a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Δημόσιοι διαγωνισμοί – Covid 19 – Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου & Δικαστική προστασία

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Προμήθειες Δημοσίου  > Δημόσιοι διαγωνισμοί – Covid 19 – Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου & Δικαστική προστασία

Δημόσιοι διαγωνισμοί – Covid 19 – Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου & Δικαστική προστασία

Όσο υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωναϊού COVID 19, και για το μέγιστο χρονικό διάστημα που ορίζεται και από τις σχετικές Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, ισχύουν τα ακόλουθα:

Α) Ως προς τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου (δικαιολογητικά κατακύρωσης)

Τα μεν ποινικά μητρώα, η ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, καθώς και τα σχετικά πιστοποιητικά ΓΕΜΗ, εκδίδονται ηλεκτρονικά με διαδικασίες με τις οποίες έχουν ήδη εξοικειωθεί οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς.

Τα δικαστικά πιστοποιητικά ωστόσο, τα αποκαλούμενα «πιστοποιητικά φερεγγυότητας» που εκδίδονται από τα αρμόδια Πρωτοδικεία, και ένα εξ αυτών κατ΄ εξαίρεση από Ειρηνοδικείο, δεν εκδίδονται ακόμα ηλεκτρονικά.

Υπάρχει πρόβλεψη για δοκιμαστική έκδοσή τους από τα Πρωτοδικεία Πειραιά και Θεσσαλονίκης, η οποία όμως δεν έχει ξεκινήσει.

Μετά την πιλοτική αυτή δοκιμή – που δεν είναι ακόμα γνωστό πότε θα γίνει – θα οριστικοποιηθεί η ηλεκτρονική τους έκδοση από τα παραπάνω Πρωτοδικεία και στη συνέχεια θα ενταχθούν στο σύστημα αυτό και άλλα Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία της χώρας.

Προς το παρόν, και για όσο συνεχίζεται η αδυναμία έκδοσής τους από τα αρμόδια Δικαστήρια και Εισαγγελίες της χώρας, λόγω της μερικής αναστολής λειτουργίας, στην οποία έχουν τεθεί, όπως αναφέρεται στην κατευθυντήρια οδηγία 24 της ΕΑΑΔΗΣΥ με τίτλο «Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του» και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 41 της από 13-4-2020 Π.Ν.Π. προβλέπονται (συνοπτικά) τα ακόλουθα:

1. Κάθε αναθέτουσα αρχή και κάθε αναθέτων φορέας κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, οι οποίες μπορεί να εκκίνησαν είτε προ είτε μετά της 25ης Φεβρουαρίου 2020, μπορούν, σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης τωναπαιτούμενων δικαιολογητικών ή αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωναϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων, ανά περίπτωση, δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν. 4412/2016 μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α’ 75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (άρ 52 του ν. 4635/2019), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση.

Στην υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται από τον επιλεγέντα ανάδοχο ότι:

α) δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής του στη διαδικασία,

β) εξακολουθεί να πληροί όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία διακήρυξη και

γ) υποχρεούται να προσκομίσει τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή ανάθεσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

2. Για τους ίδιους λόγους, ο ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί την παράταση της προθεσμίας προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών. Η ως άνω προθεσμία παρατείνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

3. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης ή ανάθεσης συνιστά λόγο έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση, απόσβεσης κάθε δικαιώματος του αναδόχου που απορρέει από αυτή και επιβολής των προβλεπόμενων στον νόμο κυρώσεων.

4. Η εκκαθάριση και εξόφληση του αναδόχου δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υλοποιηθεί εάν δεν έχει προηγηθεί η προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται ανά περίπτωση στην κείμενη νομοθεσία.

(Επισημαίνεται ότι η παραπάνω δυνατότητα προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης καταλαμβάνει, πέρα από τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τα αρμόδια Δικαστήρια, και τυχόν άλλα πιστοποιητικά που εκδίδονται από άλλες δημόσιες υπηρεσίες (πχ. ασφαλιστικούς φορείς) και των οποίων δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή έγχαρτη έκδοση, λόγω θέσης τους σε μερική αναστολή λειτουργίας. Για την αποφυγή οποιαδήποτε παρερμηνείας επισημαίνεται, ως προς τις ιδιόγραφες υπεύθυνες δηλώσεις, που προσκομίζονται από τους προσωρινούς αναδόχους, ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, ελλείψει και ρητής αντίθετης ρύθμισης στην παράγραφο 1 του άρθρου 41 της από 13-4-2020 Π.Ν.Π.

Β) Έννομη προστασία (προδικαστική και δικαστική) Ως προς την παρεχόμενη προδικαστική και δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημικής κρίσης επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Προδικαστική Προστασία (ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές)

Ως προς την υποβολή ενστάσεων, κατά τις διαδικασίες ανάθεσης σε συμβάσεις κάτω των ορίων, δύναται να προβλέπεται σχετική αναστολή των προθεσμιών, σύμφωνα με το άρθρο 60 της από 20-03-2020 Π.Ν.Π., κατόπιν σχετικής απόφασης του αρμοδίου Υπουργού ή οργάνου Διοίκησης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αντίστοιχης πρόβλεψης στις σχετικές αποφάσεις θα πρέπει να διευκολύνεται με κάθε τρόπο η υποβολή των ενστάσεων και ιδίως να γίνεται αποδεκτή η υποβολή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με σχετική πρόβλεψη στις προσκλήσεις ή διακηρύξεις.

Ως προς την υποβολή προδικαστικών προσφυγών για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των 60.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, επισημαίνεται ότι έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ 22/2020 Πράξη του Προέδρου της ΑΕΠΠ, με την οποία διευκρινίζεται ότι εξακολουθούν να εξετάζονται οι σχετικές προδικαστικές προσφυγές.

2. Δικαστική Προστασία κατά το προσυμβατικό στάδιο και το στάδιο εκτέλεσης.

Ως προς τη δικαστική προστασία που παρέχεται στις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες από 11/4/2020 και από 25/4/2020 ΚΥΑ με τις οποίες προβλέφθηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας όλων των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 11.4.2020 έως και 27.4.2020 και στη συνέχεια από 28.4.2020 έως και 15.5.2020, κατ’ εξαίρεση της προσωρινής αναστολής, από τα Διοικητικά Δικαστήρια και το ΣτΕ: «α) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής, και β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας». Τα ως άνω, συνεπώς, ισχύουν και σε δημόσιες συμβάσεις, για τις οποίες υποβάλλονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής ή επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας.

(Όλες οι αιτήσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας, ήτοι οι αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης που υποβάλλονται στο πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων έχουν επείγοντα χαρακτήρα).

28/04/20

*    Οι πληροφορίες είναι ακριβείς με βάση τα δεδομένα που είναι γνωστά στο συγγραφέα κατά το χρόνο σύνταξης του άρθρου. Δεν έχουμε υποχρέωση να επικαιροποιούμε τα αναρτημένα άρθρα. Η δικηγορική μας εταρεία δεν αναλαμβάνει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου που δεν είναι πελάτης και δεν έχει υπογράψει τους όρους συνεργασίας μας.

error: Content is protected !!