Αρχική Ειδικά Θέματα

Ειδικά Θέματα (όλες οι κατηγορίες)

Φορολογική μεταχείριση της πληρωμής δικαιωμάτων από ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλλοδαπή
Δικαστική προστασία σχετικά με πράξεις που αφορούν καταβολή κοινοτικών ή εθνικών επιδοτήσεων
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Διοικητικές κυρώσεις για χειραγώγηση αγοράς – Ένδικη προστασία διοικούμενων
Αστική ευθύνη του Δημοσίου για ιατρικά λάθη
Φορολογική μεταχείριση επισφαλών απαιτήσεων
Ζημιογόνος πράξη ή παράλειψη από τρίτο κατά εταιρείας – Έμμεση ζημία μετόχου
Φορολόγηση μερισμάτων από Αγγλική Ltd
Διαδικασία Μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. κατά τον Κ.Ν.2190/1920
Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ
Περίληψη διαδικασίας συζήτησης αγωγής με βάση το νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Μεταβολή επωνυμίας ή/και δ.τ. ομόρρυθμης εταιρείας
Δαπάνες εργασιών και υλικών ανακαίνισης μισθωτή – Δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α.
Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) - Στάδια φορολογικού ελέγχου
Επίσχεση εργασίας
Σύντομη παρουσίαση του πλαισίου λειτουργίας των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.)
Ασφαλιστικό νομοσχέδιο – επιβαρύνσεις και φορολογικές επιπτώσεις για δικηγορικές εταιρείες
Δημοσίευση ιδιόγραφης διαθήκης και κήρυξη αυτής ως κυρίας
Φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων (royalties)
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
Φορολογική μεταχείριση αμοιβών διοίκησης και μερισμάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο
 
Σελίδα 1 από 13