a

Copyright 2021 Ι. Σκουζός & Συνεργάτες.
All Rights Reserved.

espa

Χορήγηση άδειας διαμονής σε οικονομικά ανεξάρτητα άτομα

Ιάσων Σκουζός - TaxLaw > Κλάδοι Δικαίου  > Δίκαιο Αλλοδαπών  > Χορήγηση άδειας διαμονής σε οικονομικά ανεξάρτητα άτομα

Χορήγηση άδειας διαμονής σε οικονομικά ανεξάρτητα άτομα

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν 4251/2014, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαμονής για δύο έτη σε υπήκοο τρίτης χώρας, εφόσον έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου και διαθέτει επαρκείς πόρους, σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης, η οποία μπορεί να ανανεώνεται ανά τριετία, εφόσον πληρούνται οι λοιπές, προβλεπόμενες από το νόμο, προϋποθέσεις. Το ύψος των επαρκών πόρων καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 136 του νόμου αυτού.

– Ο παραπάνω υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να συνοδεύεται και από τα κατά την παράγραφο 1 λγ του άρθρου 1 μέλη της οικογένειάς του, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος. Η προϋπόθεση των επαρκών πόρων διαβίωσης θα πρέπει να συντρέχει είτε στο πρόσωπο του κάθε μέλους της οικογένειας είτε αθροιστικά για όλα τα μέλη αυτής.

Το ύψος των επαρκών πόρων, ορίζεται, κατ` ελάχιστο στα δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ μηνιαίως. Στην περίπτωση που ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας συνοδεύεται και από τα κατά την παράγραφο 1 λγ του άρθρου 1 του ν.4251/2014 μέλη της οικογένειάς του, το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε τέκνο. Το ύψος των πόρων αποδεικνύεται από σύνταξη του εξωτερικού, τραπεζικό λογαριασμό ή αποδεικτικά ότι διαθέτουν εξ ιδίων ικανά οικονομικά μέσα, νόμιμης προέλευσης, για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής τους χωρίς, κατά το διάστημα παραμονής τους στην Ελλάδα, να παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή να ασκούν ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. (Στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που δικαιούνται σύνταξη από Ελληνικό Φορέα Κύριας Ασφάλισης, δύναται η ανανέωση της άδειας διαμονής τους, βάσει του άρθρου 20 του ν.4251/2014, ανεξαρτήτως του ποσού της σύνταξης.)

Επισημαίνουμε ότι αυτός ο τύπος άδειας διαμονής δεν παρέχει στον κάτοχο πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Mέλη οικογένειας θεωρούνται: α) οι σύζυγοι εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας (όχι περισσότεροι από 1 σύζυγο), β) Τα κάτω των 18 ετών, άγαμα κοινά των συζύγων τέκνα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν υιοθετηθεί και γ) τα υπόλοιπα, κάτω των 18 ετών, άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων, συμπεριλαμβανομένων και των υιοθετημένων τέκνων, εφόσον η άσκηση της γονικής μέριμνας έχει ανατεθεί είτε στον συντηρούντα είτε στον άλλο σύζυγο.

2. Σε περίπτωση πολυγαμίας, δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας εισόδου (και διαμονής) στην Ελλάδα σε δεύτερη ή άλλη σύζυγο ούτε σε ανήλικα τέκνα του συντηρούντος με τη δεύτερη ή άλλη σύζυγο.Ως προς τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της σχετικής θεώρησης εισόδου και της σχετικής διαμονής, ισχύουν τα παρακάτω:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ – Χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου (visa) τύπου D από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή

Ο ενδιαφερόμενος παρουσιάζεται αυτοπροσώπως στην Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας του ή της χώρας στην οποία διαμένει νόμιμα, και υποβάλλει τα παρακάτω γενικά και ειδικά δικαιολογητικά. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει και συνέντευξη. Η εθνική θεώρηση εισόδου που χορηγείται, έχει μέγιστη διάρκεια ισχύος ενός έτους.

Γενικά δικαιολογητικά

1) Αίτηση για θεώρηση μακράς παραμονής + πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του αιτούντος.

2) Διαβατήριο με χρονική διάρκεια ισχύος η οποία πρέπει να υπερβαίνει κατά τρεις μήνες την καταληκτική ημερομηνία ισχύος της θεώρησης, το οποίο περιέχει τουλάχιστον δύο κενές σελίδες και έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης δεκαετίας.

3) Αντίγραφο ποινικού μητρώου των αλλοδαπών Αρχών με το οποίο πιστοποιείται η ποινική κατάσταση του αιτούντος στην χώρα διαμονής του. Σε περιπτώσεις όπου ο αιτών αποδεδειγμένα διαμένει σε χώρα διαφορετική από αυτή της καταγωγής του, για διάστημα μεγαλύτερο του έτους προ της υποβολής της αίτησης θεώρησης εισόδου, η Προξενική Αρχή δύναται, να ζητήσει επιπλέον, την προσκόμιση ποινικού Μητρώου από την χώρα υπηκοότητας του αλλοδαπού, εφ’ όσον η χώρα διαμονής δεν απαιτεί ποινικό Μητρώου από την χώρα υπηκοότητας για να χορηγήσει άδεια διαμονής. Εάν υφίσταται τελεσίδικη δικαστική απόφαση, ανεξαρτήτως ποινής, και προκειμένου να διακριβώνεται η συνάφεια του αδικήματος με λόγους που δημιουργούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια, ζητείται ειδική αιτιολογία και σταθμίζονται από την Προξενική Αρχή επί μέρους παράμετροι όπως η βαρύτητα του αδικήματος, η υποτροπή και η εν γένει παραβατική συμπεριφορά του υπηκόου τρίτης χώρας.

