Αρχική Ειδικά Θέματα Απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα από αλλοδαπούς

Απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα από αλλοδαπούς

Α. Συνοπτική αναφορά της διαδικασίας απόκτησης ακινήτου

1. Αναζήτηση ακινήτου- συμβολή μεσίτη

Για την υπόδειξη ευκαιρίας ακινήτου, ο αγοραστής μπορεί να ζητήσει τη συμβολή μεσίτη.

Οι μεσίτες συνήθως παρέχουν τις υπηρεσίες τους με βάση έγγραφη εντολή που λαμβάνουν από τον υποψήφιο αγοραστή, στην οποία θα πρέπει να μνημονεύεται η συμφωνία για τo ύψος της μεσιτικής αμοιβής, καθώς και το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δέσμευσης του πελάτη από την εντολή αυτή.

Οι αμοιβές των μεσιτών δεν προβλέπονται από ειδικό νόμο, άρα είναι προϊόν συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, πλην όμως στην πράξη έχει επικρατήσει να κυμαίνεται σε ποσοστό 2% επί της πραγματικής τιμής πώλησης του ακινήτου, με δυνατότητα συμφωνίας και μικρότερου ποσοστού, ειδικά σε περιπτώσεις αγοραπωλησίας ακινήτων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Η αμοιβή του μεσίτη επιβαρύνεται με Φ.Π.Α 23% και καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της σύμβασης, ήτοι με την υπογραφή του συμβολαίου από τα δύο μέρη.

2. Έλεγχος νομιμότητας των τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου.

Ο έλεγχος τίτλων γίνεται από δικηγόρο στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο –εφόσον λειτουργεί- της περιφέρειας του ακινήτου και αφορά τόσο το δικαίωμα του πωλητή και των δικαιοπαρόχων αυτού (και πρέπει να καλύπτει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20 ετών), όσο και τα τυχόν βάρη (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, κατασχέσεις και δικαστικές διεκδικήσεις) εις βάρος των όλων των ανωτέρω προσώπων.

Ειδικότερα, ελέγχεται η ορθότητα και η συνέχεια των τίτλων κτήσεως του ακινήτου, καθώς και η ορθή μεταγραφή τους στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο-Κτηματολογικό Γραφείο.

Τέλος, σε περίπτωση που το μεταβιβαζόμενο ακίνητο είναι διαμέρισμα (ήτοι οριζόντια ιδιοκτησία σε πολυκατοικία) θα πρέπει να ελέγχεται η σύσταση της οριζόντιας ιδιοκτησίας, καθώς και ο κανονισμός που διέπει αυτή.

3. Τεχνικός έλεγχος του ακινήτου

Στην Ελλάδα και κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, η έντονη δόμηση κατά τις δεκαετίες 1960 και έπειτα, δημιούργησε καθεστώς πολεοδομικής αναρχίας και έντονης συμφόρησης, που είχε σαν αποτέλεσμα να δομηθούν πολλές περιοχές είτε χωρίς πρόβλεψη των ορθών όρων δόμησης από την Πολιτεία, είτε χωρίς τήρηση των όρων αυτών, στις περιπτώσεις όπου πράγματι υφίστατο τέτοια νομοθετική πρόβλεψη.

Πλην όμως, για λόγους αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών και κυρίως λόγω του ότι η έντονη αυτή δόμηση εξυπηρέτησε εν τέλει ένα μαζικό κύμα εποικήσεως των μεγάλων πόλεων, ο έλληνας νομοθέτης κατά καιρούς θεσπίζει νόμους για την τακτοποίηση των πολεοδομικών αυτών υπερβάσεων και αυθαιρεσιών.

Για τους άνω λόγους, όταν το μεταβιβαζόμενο ακίνητο είναι οικόπεδο ή βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη μηχανικού, που θα ελέγξει κατά πόσο το ακίνητο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, πληροί τους όρους δόμησης, οφείλει εισφορά σε γη και σε χρήμα κλπ.

Επίσης, σκόπιμο είναι σε κάθε περίπτωση να ελέγχεται η συμμόρφωση του ακινήτου με τις ρυθμίσεις περί τακτοποίησης των αυθαιρέτων κατασκευών και των ημι-υπαιθρίων χώρων, όπως αυτές αποτυπώνονται στους πρόσφατους νόμους 4014/2011 και 3843/2010 αντίστοιχα.

