a

Copyright 2023 Ιάσων Σκουζός TaxLaw.
All Rights Reserved.

espa
Back to top

Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης ανώνυμης εταιρείας

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Εταιρικό Δίκαιο  > Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης ανώνυμης εταιρείας

Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης ανώνυμης εταιρείας

Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης ανώνυμης εταιρείας

Η σχετική διάταξη είναι το άρθρο 49 του νόμου 2190/1920:

Μετά την λύση της ανώνυμης εταιρείας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.

Ο διορισμός εκκαθαριστών, που γίνεται από την Γενική Συνέλευση, με βάση τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό της εταιρείας, συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους να πραγματοποιήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύουν στον τύπο και στο Φ.Ε.Κ. τον ισολογισμό της εταιρείας, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη Νομαρχία. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και μετά τη λήξη της εκκαθάρισης.

Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης, η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματα της.

Οι εκκαθαριστές πρέπει να ολοκληρώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Νέες πράξεις, μπορούν να ενεργήσουν εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.

Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας. Αυτή η απόφαση δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε έφεση ή άλλα ένδικα μέσα.

Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτηση τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές  Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της  εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με  τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση  κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

Οι μέτοχοι της εταιρείας που λύθηκε υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι  αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

Οι Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις τέλους της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση.

Κατ’ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές  οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και τα υπέρ το  άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της  εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της  συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μΜετοχικό κεφάλαιο.

Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο  επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων.

Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν. 2190/1920). Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με αίτηση τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω.

error: Content is protected !!