4) Ιατρικό πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

5) Ταξιδιωτική ασφάλιση, με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον ενός έτους, με την οποία καλύπτονται τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση επαναπατρισμού για ιατρικούς λόγους, για επείγουσα ιατροφαρμακευτική φροντίδα ή/και έκτακτη νοσοκομειακή περίθαλψη.

Ειδικά δικαιολογητικά

Στοιχεία ότι διαθέτει εξ ιδίων επαρκείς πόρους νόμιμης προέλευσης σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης χωρίς να παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. Το ύψος των επαρκών πόρων ορίζεται στα 2.000 € το μήνα (δηλ. 24.000 € το χρόνο), και αποδεικνύεται από σύνταξη του εξωτερικού, τραπεζικό λογαριασμό, ή από κάθε άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο. Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν:

α) τη σταθερότητα του εισοδήματος του αιτούντος

β) το ελάχιστο ύψος του εισοδήματος μηνιαίως (2.000 €) και γ) τη νόμιμη προέλευση του εισοδήματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όλα τα αλλοδαπά έγγραφα πρέπει να φέρουν την απαιτούμενη θεώρηση (apostille ή θεώρηση από την Ελληνική Προξενική Αρχή σε περίπτωση που η χώρα έκδοσης του εγγράφου δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης) και να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Υπό τον όρο ότι

– από τα προσκομιζόμενα από τον αρχικώς αιτούντα στοιχεία προκύπτει ότι το σταθερό ετήσιο εισόδημα, (το οποίο είναι κατ’ ελάχιστον 2.000 € το μήνα), αυξάνεται αναλόγως με τα μέλη της οικογένειας, δηλαδή κατά 20% για τη σύζυγο και κατά 15% για κάθε παιδί) και

– τα έξοδα διαβίωσης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής τους δεν θα επιβαρύνουν το εθνικό σύστημα πρόνοιας, μπορεί να χορηγηθεί εθνική θεώρηση μετά από αυτοπρόσωπη παρουσία και συνέντευξη, αρκεί να προσκομίσουν:

Α) όλα τα παραπάνω (1 – 5) Γενικά δικαιολογητικά για τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου.

Β) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των τοπικών αρμόδιων αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ – Χορήγηση άδειας διαμονής διετούς διάρκειας 

Αμέσως μετά την είσοδο στην Ελλάδα με την εθνική θεώρηση εισόδου, και πριν τη λήξη της ισχύος της, ο αλλοδαπός υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Ελληνική αρχή αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας διαμονής.

Γενικά δικαιολογητικά

1) Έντυπο αίτησης εις διπλούν + τρεις (3) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες με τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτούνται για τις φωτογραφίες των διαβατηρίων + τις φωτογραφίες σε ψηφιακή μορφή σε CD σε μορφή γραφικών JPEG2000.

2) Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου με την προβλεπόμενη ισχύουσα θεώρηση εισόδου.

3) Παράβολο 300 €.

4) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει πλήρως την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη και νοσηλεία κατά την παραμονή του στην Ελλάδα.

Ειδικά δικαιολογητικά

Στοιχεία ότι διαθέτει εξ ιδίων επαρκείς πόρους νόμιμης προέλευσης σε επίπεδο σταθερού ετήσιου εισοδήματος για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης χωρίς να παρέχει εξαρτημένη εργασία ή να ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα. Το ύψος των επαρκών πόρων ορίζεται στα 2.000 € το μήνα (δηλ. 24.000 € το χρόνο), και αποδεικνύεται από σύνταξη του εξωτερικού, τραπεζικό λογαριασμό, ή από κάθε άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο. Τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν: α) τη σταθερότητα του εισοδήματος του αιτούντος β) το ελάχιστο ύψος του εισοδήματος μηνιαίως (2.000 €) και γ) τη νόμιμη προέλευση του εισοδήματος.

Πρόκειται για τα ίδια  στοιχεία που έχει υποβάλει στην αρμόδια Προξενική Αρχή προκειμένου να του χορηγηθεί η σχετική θεώρηση εισόδου.

[Σύμφωνα με γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τα στοιχεία αυτά δεν θα πρέπει να ζητούνται από τον αλλοδαπό κατά την αίτηση για χορήγηση της άδειας διαμονής, αλλά επειδή οι γνωμοδοτήσεις αυτές έχουν ατομικό χαρακτήρα (δίνονται δηλαδή κάθε φορά για συγκεκριμένο πρόσωπο) σε πολλές περιπτώσεις οι αρχές ζητούν ξανά τα ίδια δικαιολογητικά στοιχεία.

Για το λόγο αυτό, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα των στοιχείων που προσκόμισε στην Προξενική Αρχή.]

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Α) Όλα τα παραπάνω (1 – 4) Γενικά δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας διαμονής.

Β) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Γ) Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών, από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός.

Δ) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής του συντηρούντος ή αντίγραφο της αίτησης για άδεια διαμονής εάν υποβάλλονται ταυτόχρονα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

H άδεια διαμονής για τα οικονομικά ανεξάρτητα άτομα ισχύει για δύο χρόνια, και ανανεώνεται ανά τριετία όσες φορές ζητηθεί, εφόσον συνεχίζουν να πληρούνται οι οικονομικές και λοιπές προϋποθέσεις του νόμου. Η άδεια διαμονής για τα μέλη της οικογένειας λήγει ή ανανεώνεται ταυτόχρονα με την άδεια του συντηρούντος.Διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν παρακωλύουν την ανανέωση της άδειας διαμονής.

error: Content is protected !!