Με τις διατάξεις των άνω νόμων καθιερώθηκε η δυνατότητα της αναστολής επιβολής κυρώσεων για τριάντα (30) έτη για τις αυθαίρετες κατασκευές και της διατήρησης ημι-υπαίθριων για σαράντα (40) χρόνια, υπό την προϋπόθεση της πρότερης καταβολής ειδικού ενιαίου προστίμου από τους ιδιοκτήτες ακινήτων με τέτοιες παραβάσεις, τηρουμένης σχετικής διαδικασίας που προβλέπεται από τα άνω νομοθετήματα.

4. Αρραβώνας – Προσύμφωνο αγοραπωλησίας

Πριν από την κατάρτιση της οριστικής δικαιοπραξίας της πώλησης, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν και να υπογράψουν προσύμφωνο πώλησης-αρραβώνα, με το οποίο θα δοθεί από τον αγοραστή ένα ποσό, ως προκαταβολή έναντι του συνολικώς συμφωνούμενου και καταβληθησόμενου τιμήματος.

Κατ΄ άρθρο 166 ΑΚ το προσύμφωνο υπόκειται στον τύπο που ο νόμος ορίζει για τη σύμβαση που πρέπει να συναφθεί, ενώ κατ’ άρθρο 369 ΑΚ, συμβάσεις που έχουν αντικείμενο τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο απαιτείται να γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου.

Στην πράξη όμως, είθισται το προσύμφωνο να γίνεται με τη μορφή ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ πωλητή και αγοραστή, χωρίς να περιβάλλεται τον συμβολαιογραφικό τύπο κατά τα ανωτέρω.

5. Απόκτηση Α.Φ.Μ από τον αλλοδαπό αγοραστή.

Για τη σύνταξη του συμβολαίου της αγοραπωλησίας ακινήτου απαιτείται και ο πωλητής και ο αγοραστής να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) στην Ελλάδα. Οι αλλοδαποί που είναι κάτοικοι εξωτερικού λαμβάνουν Α.Φ.Μ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού (οδός Μετσόβου αρ, 4, Αθήνα).

Η διαδικασία είναι σχετικά απλή και γίνεται στο Τμήμα Μητρώου της άνω Δ.Ο.Υ, όπου και πρέπει να προσκομισθούν τα κάτωθι έγγραφα:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο του διαβατηρίου του αλλοδαπού 2. Επίσημα μεταφρασμένο ειδικό πληρεξούσιο, εφόσον η αίτηση και λήψη Α.Φ.Μ γίνει από εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο (κατά περίπτωση μπορεί να απαιτηθεί apostile) 3. Τυποποιημένο έντυπο Μ1 για «Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ/μεταβολής ατομικών στοιχείων» 4. Τυποποιημένο έντυπο Μ7 για «Δήλωση σχέσεων φορολογουμένου».

Επισημαίνεται ότι προκειμένου να χορηγηθεί Α.Φ.Μ σε αλλοδαπό, κάτοικο εξωτερικού, θα πρέπει να διορισθεί και αντίκλητος αυτού, τόσο για την παραλαβή όσο και για την εκκαθάριση των σχετικών φορολογικών δηλώσεων. Ο διορισμός αντικλήτου είναι απαραίτητος, προκειμένου να κοινοποιείται σε αυτόν κάθε σχετική πράξη που αφορά τον αλλοδαπό κάτοχο Α.Φ.Μ. Τα πλήρη στοιχεία του αντικλήτου (ονοματεπώνυμο, Α.Δ.Τ, διεύθυνση κατοικίας και αλληλογραφίας και Α.Φ.Μ) θα πρέπει να αναγράφονται στο άνω έντυπο Μ7.

Αφού υποβληθούν όλα τα ανωτέρω, ο Α.Φ.Μ χορηγείται κατά κανόνα αυθημερόν.

6. Υποβολή Δηλώσεων Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου και καταβολή του φόρου –καταβολή ΦΠΑ σε νέες οικοδομές.

Από τις 01.01.2006 (και μόνον για ακίνητα για τα οποία η άδεια οικοδομήσεως έχει εκδοθεί μετά από αυτή την ημερομηνία), επιβάλλεται Φ.Π.Α 23% στην πρώτη πώληση νεόδμητης οικοδομής είτε από τον κατασκευαστή, είτε από πρόσωπο που ασχολείται επαγγελματικά με την κατασκευή και την πώληση οικοδομών.

