Αρχική Κλάδοι Δικαίου Εταιρικό Δίκαιο

Εταιρικό Δίκαιο

Το "εταιρικό δίκαιο" είναι ένας υπο-κλάδος του εμπορικού δικαίου που λόγω της ολοένα αυξανόμενης πολυπλοκότητας των κανόνων που διέπουν το δίκαιο των εταιρειών, μπορεί να διακριθεί και ως αυτόνομος κλάδος δικαίου.

Το εταιρικό δίκαιο περιλαμβάνει κανόνες που σχετίζονται :

- με την τυπική διαδικασία  ίδρυσης εταιρειών

- με τις εσωτερικές σχέσεις των εταίρων μιας εταιρείας

- με τα δικαιώματα των μειοψηφούντων εταίρων και τα προνόμια των πλειοψηφούντων

- με τις τυπικές διαδικασίες που διασφαλίζουν την διαφάνεια και προστατεύουν τα δικαιώματα των τρίτων συναλλασσομένων

- με την ευθύνη των διοικούντων έναντι των εταίρων

- με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες μετασχηματισμού εταιρειών

κ.α.

Ο ρόλος του δικηγόρου είναι σημαντικός ήδη πολύ πριν από την ίδρυση της εταιρείας διότι όλοι οι ανωτέρω κανόνες, σε συνδυασμό με τους εκάστοτε κανόνες φορολόγησης των διαφόρων εταιρικών τύπων, είναι καθοριστικοί για την επιλογή από τον επιχειρηματία του κατάλληλου εταιρικού τύπου για την επιχειρηματική του δραστηριότητα.

Η σύσταση εταιρείας χωρίς ανάμειξη δικηγόρου, που αποφεύγεται συχνά είτε για λόγους ... οικονομίας είτε από ανεύθυνη πρωτοβουλία λογιστών και λογιστικών γραφείων, συχνά οδηγεί σε λάθη που όταν εντοπίζονται μετά από χρόνια, κοστίζουν σε χρόνο και σε χρήμα. Αυτό το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο σε περιπτώσεις σύστασης προσωπικών εταιρειών ( π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε.) που από το νόμο δεν απαιτείται η παράσταση δικηγόρου για την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού ίδρυσης. Όμως ιδιαίτερα οι προσωπικές εταιρείες είναι αυτές που απαιτούν μεγάλη προσοχή και επίβλεψη από δικηγόρο, διότι σε αυτές οι ευθύνες των εταίρων μπορεί να ξεπερνούν τα όρια του νομικού προσώπου, και είναι και οι δυσκολότερες στην διαχείριση, σε περίπτωση διαφωνιών.

Εξίσου σοβαρά με την ίδρυση της εταιρείας πρέπει να αντιμετωπίζεται και η λειτουργία αυτής. Το εταιρικό δίκαιο, επειδή σε πολλές εκφάνσεις του στοχεύει στην προστασία των τρίτων συναλλασσομένων και της μειοψηφίας των εταίρων περιλαμβάνει πολλές τυπικές διαδικασίες που αν δεν τηρηθούν σύμφωνα με το νόμο, μπορεί να συνεπάγονται ακυρότητες ή να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα, ακόμα και μετά από χρόνια .

Ειδικά θέματα:

Μετατροπή Προσωπικής Εταιρείας (Ο.Ε. και Ε.Ε.) σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)

Δωρεά εταιρικών μεριδίων Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)

Ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη από τρίτο κατά εταιρείας – Έμμεση ζημία μετόχου

Διαδικασία Μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. κατά τον Κ.Ν.2190/1920

Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ

Μεταβολή επωνυμίας ή/και δ.τ. ομόρρυθμης εταιρείας

Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Σημεία νομικού ελέγχου σε μια εξαγορά (due diligence)

Ίδρυση γραφείου του Α.Ν. 89/1967 (Ν. 3427/2005)

Αγωγή λύσης ανώνυμης εταιρείας - προϋποθέσεις άρθρου 48α ν. 2190/1920

Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας φαρμακείου

Διαδικασία σύστασης Ομόρρυθμης Εταιρείας

Διαδικασία λύσης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)

Ίδρυση υποκαταστημάτων Χρηματοδοτικών Ιδρυμάτων με έδρα στην ΕE

Αφανής εταιρεία

Διαδικασία εγκατάστασης υποκαταστήματος στην Ελλάδα αλλοδαπής Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.

Περιπτώσεις ακυρότητας απόφασης γενικής συνέλευσης ανώνυμης εταιρείας

Ματαίωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας

Αποκλεισμός εταίρου στην Ομόρρυθμη/Ετερόρρυθμη εταιρεία

Διορισμός διαχειριστή από το Δικαστήριο στην Ομόρρυθμη/Ετερόρρυθμη εταιρεία

Ανάκληση διαχειριστή στην Ομόρρυθμη/Ετερόρρυθμη εταιρεία

Βασικές διαφορές Ε.Π.Ε. - Α.Ε.

Υποχρέωση μετόχου εισηγμένης εταιρείας για πληροφόρηση

Δικαιώματα των μετόχων Α.Ε. με ποσοστό κάτω από το 5% του μετοχικού κεφαλαίου

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία

Βασικά έξοδα σύστασης ΕΠΕ

Λόγοι αντικατάστασης εκκαθαριστή εταιρείας

Οι ευθύνες των μελών Δ.Σ. ανωνύμων εταιρειών

Q & A:

Πως φορολογείται η μεταβίβαση επιχείρησης από γονέα προς τέκνο λόγω συνταξιοδότησης;