των αναλώσιμων, την ανακατανομή των ποδηλάτων μεταξύ των σταθμών την τηλεφωνική υπηρεσία υποστήριξης, την προβολή προώθηση του συστήματος την εμπορική του εκμετάλλευση και την εν γένει λειτουργία του ΣΚΠ. Ο διαχειριστής αποδίδει στο Δήμο Γλυφάδας τα εισπραττόμενα από το ΣΚΠ έσοδα το πρώτο πενθήμερο μετά τη λήξη κάθε τριμήνου. Ο κανονισμός διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’114/08.06.2006) και ειδικότερα το άρθρ.79 αυτού («Κανονιστικές Αποφάσεις»).

Μετά τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία λειτουργίας & συντήρησης του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων από το Δήμο Μοσχάτου Ταύρου, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, υπεγράφη μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας VCI Α.Ε. η σχετική σύμβαση. Στο πλαίσιο εκτέλεσης της ανωτέρω σύμβασης, ο Δήμος Μοσχάτου –Ταύρου έχει προμηθευτεί εξήντα (60) ποδήλατα και έχει εγκαταστήσει πέντε (5) Σταθμούς σε πέντε (5) διαφορετικά σημεία. Κάθε Σταθμός περιλαμβάνει κατά μέσο όρο δέκα επτά (17) θέσεις υποδοχής / κλειδώματος ποδηλάτου και ένα ηλεκτρονικό κιόσκι, από το οποίο πραγματοποιείται η λειτουργία του συστήματος. Αντικείμενο της ανατιθέμενης υπηρεσίας αποτελούν οι πάσης φύσεως εργασίες και υλικά που απαιτούνται για την ορθή και χρηστική λειτουργία του Συστήματος και συγκεκριμένα όσες απαιτούνται για την ανακατανομή των ποδηλάτων μεταξύ των Σταθμών, τη συντήρηση των ποδηλάτων, την ενημέρωση του Δήμου για την πρόοδο του Συστήματος, καθώς και την κατάθεση, κατά το τέλος της συμβατικής περιόδου, προτάσεως – αναφοράς για τα αποτελέσματα του Συστήματος και τυχόν απαιτούμενων ενεργειών για τη βελτίωσή του. Η διαχειρίστρια εταιρία τιμολογεί απευθείας τους Χρήστες – Συνδρομητές για τις συνδρομές του, τα τέλη χρήσεως των Ποδηλάτων και τυχόν λοιπές χρεώσεις από καθυστερημένη επιστροφή ή μη επιστροφή Ποδηλάτου, εκδίδοντας τα νόμιμα παραστατικά και αποδίδει στο Δήμο το σύνολο των εσόδων του Συστήματος. Η αμοιβή της διαχειρίστριας εταιρίας για την Υπηρεσία είναι € 13.500,00. Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (περί δημοσίων συμβάσεων).

Μεταξύ του ως άνω Δήμου (Μοσχάτου – Ταύρου) και της εταιρίας CYCLOPOLIS ΕΠΕ υπεγράφη και «Σύμβαση Υπηρεσιών Αναβάθμισης – Τεχνικής Υποστήριξης και
Εξυπηρέτησης – Φιλοξενίας Λογισμικού», με αμοιβή € 2.460,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο Δήμος Αμαρουσίου προχώρησε στη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά για το «Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων Δήμου Αμαρουσίου» (Προμήθεια – Εγκατάσταση) προϋπολογισμού € 232.101,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η πράξη αφορά στην εισαγωγή αυτοματοποιημένου Συστήματος διάθεσης Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (Bike Sharing) στον Δήμο Αμαρουσίου. Σύμφωνα με τη διακήρυξη, Το Σύστημα θα αποτελείται από Σταθμούς (όπου θα βρίσκονται τα ποδήλατα), ποδήλατα (θα είναι πόλης, ανθεκτικά και ειδικά σχεδιασμένα ώστε να είναι εμφανώς αναγνωρίσιμα) και την Εφαρμογή (το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος). Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (περί δημοσίων συμβάσεων).