Για τα ακίνητα, που σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν υπάρχει υποχρέωση για καταβολή Φ.Π.Α, η μεταβίβαση επιβαρύνεται με Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτου (Φ.Μ.Α) που επιβάλλεται σε προοδευτική κλίμακα (ήτοι 8% επί της αναγραφόμενης στο συμβόλαιο αξίας του ακινήτου μέχρι του ποσού των 20.000,00 € και 10% για την επιπλέον αξία). Ο Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου πρέπει να καταβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ από τον αγοραστή πριν από τη σύνταξη του συμβολαίου και αφού πρώτα υποβληθεί προς τη Δ.Ο.Υ σχετική δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου, η οποία συντάσσεται επί τυποποιημένου εντύπου της Δ.Ο.Υ και ελέγχεται ως προς την ορθότητά της από υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ.

7. Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του Φ.Μ.Α.

Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, η απόκτηση πρώτης κατοικίας απαλλάσσεται από το Φ.Μ.Α, εφόσον ο αγοραστής ή σύζυγός του ή ανήλικο τέκνο του κατοικεί στην Ελλάδα και κανείς από τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οικήσεως σε ακίνητο που να πληροί τις στεγαστικές ανάγκες (άρθρο 1 Ν.1078/1980, ως τροποποιήθηκε από το άρθρο 21 Ν.3842/2010). Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται μόνο για την αγορά ακινήτου όταν ο αγοραστής κατοικεί στην Ελλάδα ή έχει τέτοια πρόθεση και εμπίπτει στις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων: α) Έλληνες β) ομογενείς από Αλβανία, Τουρκία και χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης γ) πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δ) αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, σύμφωνα ε τις διατάξεις του Π.Δ 96/2008 και ε) πολίτες τρίτων χωρών που απολαύουν του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 150/2006.

Η προαναφερθείσα απαλλαγή από το Φ.Μ.Α χορηγείται σε άγαμο : 1) για την αγορά κατοικίας αξίας μέχρι 200.000,00€, συμπεριλαμβανομένης της αξίας ενός χώρου στάθμευσης και ενός χώρου αποθήκης, επιφανείας εκάστου είκοσι (20) τ.μ, με την προϋπόθεση ότι οι χώροι αυτοί βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα με το ίδιο συμβόλαιο αγοράς και 2) για την αγορά ακινήτου αξίας μέχρι ποσού 50.000,00€.

Τα άνω ποσά απαλλαγής μπορούν να αυξηθούν, αναλόγως της οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου, του αριθμού των τέκνων του κλπ.

Εάν ο αγοραστής μεταβιβάσει ή συστήσει επ’ αυτού οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα, πλην υποθήκης, πριν την παρέλευση πενταετίας, υποχρεούται, πριν τη μεταβίβαση ή τη σύσταση του εμπράγματου δικαιώματος, σε υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Α και καταβολή εφάπαξ του φόρου που αναλογεί στην αξία του ακινήτου.

8. Σύνταξη του συμβολαίου

Το συμβόλαιο συντάσσεται υποχρεωτικά ενώπιον συμβολαιογράφου, την αμοιβή του οποίου καταβάλλει πάντοτε ο αγοραστής (στον οποίο και για το λόγο αυτό ανήκει και η επιλογή του συμβολαιογράφου).

Σημειώνεται ότι υποχρέωση για την παράσταση δικηγόρου ενώπιον του συμβολαιογράφου υπάρχει όταν η αναγραφόμενη στο συμβόλαιο αξία του ακινήτου είναι μεγαλύτερη από το ποσό των 29.347,03€ για ακίνητα της περιοχής των Αθηνών και του Πειραιά και μεγαλύτερη από το ποσό των 11.738,81€ για κάθε άλλη δικαιοδοσία. Εννοείται βέβαια ότι η παράσταση δικηγόρου σε κάθε περίπτωση, ακόμη και για ακίνητα αξίας μικρότερης από τα ανωτέρω αναφερόμενα, είναι δυνατή.

Ο πωλητής θα πρέπει να προσκομίσει κυρίως τα κάτωθι έγγραφα:

-         Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο

-         Επίσημο αντίγραφο της οικοδομικής άδειας του ακινήτου, όταν πρόκειται για κτίσμα

-         Φορολογική ενημερότητα, από την οποία να προκύπτει ότι ο πωλητής δεν έχει οφειλές έναντι του Ελληνικού Δημοσίου

-         Ασφαλιστική ενημερότητα, από την οποία να προκύπτει ότι ο πωλητής δεν έχει οφειλές προς το ΙΚΑ, εφόσον απασχολεί προσωπικό ή έχει ανεγείρει κτίσμα

-         Βεβαίωση ότι ο πωλητής έχει υποβάλει δήλωση φόρου κληρονομίας ή δωρεάς, εφόσον το προς μεταβίβαση ακίνητο έχει αποκτηθεί δυνάμει κληρονομίας ή δωρεάς

-         Βεβαίωση του Δήμου στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το ακίνητο αυτό

-         Υπεύθυνη δήλωση ότι το μεταβιβαζόμενο ακίνητο δεν του έχει αποφέρει εισόδημα κατά την τελευταία 5ετία, ή αν έχει αποφέρει, βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ του ότι έχει δηλωθεί αυτό στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας 2ετίας

-         Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει συμπεριλάβει στη φορολογική του δήλωση (έντυπο Ε9 για τα ακίνητα) το προς μεταβίβαση ακίνητο.

Ο αγοραστής θα πρέπει να προσκομίσει κυρίως τα κάτωθι έγγραφα:

-         Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο

-         Απόδειξη καταβολής στην αρμόδια Δ.Ο.Υ του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου (ΦΜΑ) ή σχετική βεβαίωση ότι δεν οφείλεται φόρος λόγω απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις για την απόκτηση α΄ κατοικίας.

9. Μεταγραφή του συμβολαίου.

Κατ’ άρθρο 1192 ΑΚ οι εν ζωή δικαιοπραξίες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αιτία θανάτου δωρεές) με τις οποίες συνιστάται, μετατίθεται ή καταργείται εμπράγματο δικαίωμα πάνω σε ακίνητα, μεταγράφονται στο γραφείο μεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου.

Χωρίς τη μεταγραφή δεν επέρχεται η μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου.

Β. Περιορισμοί

Η ελληνική νομοθεσία θέτει περιορισμούς ως προς την απόκτηση ακινήτου στην ελληνική επικράτεια μόνο για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν ιθαγένεια ή έδρα εκτός των κρατών –μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών και που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο κείμενο στις παραμεθόριες περιοχές, κατ΄ άρθρα 24 επ. Ν.1892/1990.

Οι ίδιοι περιορισμοί τίθενται και στη μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή τη μεταβολή του προσώπου εταίρων εταιρειών οποιασδήποτε μορφής που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα στις περιοχές αυτές.

Επισημαίνεται ότι ως παραμεθόριες περιοχές ορίζονται οι πρώην νομοί Δωδεκανήσου, Έβρου, Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Λέσβου, Ξάνθης, Πρέβεζας, Ροδόπης, Σάμου, Φλώρινας και Χίου, τα νησιά Θήρα και Σκύρος, καθώς και οι πρώην επαρχίες Νευροκοπίου του πρώην νομού Δράμας, Πωγωνίου και Κόνιτσας του πρώην νομού Ιωαννίνων, Αλμωπίας και Έδεσσας του πρώην νομού Πέλλας και Σιντικής του πρώην νομού Σερρών.

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τα οποία ισχύουν οι παραπάνω περιορισμοί μπορούν να ζητήσουν την άρση της απαγόρευσης για τις παραμεθόριες περιοχές με αίτησή τους, στην οποία πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε και ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί το ακίνητο.

Η αίτηση αυτή υποβάλλεται σε επιτροπή, που συνιστάται με θητεία πέντε (5) ετών σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα και απαρτίζεται από τον ίδιο ως Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του και από έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Προστασίας του Πολίτη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τα οικεία Υπουργεία.

Η απαγόρευση αίρεται με απόφαση της επιτροπής, που λαμβάνεται με πλειοψηφία του συνόλου του αριθμού των μελών της και με θετική οπωσδήποτε ψήφο του εκπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Παρόμοιας λογικής απαγόρευση προβλέπει ο ίδιος Νόμος 1892/1990 στο άρθρο 28, σύμφωνα με το οποίο για την απόκτηση με δικαιοπραξία εν ζωή εμπράγματων ή ενοχικών δικαιωμάτων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε ιδιωτικές νήσους ή νησίδες της Ελλάδος, καθώς και σε ακίνητα ιδιωτικών νήσων ή νησίδων, οπουδήποτε και αν βρίσκονται αυτές, απαιτείται άδεια του Υπουργού Γεωργίας, που παρέχεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας- ΓΕΣ, ΓΕΝ ή ΓΕΑ- ανάλογα με την περιοχή.