Στα πλαίσια χρηματοδοτικού προγράμματος, ο Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας προχώρησε στη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων και στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο. Αντικείμενο της προμήθειας είναι η υλοποίηση ενός Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ) εντός των ορίων του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, που θα περιλαμβάνει την προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού, ήτοι 3 Σταθμούς, 35 ποδήλατα (+5 εφεδρικά) και 51 θέσεις στάθμευσης. Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (περί δημοσίων συμβάσεων).

Ο Δήμος Γλυφάδας προκήρυξε Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική εκμίσθωσης του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για την εγκατάσταση ισάριθμων σταθμών συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση 2 κοινοχρήστων χώρων για την προβολή σε ισάριθμους Σταθμούς Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων. Στους ως άνω χώρους, ο μισθωτής υποχρεούται να εγκαταστήσει δικό του εξοπλισμό που θα λειτουργεί ενιαία και με ηλεκτρονικό τρόπο σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τους όρους και τις απαιτήσεις του Δήμου. Η τιμολογιακή πολιτική χρέωσης του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων θα ασκείται αποκλειστικά από τον Δήμο ο οποίος και θα είναι ο δικαιούχος των εσόδων από την μίσθωση των ποδηλάτων. Ο μισθωτής επιπλέον υποχρεούται να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης της λειτουργίας του ολοκληρωμένου συστήματος και αναλαμβάνει την υποχρέωση καθαριότητας και συντήρησης όλων των τμημάτων του συστήματος. Ο δήμος εξέδωσε στη συνέχεια τη σχετική Απόφαση Παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου του Δήμου για λειτουργία σταθμών του Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ). Η εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστων χώρων με δημοπρασία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων και της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή μίσθωση πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» καθώς και από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (άρθρο 192 – Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων).

Ο Δήμος Καβάλας προχώρησε σε Εκμίσθωση του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων, για δέκα (10) χρόνια, με δημοπρασία, κατά τις διατάξεις του 199 § 2 του Ν. 3463/2006 (εκμίσθωση κινητών πραγμάτων των Δήμων και των Κοινοτήτων με δημοπρασία).

Στα πλαίσια χρηματοδοτικού προγράμματος, ο Δήμος Νέας Σμύρνης υπέβαλε πρόταση για τη χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο «Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινοχρήστων Ποδηλάτων Δήμου Νέας Σμύρνης» προϋπολογισμού € 156.259,20. Η Πράξη εγκρίθηκε, διενεργήθηκε ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων και υπεγράφη σχετική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία « VCI A.E.». Αντικείμενο της ανατιθέμενης υπηρεσίας αποτελούν οι πάσης φύσεως εργασίες και υλικά που απαιτούνται για την ορθή και χρηστική λειτουργία του Συστήματος και συγκεκριμένα όσες απαιτούνται για την ανακατανομή των ποδηλάτων μεταξύ των Σταθμών, τη συντήρηση των ποδηλάτων, την ενημέρωση του Δήμου κλπ. Η Υπηρεσία περιλαμβάνει και την προμήθεια και αντικατάσταση αναλωσίμων για τα ποδήλατα. Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, η διαχειρίστρια εταιρεία θα αμείβεται αποκλειστικά από τα έσοδα του Συστήματος που θα προκύψουν από τις συνδρομές Χρηστών-Συνδρομητών, τα τέλη χρήσεως ποδηλάτων και τυχόν λοιπές χρεώσεις από καθυστερημένη επιστροφή κλπ. Θα εισπράττει απευθείας από τους χρήστες τα τέλη και τις χρεώσεις και θα αποδίδει στο Δήμο Νέας Σμύρνης το 10% των ακαθάριστων εσόδων του Συστήματος, μειωμένων κατά το ποσό των Εγγυήσεων, το οποίο θα καταβάλλει εξ ολοκλήρου για την αντικατάσταση μη επιστραφέντων ποδηλάτων. Ο διαγωνισμός διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (περί δημοσίων συμβάσεων).

error: Content is protected !!