Γ. Ειδικά θέματα – Άδεια θεώρησης εισόδου αλλοδαπού υπηκόου τρίτης χώρας στην Ελλάδα και άδεια διαμονής.

Στο Ν. 3386/2005, όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 3907/2011 και 4018/2011, καθορίζονται οι γενικές προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής στη χώρα υπηκόων τρίτων χωρών, δηλαδή προσώπων που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την έννοια του άρθρου 17 παρ.1 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άνω νόμου, υπήκοος τρίτης χώρας που εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος οφείλει να έχει διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, που να αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να φέρουν, εφόσον αυτό απαιτείται από τις ισχύουσες διεθνείς συμβάσεις, το κοινοτικό δίκαιο και τις εθνικές ρυθμίσεις, θεώρηση εισόδου (VISA).

Η θεώρηση εισόδου χορηγείται από την προξενική αρχή, στην οποία υπάγεται ο τόπος κατοικίας του υπηκόου τρίτης χώρας, αφού ληφθούν υπόψη λόγοι που αφορούν ιδίως στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της Χώρας υποδοχής και τη δημόσια υγεία και διακρίνεται σε θεώρηση βραχείας διαμονής (θεώρηση «Σένγκεν») και σε θεώρηση μακράς διαμονής (εθνική θεώρηση).

Η εθνική θεώρηση εκδίδεται βάσει των αντίστοιχων για την άδεια διαμονής νομοθετικών ρυθμίσεων του ίδιου ως άνω νόμου και η διάρκειά της συναρτάται, κατά περίπτωση, με εκείνη της προβλεπόμενης διαμονής.

Εκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα για ταξιδιωτικούς σκοπούς (η λεγόμενη «ταξιδιωτική»VISA) δεν θα πρέπει να συγχέεται με την άδεια διαμονής (τη λεγόμενη «εθνική θεώρηση»), για τη χορήγηση της οποίας ο αλλοδαπός υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει να υποβάλει αίτηση άμεσα μόλις εισέλθει στη χώρα και σε κάθε περίπτωση προ της λήξεως του χρόνου της ταξιδιωτικής VISA του.

Όμως, η άδεια διαμονής (εθνική θεώρηση) χορηγείται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες απαριθμούνται και αναλύονται αποκλειστικά στο Ν. 3386/2005, όπως είναι κυρίως:

Α. Άδεια διαμονής για εργασία (εξηρτημένη εργασία ή παροχή υπηρεσιών ή έργου, στελέχη εταιρειών, προσωρινή μετακίνηση για παροχή υπηρεσίας, αθλητές προπονητές, μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων, πνευματικοί δημιουργοί, μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών)

Β. Άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, ανάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας)

Γ. Άδεια διαμονής για ειδικούς λόγους (σπουδές, επαγγελματική κατάρτιση, υπότροφοι-ειδικά προγράμματα, σπουδές σε στρατιωτικές σχολές, απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, οικονομικά ανεξάρτητα άτομα, ενήλικα τέκνα διπλωματικών υπαλλήλων, υπηρετικό προσωπικό διπλωματικών αποστολών, ανταποκριτές ξένου τύπου, λειτουργοί γνωστών θρησκειών, ερευνητές κλπ)

Δ. Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (ανθρωπιστικοί, δημόσιο συμφέρον, θύματα εμπορίας)

Ε. Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση (μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε).

Επομένως, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, η σκοπούμενη αγορά αλλά και η εν τέλει απόκτηση από υπήκοο τρίτης χώρας ακινήτου στην Ελλάδα δεν συνιστά λόγο χορηγήσεως σε αυτόν άδειας διαμονής, εφόσον το πρόσωπο αυτό δεν εμπίπτει σε μια από τις ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες.

Αντιθέτως, ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας που θέλει να αποκτήσει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και για το λόγο αυτό θέλει να επισκεφθεί τη χώρα, μπορεί να υποβάλει σχετική αίτηση στην προξενική αρχή της χώρας κατοικίας του, προκειμένου να του χορηγηθεί θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα για ταξιδιωτικούς σκοπούς (VISA), η οποία θα είναι περιορισμένης διάρκειας, χορηγούμενη πάντοτε υπό τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις του Ν. 3386/2005, μη εξαιρούμενων και ειδικών προϋποθέσεων, αναλόγως της χώρας προελεύσεως του αλλοδαπού υπηκόου.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/03/2012